Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

VID Oslo

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

 • 44.20 (primær)
 • 52.10 (ordinær)

Studieplasser

87

Søknadskode (SO)

251080

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Bachelor i sosialt arbeid er en utdanning for deg som ønsker å jobbe med mennesker. Utdanningen kvalifiserer for arbeid med å forebygge, redusere og løse sosiale problemer. Hvorfor velge studier ved VID? Vi har lang og bred erfaring i å drive studiet. Vi tilbyr tett oppfølging av studenter. Vi skaffer gode og relevante praksisplasser. Det er mulighet for praksis og teoristudier i utlandet. Vi har et godt studiemiljø og har fokus på studentdemokrati. VID har en sentral beliggenhet.

Bachelor. Heltid, 3 år.

Studiets oppbygging

Bachelor i sosialt arbeid er en tverrfaglig basert grunnutdanning som kvalifiserer for arbeid med sosiale problemer på ulike felt og med ulike målgrupper.

I utdanningen kombineres faget sosialt arbeid med en rekke andre fag. Samfunnsfag, psykologi, juridiske emner og etikk er spesielt vektlagt.


Praksis og feltstudier utgjør omkring en fjerdedel av studiet. Praksis skal tilføre studenten noe nytt og utvide studentens erfaringsgrunnlag. Studenten får individuell veiledning og skal bruke praksisperioden som en aktiv læringsperiode, med tid til å reflektere over og utvikle sin rolle som fremtidig sosionom.
Hovedpraksis utgjør ca. 20 uker. 

Heltidsutdanningen går over 3 år. Deler av undervisningen og studentaktiviteter er obligatorisk.

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse.

Det er også mulig å søke om opptak på grunnlag av realkompetanse

Opptaksinformasjon

Les mer og søk på studiet via Samordna opptak

Studiekode 251080

Søknadsfrist:
Realkompetanse: 1. mars
Ordinært grunnlag: 15. april

Krav om politiattest.

Læringsutbytte

Etter fullført studium skal kandidaten ha følgende læringsutbytte inndelt i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har bred kunnskap om sosialt arbeids historie nasjonalt og internasjonalt, og om fagets tradisjoner, teorigrunnlag og metoder
 • har bred kunnskap om sosiale problemer og levekår, og forstår hvordan samfunnsmessige strukturer kan bidra til å skape og vedlikeholde sosiale problemer og ekskludering
 • har bred kunnskap om kommunikasjon, relasjoner, samhandling og veiledning, og forstår betydningen av tverrprofesjonelt samarbeid
 • har bred kunnskap om sosial- og velferdspolitikk, velferdsmodeller og velferdsforvaltningen
 • har bred kunnskap om betingelser for menneskers utvikling, mestring, ressurser og medvirkning i ulike livsfaser
 • har bred kunnskap om omsorgskompetanse og ulike former for omsorgssvikt
 • har kunnskap om ansvars- og arbeidsfordelingen i velferdsforvaltningen, tverrprofesjonelt samarbeid og samspillet mellom offentlig, privat og frivillig sektor
 • har kunnskap om menneskerettigheter, konvensjoner og sentral lovgivning i sosialt arbeid
 • har kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminerende sosialt arbeid
 • har kunnskap om samfunnsvitenskapelig metode, vitenskapsteoretiske posisjoner og forsknings- og utviklingsarbeid nasjonalt og internasjonalt

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende ulike kunnskapsformer i profesjonsutøvelsen
 • kan arbeide metodisk og kunnskapsbasert i samarbeid med enkeltpersoner, grupper, familier og samarbeidspartnere
 • kan anvende rettsregler og juridisk metode, og utøve sosialfaglig skjønn
 • kan anvende kunnskap om kommunikasjon og relasjon i sosialfaglig praksis
 • behersker metoder som fremmer makt, innflytelse og likestilling
 • behersker metoder for kartlegging, dokumentasjon, analyse og beslutningstaking i sosialt arbeid
 • kan reflektere over og anvende sosialfaglig kunnskap som bidrar til et likeverdig tjenestetilbud, nytenkning og innovasjon i tjenestene
 • kan tilegne seg ny kunnskap og foreta sosialfaglige vurderinger, avgjørelser og handlinger i tråd med kunnskapsbasert praksis
 • kan finne, vurdere og henvise til relevant informasjon og ulike former for kunnskap, og fremstille dette både muntlig og skriftlig

