Nøkkelinformasjon

AOF Vestlandet-Agder - Logo
AOF Vestlandet-Agder - Logo

Studiested

Haugesund
Kristiansand
Bergen
Førde
Lyngdal
Arendal
Stavanger

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Semester

4

Kostnader

Studentavgift på 1000,- og materiell

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Om studiet

Klinisk vurderingskompetanse

 

Informasjon

Fagskoleutdanningen Klinisk vurderingskompetanse vil gi studentene økt kompetanse innen observasjon-, vurdering- og handlingskompetanse. Videre skal studenten opparbeide og videreutvikle et klinisk blikk for å kunne foreta helhetlige vurderinger og iverksette tiltak. Viktige tema vil være klinisk vurderingskompetanse, tidlig oppdagelse av funksjonssvikt og forverret helsetilstand, kroniske sykdommer, demensomsorg og psykisk helse og somatiske sykdommer.

Utdanningen er praksisnær og studiekrav som omhandler feltobservasjon, kan gjennomføres ved egen arbeidsplass.

Dette er en gratis fagskole på kveldstid, som gjennomføres over 2 år og kan kombineres med jobb.

Utdanningen kan tilbys i følgende fylker:
Rogaland, Vestland og Agder.

 

Organisering av opplæringen

– Utdanningen kan gjennomføres som stedsbasert, nettbasert med samlinger eller nettbasert deltidsutdanning. Velg ønsket lokasjon for utdanningen for å se hvordan den er planlagt gjennomført i ditt område.
– Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og tittelen «Fagskolegrad»

 

Utstyr

Studentene må selv dekke kostnader til studieavgift,  litteratur, samt til forbruksutstyr. Faktura for forbruksutstyr utstedes fra skolen, og vil være pålydende kroner 2000,-. Beløpet dekker utstyret som anvendes for praktisk øving gjennom det totale utdanningsløpet.

 

Utdanningen passer for

Utdanningen passer for helsefagarbeidere, ambulansearbeidere, omsorgsarbeidere og hjelpepleiere. Utdanningen kan også være aktuell for de som har autorisasjon som sykepleier eller vernepleier.

 

Eksamen

Hvert emne avsluttes med en eksamen. Eksamensformen framgår i den enkelte studieplanen. 

 

Opptakskrav

Man kan søke om opptak til utdanningen enten på bakgrunn av sin formelle kompetanse eller på bakgrunn av sin realkompetanse.

Opptak på bakgrunn av formell kompetanse

For opptak til fagskolen Klinisk vurderingskompetanse kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som helsefagarbeider, ambulansefagarbeider eller omsorgsfagarbeider. Hjelpepleiere kan også søke.

Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra hele den videregående, yrkesfaglige opplæringen (2-årig eller 3-årig).

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Opptaksgrunnlaget til fagskoleutdanning er fullført og bestått videregående opplæring. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse.

Med realkompetanse menes all form for formell og ikke formell kompetanse som søker har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.

Realkompetanse vurderes ut fra innlevert skriftlig dokumentasjon.

Vurdering av realkompetanse gjøres i forhold til:

– dokumentert autorisasjon som sykepleier eller vernepleier. Søkere med utenlandsk bakgrunn som har autorisasjon som helsefagarbeider etter godkjenning fra NOKUT eller HK-dir kan også søke om opptak. I tillegg må søker legge ved dokumentert relevant arbeidserfaring. 

Med relevant arbeidserfaring menes arbeid som sykepleier, vernepleier eller helsefagarbeider innen helsesektoren, både offentlig og privat. Eksempel kan være sykehjem, hjemmetjeneste, sykehus, omsorgsboliger ol.

Søkere som tas opp på bakgrunn av realkompetanse vil etter gjennomført og bestått avsluttende eksamen ikke kunne søke autorisasjon/fagbrev innen helsefagene.

Språkkrav til deg som søker om opptak på bakgrunn av realkompetanse

Søkere med videregående opplæring fra land utenfor Norden må dokumentere norskferdigheter på minimum B1-nivå i alle delferdigheter.

Utfyllende regler om språkkrav for søkere med utenlandsk utdanning

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve gis betinget opptak

Se opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve – betinget opptak her.

Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Godskriving av emne

Fritak for deler av utdanningen

Prosedyre ved vurdering av godskriving og fritak

 

Politiattest

På grunn av praksis krever utdanningen at studentene kan fremvise gyldig politiattest. Man skal ikke søke om politiattest før oppstart på utdanningen, da viktig informasjon blir gitt ved oppstart. Politiattest skal ikke sendes på e-post til oss før oppstart.

Faginnhold

Emne 1: Klinisk vurderingskompetanse

1a. Klinisk vurderingskompetanse
1b. Endringer i helsetilstand
1c. Praktiske ferdigheter og prosedyrer
1d. Akuttmedisinsk kunnskap
1e. Etiske utfordringer i møte med akutt og kritisk syke
1f. Dokumentering av feltobservasjoner

Emne 2: Kroniske sykdommer

2a. Kroniske sykdommer, symptomer og behandling
2b. Å leve med kronisk sykdom og funksjonssvikt
2c. Klinisk vurderingskompetanse av kronisk syke
2d. Etiske utfordringer i møte med kronisk syke
2e. Dokumentering av feltobservasjoner

Emne 3: Demensomsorg

3a. Demens; symptomer og behandling
3b. Å leve med demens
3c. Observasjon, kartlegging og vurdering av personer med demens
3d. Etiske utfordringer i demensomsorgen

Emne 4: Psykiske helse og somatiske sykdommer

4a. Etikk, lovverk og forskrifter
4b. Psykiske lidelser – utbredelse, klassifikasjon og syptomatologi
4c. Somatisk sykdom og psykisk helse
4d. Kommunikasjon og støttende tiltak ved psykisk helse og somatiske sykdommer
4e. Etiske dilemma og vurderinger i møte med psykisk helse og somatiske sykdommer


All undervisning som inneholder simulering og/eller ferdighetstrening er obligatorisk.