Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

3. mars 2023.

Om studiet

Ønsker du en utfordrende og spennende danseutdanning i et internasjonalt miljø? Ta Bachelor i dans og utvikle din kunstneriske og dansetekniske kompetanse. Studiet utlyses internasjonalt fra høsten 2022.

Studiets oppbygging

Bachelor i dans er en treårig utdanning som forbereder deg til et profesjonelt yrkesliv som utøvende og medskapende dansekunstner, eller til videre studier innen dans.

Studiet kan også bygges på med praktisk-pedagogisk utdanning for å kvalifisere til å bli danselærer. Studiet er rettet mot søkere med bakgrunn i dans, fra videregående skole eller tilsvarende.

Et internasjonalt studium

Fra høst 2023 åpnes studiet for internasjonale studenter, og undervisning på fremtidige kull vil da foregå på engelsk.

Samtidsdans

Studieprogrammet har hovedfokus på samtidsdans, og omfatter både praktiske og teoretiske emner som gir deg et helhetlig læringsutbytte. Et høyt kunstnerisk nivå er målet for utdanningen. Som student møter du et bredt spekter av arbeidsformer fra daglig trening i danseteknikk til forelesning, prosjekt- og forestillingsarbeid. Du får fordype deg i repertoar, improvisasjon og koreografi, samt bevegelsesanalyse og alternativ trening med lærere både fra Norge og utlandet. I teknikk har ulike tilnærminger innen samtidsdans hovedvekt, mens klassisk ballet er et viktig støttefag. I tillegg tilbys det kurs i andre relevante genre innenfor scenisk dans, som for eksempel Hip Hop og Afro- Cuban.

Dansestudenter får god kjennskap til internasjonale dansemiljøer gjennom utveksling og utstrakt besøk av gjestelærere og koreografer.

Undersøkelse og refleksjon

Refleksjon og det å være undersøkende er gjennomgående for studiet. Kjennskap til forskjellige utøverpraksiser i samtidsdansfeltet er med på å utvikle studenten til å bli en selvstendig dansekunstner. Du vil utfordres på evnen til refleksjon og analyse i alle emner, både utøvende, skapende og teoretiske. Du får lære om den sceniske dansen i en kulturell og samfunnsmessig kontekst, tilegne deg kunnskap om koreografisk og estetisk analyse, treningslære, skadeforebygging og arbeidslivskunnskap, samt få en innføring i kunstnerisk utviklingsarbeid.

Internasjonale gjestekoreografer

I studiet arbeides det med kunstnere/gjestekoreografer av høy internasjonal kvalitet. Studentene har stor forestillingsvirksomhet knyttet til utøving og skaping i løpet av sine 3 år. Du får være med i flere prosjekter og forestillinger i fakultetets Black box og på ulike scener i Stavanger regionen.

Studentene har stor forestillingsvirksomhet knyttet til utøving og skaping i løpet av sine 3 år.

Individuell oppfølging i et tverrfaglig miljø

Studentene får tett oppfølging av de faglige ansatte, og veiledning og vurdering er gjennomgående i alle emner. Studiemiljøet er tverrkunstnerisk sammensatt og åpner for samarbeid med musikkstudenter innenfor flere sjangre.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Opptakskrav: For lavere grads studier som Bachelor i dans (180 studiepoeng), kreves det oppnådd generell studiekompetanse (GSK). Det er ikke et krav om norsk språkkompetanse. Internasjonale søkere må dokumentere generell studiekompetanse i henhold til GSU-listen (Generell studiekompetanse for utenlandske søkere). Engelsk språkkrav gjelder for alle søkere. I tillegg må man bli funnet kvalifisert etter avlagte opptaksprøver og intervju.

