Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

3. mars 2023.

Om studiet

Som jordmor har du et selvstendig ansvar for å ivareta normale forløp under svangerskap, fødsel og barseltid for mor, barn og den nye familien.

Studiets oppbygging

Jordmor representerer en viktig del av helsetjenesten, som spesialist på kvinnehelse i et livsløpsperspektiv.

Som jordmor har du et selvstendig ansvar for å ivareta normale forløp under svangerskap, fødsel og barseltid for mor, barn og den nye familien. Denne omsorgen omfatter også forebyggende tiltak, identifisering og behandling av eventuelle akutte og/eller kompliserte forløp der jordmor har en sentral rolle som del av et tverrfaglig team.

Gjennom studiet vil du få utviklet tverrfaglig kompetanse, som krever gode samarbeidsevner, og få stimulert din nysgjerrighet til å arbeide videre med faglige problemstillinger.

Studiet består av både teoretiske og brukerrettede kliniske studier. Teoridelen gjennomføres ved ulike undervisningsformer, som gruppearbeid, selvstudium og e-læring, forelesninger, ferdighetstrening, simuleringstrening, refleksjonsgrupper, fagnotat og masteroppgave.

De kliniske studiene gjennomføres i både kommune- og spesialisthelsetjenesten. Hoveddelen av praksis vil være på en fødeavdeling. I tillegg skal hver student ha praksis ved barselavdeling, kommunejordmortjeneste, observasjonspost for gravide, nyfødtavdeling og poliklinikk. Turnusarbeid i praksisperioder må påregnes.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Bachelor i sykepleie (eller tilsvarende) med karaktersnitt på minimum C i ECTS-skala, norsk autorisasjon som sykepleier og minimum ett år fulltidspraksis som sykepleie overfor pasienter etter endt utdanning. For fullstendig oversikt over opptaksreglene til studiet vises det til Utfyllende regler til master i jordmorfag.

Politiattest
Dette studiet har krav om politiattest. Politiattest søkes gjennom Studentweb etter du har takket ja til studieplass og fått studierett på studieprogrammet. Følg instruksjonene i Studentweb.

Ta kontakt med Det helsevitenskapelige fakultet på helsefag@uis.no for spørsmål om politiattest.

Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 5. februar
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 5. februar

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått master i jordmorfag skal ha følgende læringsutbytte i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om hvordan fødsel og familiedannelse kan forstås og bevares som normale fysiologiske og mentale prosesser
 • har inngående kunnskap om jordmorfaglig teori og problemstillinger innen reproduktiv helse
 • har inngående kunnskap om jordmorfaglig vitenskapsteori og forskningsmetode
 • kan analysere jordmorfaglige problemstillinger i et flerkulturelt og globalt perspektiv
 • har kunnskap og innsikt om det nødvendige samspillet mellom foreldre og barn, og om identitetsendring knyttet til det å bli mor
 • har avansert kunnskap om nasjonale meldeordninger, varselordninger og kvalitetsindikatorer for graviditet og fødsel, og forstår hvordan disse kan brukes i arbeidet for kvalitetsstyring og kvalitetsforbedring
 • har kunnskap om metoder for kvalitetsforbedring og brukermedvirkning innen svangerskap, fødsel og barsel
 • har kunnskap om faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan utføre og dokumentere klinisk jordmorhåndverk gjennom kritisk og reflektert bruk av relevante metoder
 • kan utføre kunnskapsbasert jordmorpraksis for gravide, fødende, barselkvinner og deres nyfødte barn, inkludert familieplanlegging, på ulike nivå i helsetjenesten; kvinne- og poliklinikker ved fødeavdelinger, i hjemmet, i kommunehelsetjenesten og i privat praksis
 • kan mestre komplekse og kompliserte situasjoner i tverrfaglige team og yte øyeblikkelig hjelp for mor og barn ved behov
 • kan yte jordmortjeneste med mor og barn/familie i sentrum ved bruk av hensiktsmessig kommunikasjon/dialog/samspill, slik at kvinnen og familien opplever trygghet, kontinuitet og helhet i omsorgen
 • kan analysere jordmorfaglige problemstillinger med ulike vitenskaps- og kunnskapsteoretiske perspektiv
 • kan analysere jordmorfaglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, egenart og i et flerkulturelt og globalt perspektiv
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning, ved bruk av relevante metoder og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • kan diagnostisere risikosvangerskap og henvise til spesialisthelsetjenesten ved behov
 • kan anvende metoder for kvalitetsforbedring og brukermedvirkning innen svangerskap, fødsel og barsel

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan bruke relasjonell kompetanse, profesjonell dømmekraft og selvinnsikt utviklet gjennom kritisk refleksjon og praktisk erfaring
 • kan arbeide selvstendig og tverrfaglig innenfor hele det jordmorfaglige området, inkludert å støtte de normale, frigjørende og fysiologiske prosessene i livet
 • kan i sitt arbeid formidle forståelse og anvende faglig innsikt for kvinner og deres familier i et globalt og flerkulturelt perspektiv
 • kan gi råd, undervise og veilede innenfor hele det jordmorfaglige området
 • kan arbeide kunnskapsbasert i klinisk praksis, i veiledning/undervisning og i utviklingsarbeid og ser behovet for egen kontinuerlig utvikling og læring
 • kan med utgangspunkt i sin jordmorfaglige kompetanse bidra til økt pasientsikkerhet og brukermedvirkning
 • kan analysere og håndtere etiske jordmorfaglige dilemmaer
 • kan utøve jordmoryrket i tråd med gjeldende lovverk og forskrifter inkludert å utarbeide de nødvendige skriftlige rapporter
 • kan bidra til innovasjon innen jordmorfaget
 • kan analysere og formidle relevante jordmorfaglige problemstillinger, og anvende forsknings- og erfaringsbasert kunnskap som grunnlag for vurderinger, beslutninger og handlinger i praksis

Videre studier

Fullført mastergrad kvalifiserer til opptak på PhD-studier.

Karrieremuligheter

Fullført og bestått utdanning gir rett til graden master i jordmorfag som gir grunnlag for autorisasjon som jordmor. Jordmødre arbeider både i primær- og spesialisthelsetjenesten, så vel som i privat praksis.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På nettsiden vår kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Master i jordmorfag