Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

3. mars 2023.

Om studiet

Som student på master i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger får du kunnskap om hva som trengs for å bygge opp et robust samfunn.

Studiets oppbygging

Det norske samfunnet oppleves som trygt for de fleste av oss. Fra tid til annen oppstår det likevel trusler fra nye og uventede farekilder, både nasjonalt og internasjonalt, tilsiktede og utilsiktede. Slike trusler er gjerne komplekse, mer grenseoverskridende og involverer flere aktører enn tidligere.

Trusler mot sikkerhet kan være både natur- og menneskeskapte. Eksempler er økologiske endringer som påvirker klima og naturforhold, endringer i infrastruktur som energi- og vannforsyning, kommunikasjon og transport, men også endringer i sosiale relasjoner og atferd som kan føre til organisert kriminalitet eller terrorisme.

Slike trusler gjør samfunnet mer sårbart og utfordrer aktører på ulike nivå til planlegging og iverksetting av tiltak og økt beredskap. Masterstudiet i samfunnssikkerhet handler om å studere uønskede hendelser og påkjenninger som samfunnet og dets institusjoner og organisasjoner utsettes for, og hvordan disse kan gjøres mer robuste.

Spesialiseringer

Studieprogrammet har to spesialiseringer: teknisk samfunnssikkerhet og samfunnssikkerhet.

Spesialiseringen i teknisk samfunnssikkerhet krever en bachelor i ingeniørfag. Samfunnssikkerhet gir en bred presentasjon av hvordan sikkerhets- og beredskapshensyn kan ivaretas i samfunnet. Perspektiver innen samfunnssikkerhet gir et godt kunnskapsgrunnlag for å forstå og reflektere over hendelser og handlinger som kan true infrastruktur og sentrale samfunnsfunksjoner.

Målet er videre å gi studentene kunnskap om hvordan man kan styrke beredskapen og ta vare på sikkerheten i samfunnet, samt gi innsikt i hvordan man kan forebygge, forberede seg til, og håndtere kriser når de oppstår.

Studiet er tverrfaglig og studentene vil fra første dag arbeide sammen i grupper der både samfunnsfag og teknologiske fag er representert.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studentene velger mellom to spesialiseringer: samfunnssikkerhet og teknisk samfunnssikkerhet. Den sistnevnte krever en ingeniørfaglig bakgrunn og gir graden sivilingeniør.

Felles for de to studieretningene er 40 studiepoeng innen risiko, krisehåndtering og infrastruktur. I tredje semester har alle 30 studiepoeng med valgemner, samt et oppgaveseminar og en avslutter med en 30 studiepoengs masteroppgave.

For de som går spesialisering i samfunnssikkerhet tilbys samfunnsvitenskapelige metoder og vitenskapsfilosofi i 20 studiepoeng, mens spesialiseringen teknisk samfunnssikkerhet har 20 studiepoeng i matematikk og teknologiske fag.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Opptakskrav til master i samfunnssikkerhet - spesialisering i samfunnssikkerhet

Gjennomført og bestått bachelorgrad i samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag, bachelor i «Byplanlegging og samfunnssikkert», bachelor i «Toll, vareførsel og grensekontroll» eller relevant profesjonsutdannelse som f.eks. innen helse, politi og forsvar. For at bachelorgraden skal kvalifisere for opptak kreves det at den har tilstrekkelig dekning i samfunnsvitenskapelig metode og vitenskapsfilosofi, tilsvarende 10 studiepoeng.

