Fakta

Sted:
VID Stavanger
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 34.60 (primær)
  • 44.40 (ordinær)
Studieplasser: 90
Søknadskode (SO): 251060

Informasjon er oppdatert av VID vitenskapelige høgskole

3. februar 2023.

Om studiet

Vernepleierens hovedoppgave er å bidra til at mennesker med ulike utfordringer oppnår god livskvalitet. Vernepleieren sin helse- og sosialfaglige kompetanse gir muligheter for jobb innenfor flere tjenesteområder. Som vernepleierstudent lærer du å møte mennesker med respekt og empati. Du lærer hvordan du skal kommunisere og samhandle med brukere, pårørende, samarbeidspartnere og andre fagfolk. Vernepleierens særlige kompetanse er knyttet til profesjonelt miljøterapeutisk arbeid, der formålet er å legge til rette for utvikling og vekst.

Heltidsstudiet innebærer at du tar bachelorgrad i vernepleie på tre år. Studiet er satt sammen av 16 emner, der emnene varierer i størrelse fra 5-20 studiepoeng. Hvert emne har en avsluttende oppgave eller eksamen.

Studiet legger til rette for varierte læringsformer, både forelesninger, ferdighetstreninger og samarbeid med medstudenter om oppgaveløsning. Mye av undervisningen forgår på campus, men deler av undervisningen gjør bruk av digitale læringsformer. Digital undervisning veksler mellom undervisning i sanntid og opptak av undervisning, som innebærer både synkron og asynkron undervisning. Det er pliktig frammøte.

Det er tre praksisperioder i løpet av studiet, og i praksisperiodene har studentene 30 timers arbeidsuke på praksisplassen.

Vernepleieren kjennetegnes av fem kompetanseområder:

1. Profesjon, etikk og samarbeid

2. Miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering

3. Helsefremming og helsehjelp

4. Inkludering, deltakelse og rettigheter

5. Kritisk tenkning, kunnskapsbasert praksis og innovasjon

Opptakskrav

Se opptakskrav på studiesiden

Krav om politiattest.

Opptaksinformasjon

Søk på studiet via Samordna opptak

Se søknadsfrister på studiesiden.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i vernepleie

Alle utdanninger innen