Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Stavanger

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Studietempo

Heltid

Om studiet

Helsevitenskap er et teoretisk masterstudium som tar sikte på å gi akademisk kompetanse som helseviter innen et bredt helsefaglig felt. Helse- og omsorgstjenester står overfor komplekse utfordringer i møte med endrede behov i samfunnet. Kvalitet i tjenesten skal ivaretas samtidig som krav om samhandling, koordinering og effektivitet øker.

Studiets oppbygging

Studiet fokuserer på sentrale begrep som helse og helsefremming på individnære- og systemnære nivå. Her inngår forutsetninger for, tilnærminger til og konsekvenser ulike humanistiske og samfunnsvitenskapelige perspektiv har for utøvelse av profesjonelt helse- og omsorgsarbeid. Helse betraktes som et felles gode og en juridisk rettighet, og gjennom studiet får du arbeide med og utvikle en analytisk og kritisk innstilling til ulike dagsaktuelle helsefaglige problemstillinger.

Som utdannet master i helseviter, får du en forskningsmessig spesialisering og kompetanse til å være med å utvikle profesjonell praksis i helse- og omsorgstjenester. Dette gir studiet arbeidslivsrelevans. Kompetansen du tilegner deg bygger på avansert kunnskap om sentrale forskningstilnærminger, gjør det mulig å formulere en avgrenset problemstilling, benytte en relevant forskningsmetode og gjennomføre datainnsamling, samt analysere og diskutere forskningsresultater opp mot annen aktuell helseforskning og peke ut implikasjoner for praksis.

Fagplan

Helsevitenskap er et tverrfaglig heltidsstudium over to år. Det består av obligatoriske teoriemner tilsvarende 60 studiepoeng (sp), ett valgemne (10sp) og masteroppgaven (50 sp).

Flere alternative emner tilbys som valgemne i studiet. Det vil kunne variere hvilke dette er.

Utover den tiden som er avsatt til masteroppgaven mot slutten av studiet, vil innretning mot og motivering til dette arbeidet være gjennomgående i hele studieforløpet. Studentene velger tema for masteroppgaven og får tildelt veileder innen utgangen av 2. semester.

Opptakskrav

Bachelorgrad i helse- og/eller sosialfag (sykepleie, vernepleie, ergoterapi, fysioterapi, bioingeniør, ernæringsfysiologi, radiografi, sosialt arbeid eller barnevern) eller tilsvarende 3-årig grunnutdanning innenfor disse områdene med 80 sp fordypning eller en integrert utdanning av 120 sp omfang.

Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 20. april (kun i 2022 - 15. april er vanlig frist).
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1 mars

Læringsutbytte

Helsevitenskap er et tverrfaglig heltidsstudium over to år. Det består av obligatoriske teoriemner tilsvarende 60 studiepoeng (sp), ett valgemne (10sp) og masteroppgaven (50 sp). Gjennom masteroppgaven kan du velge ulike tema å fordype deg i. Du kan bidra med ny kunnskap som samfunnet trenger, på et område som du er interessert i.

Det helsevitenskapelige fakultet har god kontakt med helse- og omsorgstjenester i regionen. Vi har også egne forskningsgrupper som masterstudenter kan knytte seg til i arbeidet med masteroppgaven. Forskningen omfatter blant annet områder som helseteknologi og pasientsikkerhet, folkehelsearbeid, omsorg og etikk, brukermedvirkning, profesjonelle relasjoner og livskvalitet, e-læring og simulering.

Videre studier

Studiet kvalifiserer for å søke opptak til PhD-studier. Studentens fagbakgrunn vil kunne være bestemmende for hvilket PhD program det er relevant å søke. Det helsevitenskapelige fakultet tilbyr PhD-studier i helse og medisin.

Karrieremuligheter

Studiet kvalifiserer for faglige og administrative stillinger på ulike organisatoriske nivå, både i helse- og omsorgstjenester, planleggings- og utredningsstillinger i stat og kommune, fagstillinger i regionale eller nasjonale kompetansesenter og helse- og sosialfaglig utdanning.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På nettsiden vår kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Master i helsevitenskap

Alle utdanninger innen