Søknad: Lokalt opptak
Søknadsfrist: 15. desember

Læringsutbytte

Studiet i dans tar på alvor den kompleksitet av krav som en dansekunstner i dag møter i et profesjonelt virke. Studiet fokuseres rundt de fysiske prosesser, men imøtegår også de krav som stilles til refleksjon og artikulasjon i en videre betydning. Studiets oppbygning består av flere emner som til sammen utgjør et helhetlig læringsutbytte. Tradisjon og fornyelse danner studiets kjerne, likeledes samspillet mellom praktiske emner og teori. Undersøkelse er en gjennomgående metode. Kjennskap til forskjellige utøverpraksiser i samtidsdansfeltet er med på å utvikle studenten til en selvstendig dansekunstner. Dette er avgjørende for å tilpasse seg kompleksiteten i dagens kunstfelt og samfunnet for øvrig. Studiet forbereder studenten til et innholdsrikt yrkesliv som dansekunstner.

ARBEIDSKRAV (obligatorisk undervisningsaktivitet)

Praktisk arbeid i grupper utgjør en stor del av læringsarbeidet i studiet og danner grunnlag for vurdering i utøvende og skapende emner. For at den praktiske undervisningen skal kunne gjennomføres med en faglig progresjon forutsetter det at alle studenter er til stede. Studiedeltakelse er derfor obligatorisk i alle emner der ikke annet er spesifisert. Med obligatorisk menes at studentene ikke er borte fra undervisningen mer enn 20 % av tiden innenfor det enkelte emne. Dersom fraværet er større enn 20 %, må studenten i en begrunnet søknad søke om tillatelse til å fremstille seg til eksamen/avsluttende vurdering. Blir denne søknad avslått, må studenten enten fremstille seg til en konteeksamen i august/september, eller ta emnet om igjen det påfølgende studieår. Søknaden kan avslås dersom faglærerne mener den enkelte student har mistet så mye av undervisningen at han/hun ikke har faglige forutsetninger for å gjennomføre eksamen.

I tillegg til arbeid i vanlig undervisningstid, må studentene være forberedt på å sette av en del ettermiddager, kvelder og helger til gruppearbeid, praksis, selvstendig skapende arbeid, forberedelser og deltagelse i forestillinger, osv. Studentene forventes å ta ansvar for egen læring og i denne sammenheng må det regnes med tid til egen trening etter individuelle mål og/eller behov.

Studentene er oppmuntret til å se de danseforestillinger som presenteres i løpet av studieforløpet av RAS, Tou Scene, RIMI/IMIR og Stavanger konserthus.

VILKÅR FOR Å GÅ VIDERE I STUDIET

All emnene skal være bestått for å gå videre fra år til år. Ved eventuell stryk i ett eller flere emner i løpet at et studieår må studenten levere en særskilt søknad om å gå videre i studiet. Søknaden skal vurderes individuelt.

PRØVEFORMER

Flere ulike vurderingsformer, underveis og avsluttende, og både praktisk utøvende, muntlig og skriftlig, er benyttet. Alle emnene vurderes med karakter bestått/ikke bestått.

SELVSTENDIG ARBEID

Studenter som ikke ønsker å reise ut under det internasjonale semesteret i femte semester, gjennomfører et egendefinert prosjekt ved UiS eller et annet sted.

INNPASSING/OVERGANGSORDINGER

Studenter som ønsker tidligere utdanning innpasset i studiet må levere søknad med dokumentasjon på dette sammen med søknad om opptak.

ANDRE OPPLYSNINGER

Studentene må påregne kostnader til pensumslitteratur, dansetøy/fottøy. Studenter forplikter seg til å bruke Canvas for å holde seg orientert om studiet.

Videre studier

Etter fullført studium tildeles kandidatene graden Bachelor i dans, som gir adgang til utøvende masterstudier i Norge eller i utlandet.

Karrieremuligheter

Studiet forbereder deg til et yrkesliv som dansekunstner eller til videre studier innen dans eller relaterte fag. Med et tilleggsår i Praktisk- pedagogisk utdanning (PPU) er du kvalifisert til å arbeide som dansepedagog.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På nettsiden vår kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i dans

Alle utdanninger innen