Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Stavanger

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

8

Studietempo

Deltid

Om studiet

Ønsker du å lære om barns utvikling, lek og læring, og bidra til å gi barn en god oppvekst? Ønsker du å kunne arbeide samtidig som du studerer? Har du en arbeidsgiver i barnehagen som ønsker flere barnehagelærere og vil du bli en barnehagelærerstudent som bidrar til at barnehagen er en lærende organisasjon? Da bør du søke arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU).

Studiets oppbygging

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning er en deltidsutdanning over fire år hvor størstedelen av studiet legges til egen arbeidsplass i barnehagen.

Å være barnehagelærer handler om å kunne legge til rette for gode opplevelser og erfaringer, trygghet, trivsel og faglighet for barn i barnehagen. Det handler også om kunnskap om hva som kjennetegner et inkluderende og lærende barnehagemiljø og du vil få god innsikt i hvordan lede barn og voksne på ulike arenaer. Studiet er krevende i sin allsidighet og legger vekt på faglig kompetanse gjennom forskningsbasert, profesjonsrettet og praksisnær undervisning.

Målgruppen for utdanningen er assistenter og barne- og ungdomsarbeidere som jobber i barnehage i Rogaland. Det er en forutsetning at studentene har avsatt 40% av heltidsstilling til studiene og har en arbeidstilknytning i 40-60% stilling gjennom hele studiet.

Det er videre krav om at studenten har sammenlagt minimum 2 års arbeidspraksis fra barnehage. Barnehagen skal trekkes inn som en viktig læringsarena for studenten, og det forutsettes derfor et tett samarbeid mellom utdanningsinstitusjon og praksisfelt. Arbeidsgiver skal stille med en mentor i barnehagen som kan følge opp studenten mellom samlingene. Dette kan være en kollega som har barnehagelærerutdanning.

ABLU skal på denne måten også bidra til kompetanseutvikling for hele personalgruppen og styrke barnehagen som lærende organisasjon gjennom økt oppmerksomhet på faglige problemstillinger. Barnehageeier og barnehagens ledelse må derfor samarbeide med UiS for å legge til rette for studentenes deltakelse og gjennomføring av studiet.  

Arbeidsformene varierer mellom studentens eget arbeid, besøk av faglærere, regionale samlinger, nettmøter og samlinger på UiS. I tillegg vil det til sammen gjennomføres 95 dager veiledet praksis i universitetets praksisbarnehager, samt 5 dagers praksis i grunnskole.

Mer informasjon om studiets oppbygging, emnebeskrivelse, opptakskrav og lenke til søknadsskjema etc. vil bli lagt ut snart.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse og politiattest og medisinsk testing .

Søknad: via søknadsweb, lokalt opptak

Søknadsfrist: 15. april (realkompetanse 1. mars)

Læringsutbytte

Utdanningen skal fremstå integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert med høy faglig kvalitet. Det legges til rette for et forpliktende og nært samarbeid med praksisfeltet. 

Barnehagelærerutdanningen er strukturert i seks kunnskapsområder, en valgbar fordypning og en bacheloroppgave.

Hvert kunnskapsområde er bygd opp av flere lærerutdanningsfag. Fag, fagdidaktikk og pedagogiske tema integreres i undervisningen for å styrke profesjonsperspektivet og praksistilknytningen. Pedagogikk vil være sentralt og sammenbindende gjennom studiet, og progresjonen vil ta utgangspunkt i ledelse av barn, seg selv, medarbeidere og barnehage.

  • Barns utvikling, lek og læring (BULL) 30 studiepoeng, bygger i hovedsak på pedagogikk.
  • Natur, helse og bevegelse (NHB) 20 studiepoeng, bygger i hovedsak på fysisk fostring, naturfag og pedagogikk.
  • Samfunn, religion, livssyn og etikk (SRLE) 20 studiepoeng, bygger i hovedsak på samfunnsfag, RLE og pedagogikk.
  • Språk, tekst og matematikk (STM) 20 studiepoeng, bygger i hovedsak på norsk, matematikk og pedagogikk.
  • Kunst, kultur og kreativitet (KKK) 30 studiepoeng, bygger i hovedsak på musikk, drama, forming og pedagogikk.
  • Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid (LSU) 15 studiepoeng, bygger i hovedsak på samfunnsfag og pedagogikk.
  • Valgbar fordypning 30 studiepoeng.
  • Bacheloroppgave 15 studiepoeng.

Videre studier

Fullført studium kvalifiserer blant annet til opptak til master i barnehagevitenskap, master i spesialpedagogikk og master i endringsledelse.

Karrieremuligheter

Med vitnemål som barnehagelærer kan du jobbe som barnehagelærer, pedagogisk leder og styrer i barnehage. Dersom du ikke ønsker å jobbe i barnehage, kan du arbeide med barn i ulike andre institusjoner eller andre barnerelaterte yrker som i for eksempel SFO, fritidsklubb eller tilsvarende steder. 

Med en bachelor barnehagelærer så kan du også ta master i barnehagevitenskap eller andre aktuelle masterutdanninger og kvalifisere deg til en del andre jobber.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På nettsiden vår kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Alle utdanninger innen