Definerte bachelorutdanninger og profesjonsutdanninger som tilfredsstiller kravene til mål, innhold og nivå for opptak kan være studieprogrammer innen:

 • Samfunnsfag
 • Helse- og sosialfag
 • Økonomi/administrasjon
 • Hotell- og reiseliv
 • Politiutdanning
 • Lærerutdanning
 • Journalistikk
 • Historiefag
 • Byplanlegging og samfunnssikkerhet
 • Toll, vareførsel og grensekontroll

Det gis 0,2 tilleggspoeng til uteksaminerte kandidater fra bachelorprogrammene i sosiologi, statsvitenskap eller «Byplanlegging og Samfunnssikkerhet» ved Universitetet i Stavanger som har fullført og bestått 4 av følgende emner:

 • BYS100 Risikosamfunnet (10 studiepoeng)
 • BSA230/BYS200 Politikk og risiko (10 studiepoeng)
 • BSA240/BYS210 Sårbarhet og teknologisk utvikling (10 studiepoeng)
 • BSA250/BYS220 Kriser og samfunnssikkerhet (10 studiepoeng)
 • BSA260/BYS310 Risiko, sikkerhet og bærekraftig utvikling (10 studiepoeng)

Det gis også tilleggspoeng til andre studenter med bachelor i sikkerhetsfag, for eksempel fra Universitetet i Tromsø og fra Københavns Profesjonshøgskole.

Endring i tilleggspoeng fra og med opptaket for høsten 2024 Fra og med opptaket 2024 gjelder følgende angående tilleggspoeng på opptaket til master i samfunnssikkerhet: Det gis 0,2 tilleggspoeng til uteksaminerte kandidater fra bachelorprogrammet i byplanlegging samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger som har fullført og bestått 4 av følgende emner: BYS100 Risikosamfunnet (10 sp) BSA230/BYS200 Politikk og risiko (10 sp) BSA240/BYS210 Sårbarhet og teknologisk utvikling (10 sp) BSA250/BYS220 Kriser og samfunnssikkerhet (10 sp) BSA260/BYS310 Risiko, sikkerhet og bærekraftig utvikling (10 sp)

Opptakskrav for master i samfunnssikkherhet - spesialisering i teknisk samfunnssikkerhet

Gjennomført og bestått bachelorgrad i ingeniørfag i henhold til forskrift om rammeplan for treårig bachelorprogram i ingeniørfag, eller tilsvarende. Annen teknisk-naturvitenskapelig utdanning kan også kvalifisere til opptak etter individuell vurdering. Alle søkere må ha minimum 25 studiepoeng i matematikk, 5 studiepoeng i statistikk, samt 7,5 studiepoeng i fysikk.

Studenter med en 3-årig bachelorgrad i ingeniørfag i henhold til norsk rammeplan for ingeniørutdanning eller tilsvarende (som inneholder minst 25 studiepoeng (sp) matematikk, minst 5 sp statistikk, og minst 7,5 sp i fysikk), og som har opptak til den master i samfunnssikkerhet, spesialisering teknisk samfunnssikkerhet, er dermed kvalifisert for tilleggstittelen "Master i teknologi/sivilingeniør".

Søknadsfrist: 15. april
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1. mars

Læringsutbytte

Dette studiet passer for deg som er interessert i forebygging av risikoer og trusler, konsekvenser av teknologisk utvikling, regulering og planlegging av kritiske samfunnsfunksjoner, beredskap, krisehåndtering, trygghet og tillit.

Videre studier

Fullført studium kan kvalifisere for opptak på doktorgradsstudium ved Universitetet i Stavanger innen fagområde risikostyring og samfunnssikkerhet.

Karrieremuligheter

Nye og skjerpede krav til håndtering av risiko ved planlegging og gjennomføring av prosjekter og arbeidsprosesser krever større profesjonalitet innen de fleste områder. I virksomheter og forvaltningen er det behov for slik kompetanse ved oppfølging av helse, miljø- og sikkerhetsforskrifter (HMS), miljørettet helsevern, og risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS), deltakelse i nødhjelpsoperasjoner og krisehåndtering i privat og offentlig regi.

Studieprogrammet kvalifiserer kandidatene til arbeid med risiko, sikkerhet, beredskap og krisehåndtering innenfor ulike typer stillinger som saksbehandler, rådgiver, konsulent eller i ledelsesfunksjoner innen en rekke samfunnssektorer og virksomhetsområder.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På nettsiden vår kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Master i Samfunnssikkerhet

Alle utdanninger innen