Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

VID Sandnes

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

 • 40.00 (primær)
 • 47.80 (ordinær)

Studieplasser

90

Søknadskode (SO)

251060

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Vernepleierens hovedoppgave er å bidra til at mennesker med ulike utfordringer oppnår god livskvalitet. Vernepleieren sin helsefaglige- og sosialfaglige kompetanse gir muligheter for jobb innenfor flere tjenesteområder. Som vernepleierstudent lærer du å møte mennesker med respekt og empati. Du lærer hvordan du skal kommunisere og samhandle med brukere, pårørende, samarbeidspartnere og andre fagfolk. Vernepleierens særlige kompetanse er knyttet til profesjonelt miljøarbeid, der det legges til rette for endring og vekst. Studiet kan også tas som et deltidsstudium.

Bachelor.

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse.
Det er også mulig å søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Opptaksinformasjon

Les mer og søk på studiet via https://sok.samordnaopptak.no/

Studiekode heltid 251060

Søknadsfrist:

Realkompetanse: 1. mars
Ordinært grunnlag: 15. april

Krav om politiattest. 

Læringsutbytte

I løpet av studiet skal en kandidat med fullført bachelor i vernepleie ved VID vitenskapelige høgskole ha opparbeidet seg de kvalifikasjonene som sikrer yrkesutøvelse i samsvar med samfunnets krav og behov for vernepleierfaglig kompetanse. Etter endt bachelorutdanning skal kandidaten ha tilegnet seg kjernekompetanse innenfor områdene kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse som er beskrevet nedenfor:

Kunnskap:

 • Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor vernepleierens fagområde.
 • Har kunnskap om helse- og sosialfaglige grunnlagsproblemer og ivaretakelse av livsverdier for brukere.
 • Har bred kunnskap om utvikling i menneskets livsløp, ulike funksjonshemminger, psykisk lidelse og somatiske sykdommer og konsekvenser av dette i miljø- og velferdsarbeid.
 • Har kunnskap om kultur, religion og livssyn og praktiske fremgangsmåter i et fler-kulturelt, fler-religiøst og livssynsmessig mangfoldig samfunn.

Ferdigheter:

 • Kan identifisere ressurser og begrensninger i kommunikasjon med brukere/pårørende og kan planlegge, gjennomføre, dokumentere, og kvalitetssikre metodisk miljøarbeid med fokus på egenmestring, livskvalitet og selvbestemmelse.
 • Kan gi grunnleggende pleie og omsorg og utføre forsvarlig medikamenthåndtering.
 • Kan kartlegge livssituasjonen til brukere i en individuell og samfunnsmessig kontekst, og fungere som aktør i samarbeid med hjelpeapparat og sivilsamfunn.
 • Kan utføre saksbehandling ut fra forvaltningsmessige prinsipper og aktuelt lovverk.
 • Kan forebygge og håndtere konflikter av ulik art
 • Kan vurdere ideologi og virkemidler i helse- og sosialpolitikken og se sammenhenger mellom samfunnsmessige forhold og livs-situasjonen til den enkelte bruker.

Generell kompetanse:

 • Kan møte brukere med empati, respekt og ut fra prinsipper om likeverd og medvirkning.
 • Har innsikt i helse- og sosialt arbeid, og velferdssamfunnets ideologi og politiske virkemidler.
 • Kan identifisere etiske dilemma og begrunne profesjonelle valg ut fra faglig og etisk innsikt.
 • Kan utforske faglige problemstillinger på en kritisk reflekterende måte og samarbeide med ulike yrkesgrupper med utgangspunkt i den enkelte brukers interesser.

Det er kommet en ny forskrift om nasjonale retningslinje for vernepleierutdanning: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-03-15-411

Basert på nye nasjonale retningslinjer er studieplan for bachelorgrad i vernepleie ved VID under revisjon. Ny studieplan for vernepleierutdanningen vil være tilgjengelig på høgskolens nettside i løpet av mars 2020.

Videre studier

Etter endt bachelor i vernepleie kan du ta videreutdanning, masterstudie og doktorgradsstudie.

Ved VID vitenskapelige høgskole har vi flere relevante videreutdanninger, masterstudier og ph.d.-program som er relevante for vernepleiere. Som for eksempel: Master i medborgerskap og samhandling.

Karrieremuligheter

Vernepleierne er både helse- og sosialarbeidere, og har dermed kompetanse til å arbeide med mange ulike brukergrupper innen blant annet kommunale hjemmetjenester, institusjoner, dagtilbud og spesialisthelsetjeneste. Som vernepleier er du autorisert helsepersonell, og etterspørselen etter yrkesgruppen er stor.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i vernepleie

Alle utdanninger innen