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i menneskesyn, verdier i sosialt arbeid og etiske teorier, og kan håndtere etiske dilemma i profesjonsutøvelsen
 • har innsikt i politiske og administrative beslutningsprosesser, og kan reflektere over egen profesjonelle rolle i møte med institusjonelle og politiske krav
 • har innsikt i maktstrukturer og maktutøvelse i samfunnet, og kan fremme praksiser som bidrar til et mer inkluderende samfunn
 • kan planlegge, gjennomføre, koordinere og lede tverrfaglige samarbeidsprosesser i sosialt arbeid
 • kan bidra til nytenkning, endrings- og innovasjonsprosesser i sosialt arbeid
 • har digital kompetanse og kunnskap om litteratursøk, kildehåndtering og faglig formidling

Hva lærer du?
Velger du å studere sosialt arbeid, vil du lære hvordan du kan bistå barn, ungdom, voksne, grupper og lokalsamfunn for å bedre deres levekår og livskvalitet. I faget sosialt arbeid er brukermedvirkning, kommunikasjons- og relasjonsteori, marginalisering/diskriminering og tverrfaglig samarbeid sentrale temaer. Sosionomutdannelsen ved VID vektlegger særlig betydningen av et verdibevissthet, livsløpsperspektiv og et fokus på medvirkning og myndiggjøring. Studiet kombinerer kunnskap fra blant annet sosiologi, psykologi, etikk, jus, sosialpolitikk, vitenskapsteori og forskningsmetoder.

Hvordan lærer du?
Studiet har varierte arbeids- og undervisningsformer. Det veksles mellom forelesninger, seminarer, feltarbeid, prosjektarbeid, fremlegg, gruppearbeid, ferdighetstrening, praksisstudier, e-læring, rollespill, loggføring, selvstudier og arbeidskrav.

Studiet bygger på en forståelse av læring som en aktiv prosess som utfolder seg i samhandling med andre mennesker. Studiet har derfor varierte undervisnings- og læringsformer med fokus på egenaktivitet og deltakelse for å styrke læringsprosessen. Praksis utgjør omkring en fjerdedel av studiet. I praksisperioden får du mulighet til å omsette teoretisk kunnskap i praktisk handling.

Videre studier

Mange sosionomer tar videreutdanning og spesialiserer seg innenfor sitt arbeidsfelt. Stadig flere tar mastergrad i sosialt arbeid eller en tverrfaglig mastergrad. Det finnes en rekke videreutdanninger som er relevant for sosionomer og sosialt arbeid.

Karrieremuligheter

Yrkestittelen er sosionom.

Hvor jobber sosionomer?

De fleste sosionomer jobber i offentlig sektor og handler således på vegne av fellesskapet. Sosialt arbeid er forankret i menneskerettigheter og sosial rettferdighet.

Sosionomer jobber blant annet i kommunale helse-, sosial- og omsorgstjenester, NAV, barneverntjeneste, sykehus, psykisk helsearbeid for barn og voksne, rusbehandling, skole, familievern, kriminalomsorg, med flyktninger og innvandrere og i frivillige organisasjoner. I tillegg til direkte arbeid med mennesker jobber sosionomer med politisk påvirkning, forskning, undervisning, administrasjon og ledelse.

Utveksling

VID kan tilby studieopphold i utlandet som del av en utdanning. Du kan ta et forhåndsgodkjent studieopphold ved en utenlandsk institusjon, uten å miste tid med tanke på studieprogresjonen hjemme. Les mer om delstudier i utlandet

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i sosialt arbeid

Alle utdanninger innen