Fakta

Sted:
Tromsø
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av UiT Norges arktiske universitet

18. januar 2023.

Om studiet

Masterstudiet i sosialt arbeid skal gjennom kompetanseheving kvalifisere kandidater til å utøve sosialt arbeid i et komplekst praksisfelt, herunder å håndtere reformer, omstillinger og samarbeidsutfordringer i og på tvers av sektorer og virksomheter. Studiet har en fremtidsrettet profil, med fokus på et mangfolds- og marginaliseringsperspektiv. Det skal inspirere og motivere til forsknings- utviklings- og inovasjonsarbeid, samt formidling og sakkyndig virksomhet. Kandidater skal etter endt studium kunne imøtekomme fremtidige behov for spesialisert kunnskap på høyere nivå, både innenfor ulike fagområder for sosialt arbeid og innenfor helse- og omsorgstjenestene.

Master i sosialt arbeid er et nettbasert heltidsstudium og er organisert i samlinger.

Masterstudiet i sosialt arbeid gir kompetanse til å løse og redusere sosiale problemer på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Studiet skal bidra til analytisk, kritisk og praktisk kompetanse i sosialt arbeid.

Studiet gir spesialisert kunnskap til å arbeide med sammensatte og komplekse problemstillinger i sosialfaglig arbeid. Studiet gir inngående innsikt i kritiske og analytiske perspektiver, og gir kompetanse til arbeid med fagutvikling, forskning og innovasjonsarbeid. Videre skal studiet bidra til kritisk og etisk refleksjonsevne som er relevant for sosialfaglig yrkesutøvelse.

Undervisningsopplegg

Undervisning og læringsformer

Undervisningen er nettbasert, men det vil kunne bli gitt tilbud om fysiske/hybride undervisningsaktiviteter.  

Undervisningen vil legge til grunn ulike metoder for studentaktive og digitaliserte læringsformer gjennom samlinger, læringsgruppemøter, arbeidskrav, gruppearbeid og selvstudium. Akademisk skrivetrening vil bli vektlagt. 

Studentaktive læringsformer og erfaringsbasert, praksis nær læring er viktige elementer i studiets pedagogiske opplegg. I studiet tillegges sammenhengen mellom teoretiske perspektiver og utøvelse av sosialfaglig arbeid stor vekt. Læringsformene skal bidra til at studentene både individuelt og i grupper, reflekterer over samspillet mellom teori, praksis og handling i det sosialfaglige feltet. Dette fordrer deltakelse og engasjement på og mellom studiesamlingene. 

  

Eksamen

Eksamen og vurdering er regulert i henhold til Forskrift for studier og eksamener ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet.

Vurderingsform for det enkelte emne fremkommer i emnebeskrivelsene. For å kunne fremstille seg til eksamen, kreves det at studenten har fått godkjent de ulike arbeidskrav som fremgår av emnebeskrivelsene, krav til tilstedeværelse og forkunnskapskrav/progresjonskrav. Alle emner må være bestått før masteroppgaven kan leveres.


Ved vurdering av muntlige og skriftlige eksamener kan det benyttes karakterskala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, med A som beste karakter, eller Bestått/Ikke bestått.

Opptaksinformasjon

Fullført 3-årig bachelorutdanning som sosionom, vernepleier eller barnevernspedagog. Søkere med annen samfunnsvitenskapelig, helsefaglig, psykologisk eller pedagogisk cand.mag. grad eller bachelorgrad og minimum ett års relevant yrkeserfaring i fulltid er også kvalifisert, så lenge krav om 80sp fordypning innenfor fagområdet for mastergradsstudiet er oppfylt.

Yrkeserfaring dokumenteres med attest fra arbeidsgiver. Attest skal inneholde stillingstittel, stillingsprosent samt start- og evt. sluttdato. Selvstendig næringsvirksomhet dokumenteres med attest fra likningskontor og foretaksregister (Brønnøysundregistrene)

Det er krav om gjennomsnittskarakter C (2,5) eller bedre. Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget. Emner med vurderingstrykk «bestått» blir ikke inkludert i beregningen.

Læringsutbytte

En student som har fullført programmet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Kandidaten har:

 • avansert kunnskap om teorier, begreper og metoder innen sosialt arbeid.
 • inngående kunnskap om ulike perspektiver på marginalisering.
 • kunnskap om bærekraftig utvikling av by –og lokalsamfunn i nasjonal og internasjonal sammenheng.
 • kunnskap om rettigheter, organisering og prioritering som rammer for sosialfaglig praksis.
 • kunnskap om vitenskapsteori, forskningsetikk og forskningsmetode.
 • inngående forståelse for tematikken for masteroppgaven.

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • anvende kritisk refleksjon i faglige diskusjoner.
 • reflektere over vitenskapsteoretiske, metodiske og sosialfaglige problemstillinger.
 • anvende relevante teorier og samfunnsfaglige forskningsmetoder i utvikling av sosialfaglige forsknings- og utviklingsprosjekter.
 • gjennomføre et avgrenset forskningsprosjekt under veiledning.
 • diskutere og vurdere ulike typer kilder.
 • bidra til fagutvikling, formidling og forskning innen sosialt arbeid.

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan reflektere over, diskutere og ta stilling til relevante sosialfaglige dilemmaer og problemstillinger.
 • har forståelse for utviklingsarbeid i samfunn i endring.
 • kan utvide og anvende vitenskapsbaserte kunnskaper og ferdigheter på andre samfunnsområder.
 • kan redegjøre for faglige diskurser lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • kan bidra til innovasjon, faglig ledelse og faglig utvikling.
 • er bevisst ulike profesjoners kunnskapsgrunnlag og har forståelse for tverrfaglig samarbeid.

Karrieremuligheter

Studiet kvalifiserer til stillinger som krever spesialisert kompetanse innen fagutvikling, systematisk dokumentasjon og evaluering innen ulike former for sosialfaglig arbeid, velferdstjenester, offentlig forvaltning, helse og omsorg, samt faglig utviklingsarbeid. Studiet kvalifiserer også for faglig ledelse i felt med relevans for sosialt arbeid. Det gir også mulighet for undervisningsstillinger på videregående skole, høgskole og universitet, eller for å utføre forsknings- og utviklingsarbeid.

Utveksling

Institutt for barnevern og sosialt arbeid deltar i en rekke ulike internasjonale nettverk og avtaler, fortrinnsvis i Norden og i det arktiske og sirkumpolare området. Flere av de internasjonale nettverkene gir rom for studentutveksling og det kan legges til rette for at studenter på masterstudiet i sosialt arbeid kan ta delstudier i utlandet siste studieår.

Søknadsfrist og info:
Søknadsfrist for utveksling i vårsemesteret: 1. september/høstsemesteret 1. februar.

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde.

Kvalifikasjon/tittel

MASTER I SOSIALT ARBEID

Alle utdanninger innen