Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

28. mars 2023.

Om studiet

Ønsker du å bli en ingeniør med en tverrfaglig kompetanse som er etterspurt i både offentlig og privat sektor? Med en mastergrad i Industriell teknologi og driftsledelse får du nettopp dette.

Studiets oppbygging

Dette studiet fokuserer på teknologi, drifts- og ledelsesaspekter av komplekse tekniske systemer. Dette er relevant for offshore-produksjonsplattformer, landbaserte produksjonsanlegg, prosessanlegg, teknisk infrastruktur, transport og andre fysiske systemer.

Studiet er tverrfaglig og dekker blant annet områdene beslutninger og prestasjonsstyring, pålitelighet og vedlikehold, modellering og simulering av assets, risikostyring, menneskelige og organisatoriske forhold, økonomi og prosjektledelse – som alle har betydning under utvikling, utnyttelse og avvikling av tekniske systemer.

Du får bryne deg på prosjekter og problemstillinger som hentes direkte fra offentlig og privat sektor. Studiet er et engelskspråklig program og all undervisning foregår på engelsk. Studiet kan kvalifisere til doktorgradsstudier.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Gjennomført og bestått bachelorgrad i ingeniørfag innen hvilken som helst teknisk disiplin. Søkere må ha minimum 25 studiepoeng i matematikk, 5 studiepoeng i statistikk, samt 7,5 studiepoeng i fysikk.

Det kan være en fordel dersom en søker har tatt emner tilknyttet konstruksjonsmessige, tekniske og driftsmessige sider ved tekniske anlegg/systemer og prosesser i sin bachelorgrad OG/ELLER har relevant teknisk og driftsmessig bransjeerfaring knyttet til systemteknikk og prosesser.

Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C.

Studenter med en 3-årig bachelorgrad i ingeniørfag i henhold til norsk rammeplan for ingeniørutdanning eller tilsvarende (som inneholder minst 25 studiepoeng (sp) matematikk, minst 5 sp statistikk, og minst 7,5 sp i fysikk), og som har opptak til master i industriell teknologi- og driftsledelse, er dermed kvalifisert for tilleggstittelen «Master i teknologi/sivilingeniør

Søknadsfrist: 15. april
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1 mars

Læringsutbytte

Denne mastergraden kombinerer ingeniørdisipliner med viktige drift og operasjonelle aspekter relatert til komplekse industrianlegg og systemer. Ny kjernekompetanse utvikles, som kvalifiserer og gjør deg konkurransedyktig til jobber i offentlig og privat sektor.

Derfor er studiet godt egnet for de som har interesse i en annen tverrfaglig teknisk utdanning på masternivå etter en ingeniør- / teknisk bachelorgrad. Se opptakskrav for mer informasjon.

Videre studier

I tillegg kan en med fullført mastergrad med gjennomsnittskarakter B eller bedre for emner og masteroppgave med karakter A eller B, kvalifisere til opptak til doktorgradstudiet i en teknisk disiplin ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitet i Stavanger.

Karrieremuligheter

Programmet kvalifiserer kandidatene til et bredt utvalg av stillinger innenfor privat industri og offentlige organisasjoner. Ettersom kjernen i masterprogrammet består av og bygger på allment anvendelige prinsipper og metoder, kan nyutdannede kandidater være kvalifisert til mange attraktive stillinger både innenfor offshore- og landbasert industri.

Kandidatene vil generelt være kvalifisert til stillinger innenfor ulike sektorer, herunder eiere og operatører av anlegg, tjeneste- og teknologileverandører, maskinentreprenører, konsulenter, myndigheter samt offentlige institusjoner som er involvert i konstruksjon, bygging, drift, fjerning og/eller gjenvinning av avanserte og komplekse tekniske anlegg og systemer. Dette kan for eksempel omfatte olje- og gassplattformer, produksjonsfasiliteter på havbunnen, borerigger, rørledninger, raffinerier, infrastruktur, energiproduksjon og distribusjon, landbasert produksjon og et bredt utvalg av annen konstruksjons- og prosessindustri.

Mange vil også kunne få interessante jobber innenfor forskning, undervisning eller i offentlig sektor knyttet til kontroll, regulering og myndighetstilsyn overfor ulike industrisektorer.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På nettsiden vår kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Master of Science