Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

.

Om studiet

Vil du bidra til å gjøre samfunnet mer robust? Dette studiet gir deg kunnskap om hva som trengs for å bygge opp et sikkert samfunn.

I studiet får du kunnskap om hvordan du kan styrke beredskapen og ta vare på sikkerheten i samfunnet. Du får også innsikt i hvordan du kan forebygge, forberede, og håndtere kriser når de oppstår.

Det norske samfunnet oppleves som trygt for de fleste av oss. Fra tid til annen oppstår det likevel trusler fra nye og uventede farekilder, både nasjonalt og internasjonalt. Slike trusler er gjerne komplekse, mer grenseoverskridende og involverer flere aktører enn tidligere. Trusler mot sikkerhet kan være både natur- og menneskeskapte. Eksempler er økologiske endringer som påvirker klima og naturforhold, endringer i infrastruktur som energi- og vannforsyning, kommunikasjon og transport, men også endringer i sosiale relasjoner og atferd som kan føre til organisert kriminalitet eller terrorisme.

Slike trusler gjør samfunnet mer sårbart og utfordrer aktører på ulike nivå til planlegging, iverksetting av tiltak og økt beredskap. Her lærer du om uønskede hendelser og påkjenninger som samfunnet og dets institusjoner og organisasjoner utsettes for, og hvordan disse kan gjøres mer robuste.

Spesialiseringer

Studiet har to spesialiseringer: teknisk samfunnssikkerhet og samfunnssikkerhet.

Spesialiseringen i teknisk samfunnssikkerhet krever ingeniørfaglig bakgrunn. Her lærer du om teknologiens funksjon i virksomheter og i samfunnet, hvordan teknologi påvirker sikkerheten, og hvordan designe trygge løsninger.

Spesialiseringen i samfunnssikkerhet har en samfunnsfaglig forankring, og fører til mastergrad i samfunnssikkerhet. Denne spesialiseringen gir deg en bred kompetanse om hvordan sikkerhets- og beredskapshensyn kan ivaretas i samfunnet. Her lærer du om ulike perspektiver innen samfunnssikkerhet, som gir deg et godt kunnskapsgrunnlag for å forstå hvordan hendelser og handlinger kan true infrastruktur og sentrale samfunnsfunksjoner.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Opptakskrav for master i samfunnssikkerhet

Opptakskravet er fullført bachelorgrad i samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag, bachelor i byplanlegging og samfunnssikkert, bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll, eller relevant profesjonsutdannelse som f.eks. innen helse, politi og forsvar. For at bachelorgraden skal kvalifisere for opptak kreves det at den har tilstrekkelig dekning i samfunnsvitenskapelig metode og vitenskapsfilosofi, tilsvarende 10 sp

Definerte bachelorutdanninger og profesjonsutdanninger som tilfredsstiller kravene til mål, innhold og nivå for opptak kan være studieprogrammer innen: - Samfunnsfag - Helse- og sosialfag - Økonomi/administrasjon - Hotell- og reiseliv - Politiutdanning - Lærerutdanning - Journalistikk - Historiefag - Byplanlegging og samfunnssikkerhet - Toll, vareførsel og grensekontroll

Fra og med opptaket 2024 gjelder følgende angående tilleggspoeng: Det gis 0,2 tilleggspoeng til uteksaminerte kandidater fra bachelorprogrammet i byplanlegging og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger.

Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C.

Opptakskrav for spesialisering i teknisk samfunnssikkerhet

Opptakskravet er fullført bachelorgrad i ingeniørfag, i henhold til nasjonal rammeplan for ingeniørutdanning, eller tilsvarende. Annen teknisk-naturvitenskapelig utdanning kan også kvalifisere til opptak etter individuell vurdering. Alle søkere må ha minimum 25 sp matematikk, 5 sp statistikk og 7,5 sp fysikk. Søkere med utenlandsk utdanning må ha tilsvarende 25 sp innen matematikk, 5 sp statistikk og 7,5 sp fysikk.

Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C.

Søknadsfrist: 15. april

Videre studier

En fullført mastergrad i samfunnssikkerhet med en gjennomsnittskarakter B og karakter A eller B på masteroppgaven, kvalifiserer for opptak til ph.d.-studiet i risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger. Nyutdannede er også kvalifiserte for å søke på relevante ph.d.-programmer ved andre universiteter.

Karrieremuligheter

Nye og skjerpede krav til håndtering av risiko ved planlegging og gjennomføring av prosjekter og arbeidsprosesser krever større profesjonalitet innen de fleste områder. I virksomheter og forvaltningen er det behov for slik kompetanse ved oppfølging av helse, miljø- og sikkerhetsforskrifter (HMS), miljørettet helsevern, og risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS), deltakelse i nødhjelpsoperasjoner og krisehåndtering i privat og offentlig regi.

Studieprogrammet kvalifiserer kandidatene til arbeid med risiko, sikkerhet, beredskap og krisehåndtering innenfor ulike typer stillinger som saksbehandler, rådgiver, konsulent eller i ledelsesfunksjoner innen en rekke samfunnssektorer og virksomhetsområder.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På nettsiden vår kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Master i Samfunnssikkerhet

Alle utdanninger innen