Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

3. mars 2023.

Om studiet

Masterprogrammet i barnevernsarbeid kvalifiserer deg til arbeid i kommunalt, statlig og privat barnevern og ulike velferdssektorer som retter seg mot barn, unge og familier.

Studiets oppbygging

Barnevern er et komplekst fagfelt som skal sikre at barn og unge får vokse opp i trygge omsorgsomgivelser og at unge får en god overgang til voksenlivet. Videre skal barnevernet gi hjelp og støtte til foreldre i foreldrerollen, og bidra til at de får utvikle sitt potensial som foreldre for sine barn.

Masteren i barnevernsarbeid gir inngående kunnskap om forhold i samfunnet som har særlig betydning for barn, unge og familiers velferd og hverdagsliv. Gjennom studiet tilegner du deg ferdigheter og kompetanse som kvalifiserer deg til arbeid med barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner.

Studiet gir deg en helhetlig og integrert kunnskapsbase om forhold som virker inn på barn og unges oppvekst og utvikling og deres familieliv. Du får kunnskap om teorier og perspektiver på mangfold, kulturelle forskjeller og sosial ulikhet, samt arbeid med og samhandling i utfordrende og konfliktfylte relasjoner.

Læringsutbyttene vektlegger at teoretisk kunnskap skal kunne forvaltes i en praktisk sammenheng til barnets beste – i samhandling med barn, unge, foreldre og samarbeidspartnere.

Praksis

Innovasjon og kunnskapsutvikling utgjør sentrale områder i masterprogrammet og skal gi et godt grunnlag for fagutvikling i praksis og gjennom forskning. Fire uker praksis inngår i studiet. Der får du arbeide i prosjekter tilknyttet fagutvikling, samt få innsikt i sentrale utfordringer i barnevernfaglig arbeid og reflektere over din egen profesjonelle rolle i møte med systemer og brukere.

Samlet sett gir studiet deg et solid grunnlag for arbeid med sosiale og barnevernfaglige problemstillinger, og styrker kompetansen din til å gjøre og dokumentere gode barnevernfaglige vurderinger.

Studiet kvalifiserer videre til doktorgradsstudier og til arbeid i ulike kompetansemiljøer, forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

Kompetanseområder

Studiet er basert på en forskrift for master i barnevernsarbeid (LOVDATA) som fastslår overordnede kompetanseområder og læringsutbytter innenfor disse områdene. De overordnede kompetanseområdene er:

1) Perspektiver på barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner

2) Barnevernsarbeid med barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner

3) Innovasjon og fagutvikling i møte med barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner

Studiet er en del av en større kompetansesatsing innenfor barnevern på nasjonalt nivå.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Bachelorgrad i barnevern, sosialt arbeid eller vernepleie.

Søkere med annen tilsvarende 3-årig utdanning (180 studiepoeng/60 vekttall) kan vurderes for opptak dersom de kan vise til yrkespraksis fra barnevernstjenesten utover 4 år dersom det er godtgjort at krav om fordypning innenfor fagområdet for mastergradsstudiet er oppfylt.

Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 15. april.
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1 mars

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått studium skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • har inngående kunnskap om barnevernet i et historisk og samtidsmessig perspektiv, sentrale utviklingstrekk og politiske føringer for et fremtidsrettet barnevern.
 • har avansert kunnskap om forholdet mellom oppvekstsvilkår og barns utvikling, og hvordan ulike sosiale problemer, helseutfordringer og funksjonsnedsettelser har betydning for barn, unge og familiers levekår.
 • har avansert kunnskap om barns rett til beskyttelse og omsorg, hvordan omsorgssvikt kan komme til uttrykk i ulike former, og hvordan arbeide barnevernfaglig for å hjelpe barn og foreldre som lever i utsatte og konfliktfylte familiesituasjoner
 • har inngående kunnskap om hvordan arbeide barnevernfaglig i tråd med internasjonale konvensjoner og nasjonale lovverk og bestemmelser.
 • har avansert kunnskap om faglig kvalitet og forsvarlig barnevernsarbeid og miljøterapeutisk arbeid med barn, unge og familie
 • har inngående kunnskap om forskning, innovasjon og fagutvikling i barnevernsfeltet, og om tverrfaglig og tverrprofesjonelt arbeid til barnets beste.

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til teoretiske perspektiver, begreper, informasjonskilder og kunnskapsanvendelse i barnevernsarbeid, og kan analysere betydningen sosiale problemer, helseutfordringer og funksjonsnedsettelser kan ha for barn, unge og familiers velferd og levekår.
 • kan gjennomføre avgrensede forsknings- og utviklingsprosjekter i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.
 • kan anvende ulike tilnærminger i samhandling med barn, og foreldre, og kan analysere og forholde seg kritisk til hvordan system, kunnskapsforståelser og egen rolle virker inn på relasjoner en inngår i.
 • kan anvende relevant kunnskap og relevante metoder for å foreta forsvarlig juridisk og barnevernfaglig skjønnsutøvelse, og dokumentere vurderinger og beslutninger i situasjoner preget av usikkerhet og faglige og verdimessige motsetninger.
 • kan koordinere og lede barnevernsarbeid både i enkeltsaker, i kollegasamarbeid og i tverrfaglige samarbeid.

Generell kompetanse
Kandidaten

 • kan anvende kunnskap og ferdigheter i endringsarbeid og i tverrfaglig arbeid på måter som fremmer barns medvirkning og samarbeid med foreldre.
 • kan kommunisere, redegjøre for faglige problemstillinger og begrunne kunnskapsanvendelse og egne faglige vurderinger, både muntlig og skriftlig, tilpasset ulike formål og mottakere.
 • kan analysere etiske utfordringer i barnevernsarbeid og hvordan ulike maktdimensjoner kan få betydning for relasjoner, beslutninger og barnevernsarbeid.
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å identifisere og analysere behov og initiere fag- og kunnskapsutvikling som styrker tjenestene til barn, unge og familier

Videre studier

Etter fullført mastergrad, vil kandidaten være kvalifisert for videre studier på Ph.D-nivå.

Karrieremuligheter

Masterprogrammet i barnevernsarbeid skal kvalifisere til arbeid i kommunalt, statlig og privat barnevern, og til ulike velferdssektorer med innretning mot barn, unge og familier. Barnevern er et komplekst fagfelt som skal sikre at barn og unge får vokse opp i trygge omsorgsomgivelser og at unge får en god overgang til voksenlivet. Videre skal barnevernet gi hjelp og støtte til foreldre i foreldrerollen og bidra til at de får utvikle sitt potensial som foreldre for sine barn.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På nettsiden vår kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Master i barnevernsarbeid

Alle utdanninger innen