Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Tromsø

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

30

Semester

2

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Om studiet

Studiet henvender seg til ansatte i privat og ofentlig sektor som i sin jobb kan møte utfordringer når det gjelder krisehåndtering og krise- og traumerammede. Det kan være ansatte i spesialisthelsetjenesten, kommunal helsetjeneste, familievernkontor, skole, krisesenter, politi, barnevern, medlemmer i kriseteam og lignende.

Emnet gir kunnskaper om sentrale begreper og problemstillinger innenfor fagområdet traumebehandling og krisehåndtering.

 • Krise og traumeraksjoner og traumeforståelse
 • Barn og traumer
 • Psykologisk førstehjelp
 • Grunnprinsipper i førstefase traumebehandling
 • Metodikk i mestring av traumereaksjoner
 • Berørte og etterlatte og oppfølging etter alvorlige hendelser
 • Krisehåndtering og kriseledelse
 • Krisekommunikasjon og mediehåndtering
 • Psykososial beredskap
 • Kulturens betydning for forståelse av sykdom, også i et minoritetsperspektiv (samisk kulturforståelse)

Undervisningsopplegg

Emnet strekker seg over to semestre. Det avvikles fem samlinger av tre dager.

Det vil bli benyttet nettbasert kontakt med studentene mellom samlingene.

Under samlingen vil undervisningen ta form av både forelesninger, gruppearbeid og studentarbeid. Enkelte forelesninger kan bli streamet til studiestedet. Det forventes stor grad av selvstudie.

Undervisningen gis nordisk språk. Eksamensspråk er norsk

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende innen helse og sosialfag

Opptaksinformasjon

Det kreves bachelorgrad eller tilsvarende innen helse og sosialfag. Relevant praksiserfaring er ønskelig.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har kandidaten følgende læringsutbytte definert som kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper:

 • Har inngående kunnskap om utvikling og ettervirkning av traumer
 • Har inngående kunnskap om forebygging og enkelte behandlingsmetoder i møte med traumeutsatte
 • Har kunnskap om sorg og sorgarbeid
 • Har kunnskap om kulturens betydning i grunnlagsforståelse av temaområdet
 • Har kunnskap om psykososialt kriseteamarbeid

Ferdigheter

 • Kan anvende psykologisk førstehjelp i forbindelse med kriser og alvorlige hendelser
 • Kan finne og vurdere relevant teori, og aktualisere dette for å belyse og drøfte en problemstilling innen fagområdet
 • Kan reflektere over kulturens betydning i møte med mennesker som har opplevd belastende hendelser
 • Kan reflektere over sentrale problemstillinger innen fagområde krisehåndtering og traumebehandling

Generelle kompetanse:

 • Kan kommunisere fagfeltet uttrykksformer om relevante tema relatert til kriser og traumebehandling på ulike arenaer
 • Har evne til refleksjon og kritisk tekning over praksis innen krisehåndtering og traumebehandling

Kvalifikasjon/tittel

Etter- og videreutdanning helsefag