Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

22. mars 2024.

Om studiet

Studiet gir kunnskap om psykisk helse og rusproblematikk, og ferdigheter til å anvende denne i møte med brukere, pårørende og tjenesteytere.

Forståelser og definisjoner av psykiske helseutfordringer og rusbruk har endret seg over tid. Nasjonale føringer framhever betydningen av å se rusavhengighet og psykiske lidelser i sammenheng, noe som gjenspeiles i dagens behandlingsideologi og innenfor forskning.

I løpet av studiet vil du tilegne deg innsikt i problemstillinger og faglige utfordringer innen fagfeltet på både individ-, gruppe- og samfunnsnivå, og får reflektere kritisk både over dagens helse- og ruspolitikk og helsetjenestetilbud.

Innholdet i masterstudiet bygger på en samfunnsvitenskapelig-, humanistisk- og helsefaglig tradisjon. Målet er å bidra til ny kunnskap om rusmiddelbruk, psykisk helse og uhelse, og hvordan velferdsstaten møter disse fenomenene.

Studiet består av obligatoriske emner (70 sp), et valgemne (10 sp), og en masteroppgave (totalt 40 sp). Gjennom valgemnet og masteroppgaven kan du velge ulike temaer å fordype deg i.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Bachelorgrad i sykepleie, sosialt arbeid, vernepleie, ergoterapi, fysioterapi eller tilsvarende 3-årig profesjonsutdanning innenfor disse områdene.

10 % av studieplassene kan tildeles søkere med følgende opptaksgrunnlag:

  • Fordypning av minimum 80 studiepoengs omfang innenfor helse- eller sosialfaglig med relevant klinisk praksis, eller
  • Integrert utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang innenfor helse- eller sosialfaglig.

Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 15. april.

Videre studier

En fullført mastergrad kan kvalifisere for videre opptak til Ph.d-studier.

Karrieremuligheter

Som utdannet med master i rus og psykisk helsearbeid kan du jobbe med mennesker som sliter med alvorlige psykiske helseplager og rusproblematikk. Du kan arbeide klinisk i:

  • kommunale helse- og sosialtjenester
  • spesialisthelsetjenesten

I tillegg kvalifiserer du til stillinger i helse- og sosialsektoren der det blir lagt vekt på å initiere og gjennomføre forskning, utviklings- og utredningsarbeid, undervisning og kvalitetsutvikling.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På nettsiden vår kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Master i rus og psykisk helsearbeid