Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Tromsø

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

30

Semester

2

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Om studiet

Vold som et generelt problem i samfunnet er økende. Samtidig er det også rettet mer oppmerksom på den skjulte volden som utøves i nære relasjoner. Videreutdanning skal øke den generelle kompetansen innefor vold og aggresjonsproblematikk til ansatte i privat og offentlig sektor som i sitt arbeid møter mennesker som er utsatt for vold eller som arbeider med mennesker som utøver vold

Emnet gir kunnskaper om sentrale problemstillinger innenfor fagområdet vold i nære relasjoner:

 • Ulike perspektiver på vold som fenomen
 • Ulike former for vold
 • Barn med skadelig, voldelig- og/eller seksuell adferd
 • Seksualisert vold (voksne/barn)
 • Selvmord og selvskading i et voldsperspektiv
 • Vold i innvandrerfamilier
 • Vold i samiske samfunn
 • Hjelpeapparatet og tverrfaglig samarbeid
 • Bekymringssamtaler og dialogisk samtalemetode (DCM)i møte med barn
 • Meldeplikt og taushetsplikt
 • Sinnemestring
 • Par-perspektiv på behandling i voldssaker
 • Kreative metoder når det gjelder selvivaretakelse og hjelperrolle

Undervisningsopplegg

Emnet strekker seg over to semestre. Det avvikles fem samlinger av tre dager.
Det vil bli benyttet nettbasert kontakt med studentene mellom samlingene. Under samlingen vil undervisningen ta form av både forelesninger, gruppearbeid og studentarbeid. Det forventes stor grad av selvstudie.

Undervisningen gis nordisk språk. Eksamensspråk er norsk.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende innen helse og sosialfag

Opptaksinformasjon

Det kreves bachelorgrad eller tilsvarende innen helse og sosialfag. Relevant praksiserfaring er ønskelig.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har kandidaten følgende læringsutbytte definert som kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper:

 • Har inngående kunnskap om vold og seksuelle overgrep som fenomen
 • Har inngående kunnskap om perspektiver på vold som fenomen i samfunnet
 • Har inngående kunnskap om forebygging av vold i nære relasjoner
 • Har kunnskap om hjelp til mennesker som ønsker å gjøre noe med egen voldsatferd
 • Har inngående kunnskap om det lokale og sentrale hjelpeapparatet

Ferdigheter:

 • Kan analysere og forholde seg kritisk til teorier og praksis innen fagområdet vold i nære relasjoner
 • Kan anvende prinsipper fra dialogisk samtalemetode i møte med barn
 • Kan anvende grunnleggende sinnemestringsprinsipper i møte med personer som ønsker å gjøre noe med egen voldsadferd
 • Kan anvende prinsipper for selvivaretakelse ved hjelp av kreative metoder
 • Kan innhente og vurdere relevant teori, og aktualisere dette for å belyse og drøfte en problemstilling

Generell kompetanse:

 • Har evne til refleksjon og kritisk tenkning over temaer innen fagområdet vold i nære relasjoner
 • Kan bidra til kompetanseheving i praksisfeltet gjennom teoretisk kunnskap og flerfaglig samarbeid
 • Har evne til refleksjon og kritisk tekning rundt etablering av tiltak overfor mennesker som utsettes for eller utøver vold i nære relasjoner

Kvalifikasjon/tittel

Etter- og videreutdanning helsefag