Fakta

Sted:
VID Sandvika
VID Stavanger
VID Bergen
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Søknadsinformasjon:
Stavanger
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • 45.10 (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 251061
Sandvika
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 33.50 (primær)
  • 50.10 (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 251063

Informasjon er oppdatert av VID vitenskapelige høgskole

3. februar 2023.

Om studiet

Vernepleierens hovedoppgave er å bidra til at mennesker med ulike utfordringer oppnår god livskvalitet. Vernepleieren sin helse- og sosialfaglige kompetanse gir muligheter for jobb innenfor flere tjenesteområder. Som vernepleierstudent lærer du å møte mennesker med respekt og empati. Du lærer hvordan du skal kommunisere og samhandle med brukere, pårørende, samarbeidspartnere og andre fagfolk. Vernepleierens særlige kompetanse er knyttet til profesjonelt miljøterapeutisk arbeid, der formålet er å legge til rette for utvikling og vekst.

Bachelor i vernepleie deltid er 4-årig og gir en bachelorgrad tilsvarende 180 studiepoeng. Studiet er satt sammen av 16 emner, der emnene varierer i størrelse fra 5-20 studiepoeng. Hvert emne har en avsluttende oppgave eller eksamen.

Studiemodellen for deltidsutdanningen er to faste studiedager i uken, hovedsakelig med frammøte på campus. I tillegg er det lagt opp til fire – fem samlingsuker i løpet av hvert studieår. Det er pliktig frammøte. Deler av undervisningen er digital og veksler mellom undervisning i sanntid og opptak av undervisning. Noe undervisning skjer på tvers av campuser, det vil si at foreleser er til stede på én av campusene, og studenter ved andre campus deltar via storskjerm i klasserommet.

Det er tre praksisperioder i løpet av studiet, og i praksisperiodene har studentene 30 timers arbeidsuke på praksisplassen.

Vernepleieren kjennetegnes av fem kompetanseområder:

  1. Profesjon, etikk og samarbeid
  2. Miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering
  3. Helsefremming og helsehjelp
  4. Inkludering, deltakelse og rettigheter
  5. Kritisk tenkning, kunnskapsbasert praksis og innovasjon

Opptakskrav

Se opptakskrav på studiesiden

Krav om politiattest.

Opptaksinformasjon

Søk på studiet via Samordna opptak

Se søknadsfrister på studiesiden.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i vernepleie

Alle utdanninger innen