Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

.

Om studiet

Masterprogrammet i barnevernsarbeid kvalifiserer deg til arbeid i kommunalt, statlig og privat barnevern og ulike velferdssektorer som retter seg mot barn, unge og familier.

Barnevern er et komplekst fagfelt som skal sikre at barn og unge får vokse opp i trygge omsorgsomgivelser og at unge får en god overgang til voksenlivet. Videre skal barnevernet gi hjelp og støtte til foreldre i foreldrerollen, og bidra til at de får utvikle sitt potensial som foreldre for sine barn.

Inngående kunnskap: Masteren i barnevernsarbeid gir inngående kunnskap om forhold i samfunnet som har særlig betydning for barn, unge og familiers velferd og hverdagsliv. Gjennom studiet tilegner du deg ferdigheter og kompetanse som kvalifiserer deg til arbeid med barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner.

Studiet gir deg en helhetlig og integrert kunnskapsbase om forhold som virker inn på barn og unges oppvekst og utvikling og deres familieliv. Du får kunnskap om teorier og perspektiver på mangfold, kulturelle forskjeller og sosial ulikhet, samt arbeid med og samhandling i utfordrende og konfliktfylte relasjoner.

Læringsutbyttene vektlegger at teoretisk kunnskap skal kunne forvaltes i en praktisk sammenheng til barnets beste – i samhandling med barn, unge, foreldre og samarbeidspartnere.

Kompetanseområder

Studiet er basert på en forskrift for master i barnevernsarbeid (LOVDATA) som fastslår overordnede kompetanseområder og læringsutbytter innenfor disse områdene. De overordnede kompetanseområdene er:

  1. Perspektiver på barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner
  2. Barnevernsarbeid med barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner
  3. Innovasjon og fagutvikling i møte med barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Bachelorgrad i barnevern, sosialt arbeid eller vernepleie.

Søkere med annen tilsvarende 3-årig utdanning (180 studiepoeng/60 vekttall) kan vurderes for opptak dersom de kan vise til yrkespraksis fra barnevernstjenesten utover 4 år dersom det er godtgjort at krav om fordypning innenfor fagområdet for mastergradsstudiet er oppfylt.

Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 15. april.

Videre studier

Etter fullført mastergrad, vil kandidaten være kvalifisert for videre studier på Ph.D-nivå.

Karrieremuligheter

Masterprogrammet i barnevernsarbeid skal kvalifisere til arbeid i

  • Kommunalt, statlig og privat barnevern
  • ulike velferdssektorer med innretning mot barn, unge og familier

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På nettsiden vår kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Master i barnevernsarbeid

Alle utdanninger innen