Fakta

Sted:
UiS EVU
Studietype:
Enkeltemne
Studiepoeng:
10

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

20. november 2023.

Om studiet

De fleste ledere har ansvar for en eller flere medarbeidere. Dette kalles personalansvar og krever at ledere utøver personalledelse - Human Resource Management (HRM). Human resource management (HRM) er en kritisk faktor for virksomheters suksess og refererer til alle aktiviteter som gjelder ledelse av mennesker og arbeid i organisasjoner. Ledelse handler langt på vei om å få tilslutning fra medarbeidere på retning og mål for virksomheten og velge riktige virkemidler slik at felles mål kan nås. Betegnelsen strategisk human resource management (SHRM) brukes når HRM bidrar til å utvikle og realisere virksomhetens strategi. I større organisasjoner er det ofte egne HR-avdelinger med et strategisk ansvar for utarbeidelse av prinsipper og retningslinjer for hvordan dette skal gjøres. Dette budskapet må kommuniseres ut til alle ledere og medarbeider i hele virksomheten. Konkurransedyktig SHRM fokuserer på multiple målsettinger som i utgangspunktet kan se ut som de er i konflikt med hverandre: resultatmål målt i økonomiske termer eller andre virksomhetsmål, kvalitet i produkter og tjenester, helsefremmende og utviklende arbeidsplasser og et positivt bidrag til det samfunnet vi er en del av - bedriftens samfunnsansvar. En viktig del av strategisk personalledelse er å finne arbeidsformer som gjør det mulig å innfri i forhold til både virksomhetens og medarbeidernes mål og forventninger. Emnet er basert på evidensbasert ledelse og vil vise fram hva forskning sier om effektive systemer for å rekruttere, mobilisere, beholde, organisere og lede organisasjonens menneskelige verdier.

Emnekode: E-MBA240 (10 studiepoeng)

Kurset starter med presentasjon av noen av de utviklingstrekk i arbeidslivet som kan ha betydning for personalledelse. Det gjelder blant annet demografiske endringer, teknologiske endringer, økt global konkurranse, en internasjonal arbeidsstyrke og arbeidslivspolitikk. Kurset har to sentrale temaområder: 1) Hvordan tenke systematisk og strategisk om å lede organisasjonens menneskelige ressurser? og 2) Hva må gjøres for å implementere valgt strategi for ledelse av de menneskelige ressursene for en gitt organisasjonen for å oppnå konkurransefordeler gjennom medarbeiderne

Noen av temaområdene:

 • Hva er HRM og SHRM?
 • Hvilke samfunnsforhold påvirker HRM?
 • Finnes en beste praksis HRM?
 • Hva er beste tilpasning til HRM?
 • Har jeg som medarbeider noe å si? Medvirkning i norsk og internasjonalt arbeidsliv
 • Rettslige sider ved personalledelse
 • Fast jobb? Nye tilknytningsformer i arbeidslivet.
 • Hva bør ledere vite om motivasjon?
 • Jobbanalyse, jobbdesign og organisasjonsstruktur
 • Er krigen om de beste talentene en feilfokusering? Om rekruttering og om talent er flyttbart.
 • Prestasjonsledelse, prestasjonsmåling og konkurransefordeler gjennom SHRM
 • Kompetanseutvikling, lederutvikling og karriere
 • Tiltak for helsefremmende arbeidsplasser og redusert sykefravær
 • Bedriftens samfunnsansvar og SHRM i et internasjonalt perspektiv

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Kunne redegjøre for de samfunnsforhold som påvirker valg av HRM-strategi
 • Kunne redegjøre for ulike teoretiske perspektiver på organisasjoner og hvilke konsekvenser disse har for HRM
 • Kunne redegjøre for beste praksis og beste tilpasning på HRM
 • Kunne diskutere ulike HRM-strategier, metoder og teknikker

Ferdigheter

 • Kunne utforme alternative HRM-strategier for en definert organisasjon og påvise fordeler og ulemper ved de ulike strategiene
 • Kunne videreutvikle HRM-metoder og teknikker i forhold til definerte mål for en virksomhet
 • Kunne formulere og gjennomføre tiltak for helsefremmende arbeidsplasser

Generell kompetanse

 • Kjenne til rettslige rammer for personalledelsen
 • Kjenne personalledelsens og medarbeidernes ansvar og forpliktelser få å skape godt arbeidsmiljø og gode prestasjoen i arbeidslivet
 • Kjenne de faktorene som skaper motivasjon i arbeidslivet
 • Kjenne til de faktorene som bidrar til helsefremmende arbeidsplasser