Nøkkelinformasjon

Logo Vea
Logo Vea

Studiested

Moelv

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Kostnader

15000

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-GRH0001

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20405-22

Om studiet

Fagskolestudiet Grønn helse –naturbaserte tiltak som helsefremmende alternativ, er en høyere yrkesfaglig utdanning for alle med , gartner, helse- og sosialfaglig utdanning.

Etter endt utdanning har du opparbeidet deg kompetanse i å bruke planter, natur og/eller naturmaterialer i helsefremmende arbeid.

Samspillet mellom mennesker og natur gir livet mening og bedre helse, både fysisk og psykisk. Å «leve hele livet» og sørge for god livskvalitet gjennom bruk av naturen er viktig.

Studiet er for deg med gartnerutdannelse, helse og oppvekstrelatert utdanning, ansatte innen hverdags-rehabilitering og psykisk helse, barn -og ungdomsarbeidere
ergoterapeuter, sykepleiere, lærere, ansatte i barnehage, deg som har tilsvarende realkompetanse*

Undervisningsopplegg

Utdanningen gir deg kompetanse i å bruke planter, natur og/eller naturmaterialer i helsefremmende arbeid. Det kan være tiltak ovenfor mennesker i et helsefremmende og forebyggende perspektiv, eller et rehabiliterings- og habiliteringsperspektiv. Du vil lære om og kunne skissere ulike typer hager som f.eks. sansehager, skolehage, rehabiliteringshage og bruke hagen og naturen i helsefremmende aktiviteter.

Faglig innhold, emner:

  • Menneske, helse og natur (15 studiepoeng). Her knyttes bruk av planter og natur opp til perspektivene pedagogisk bruk, helsefremming, forebygging, rehabilitering og habilitering.
  • Utemiljø og utforming (10 studiepoeng). Omhandler hvordan man kan utforme uteområder for å fremme aktivitet og/eller restitusjon og hvilke aktuelle planteslag som er hensiktsmessige i tilknytning til dette. Emnet har fokus på bærekraftig bruk av planter.
  • Miljø, plantelære og skjøtsel (15 studiepoeng). Her utvikles basisferdigheter innenfor det plantefaglige med kompetanse om ulike planteslag og jordkvalitet.
  • Prosjektledelse (5 studiepoeng). Hvordan søke midler og lede et grønn-helse-prosjekt fra idé til virkelighet.
  • Praktisk  gjennomføring av aktivitet (15 studiepoeng). Emnet gir ferdighetstrening gjennom praksis. Studenten skal kartlegge ulike brukeres behov, planlegge tiltak/aktivitet og gjennomføre dette med tilrettelegginger.

Opptakskrav

eller tilsvarende realkompetanse*

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.

Politiattest: Studiet inneholder praksis der det kan være krav om politiattest.

Det gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis.

Opptaksinformasjon

Tilleggsinformasjon

Grønn helse – naturbaserte tiltak som helsefremmende alternativ, er en høyere yrkesfaglig utdanning for deg vil jobbe med mennesker og det grønne. Etter endt utdanning har du opparbeidet deg kompetanse i å bruke planter, natur og/eller naturmaterialer i helsefremmende arbeid.

Attester

Politiattest

Alle utdanninger innen