Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • 39.60 (ordinær)
Studieplasser: 25
Søknadskode (SO): 185200

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

15. desember 2023.

Om studiet

Fortida er nå! Vi etterlater oss minnesmerker, instagram-kontoer og klimakriser. Men hva gjør vi med det fortidens mennesker har etterlatt seg? Du lærer hva mennesker før oss har hatt av ting og tanker, og hvordan fortidens mentalitet fortsatt påvirker syn på natur og andre kulturer i dag.

Undersøk verden gjennom kulturhistorien

Mennesker forsøker alltid å gi mening til den verden de lever i. Mye vi regner som selvsagt, har vært helt annerledes før – og kan bli det igjen i framtida. Kulturhistorikere studerer tekster og tradisjoner, ting og fortellinger, ritualer og monumenter, som formet tidligere menneskers liv og fortsatt former våre egne.

På kulturhistorie studerer du norsk og europeisk kultur i møte med verden utenfor i et tidsrom som strekker seg fra 1500-tallet til i dag. Faget kombinerer på denne måten studier av fortiden med analyser av samtiden. Gjennom studiet lærer du historieteori og kulturanalyse, å drive feltarbeid og å fordype deg i kilder fra arkivet.

Få brede perspektiver og spesifikk kunnskap

Du studerer materiell kultur, fortellinger og hvordan vi bruker historie i dag. Du vil lære om fortidens forestillinger om magi og trolldom, om ulike syn på natur, og hva vi vil med kulturarv og museer.

Kulturhistorie gir deg kunnskap om hvordan menneskers tenkemåte og selvforståelse har endret seg over tid, hvorfor vi tenker og handler som vi gjør i dag, og hvordan dette vil påvirke fremtiden. Viktige temaer er natur og kultur, tradisjon og mottradisjon, kulturmøter og forestillingsverdener.

Delta i faglige og sosiale aktiviteter

Våre engasjerte studenter sørger for et godt studiemiljø. Undervisere og Fagutvalget for kulturhistorie inviterer til faglig-sosiale aktiviteter hvert semester.

Fagutvalget fungerer som bindeledd mellom administrasjonen og studenter, og medlemmer i fagutvalget representerer studentene i utvalg og komiteer ved instituttet. Å delta i fagutvalget gir deg et sosialt nettverk i studietiden og arbeidserfaring som kan være nyttig senere i karrieren. Aktivitetsnivået varierer fra år til år avhengig av engasjement blant studentene.

Reis på utveksling eller praksisopphold

Ved IKOS legger vi stor vekt på internasjonalt samarbeid både i forskning og utdanning. Bachelorprogrammet i kulturhistorie har en rekke internasjonale avtaler, blant annet gjennom Erasmus-programmet og Nordplus. Dette innebærer avtaler med de største kulturhistoriske miljøene i Nord-Europa. I tillegg har Humboldt-universitetet i Berlin og Universitetet i Abeerdeen solide tilbud for studenter i kulturhistorie.

Som student hos oss kan du dessuten reise på utveksling gjennom avtalene for studenter på humanistisk fakultet og hele Universitetet i Oslo. Du kan også reise på praksisopphold i utlandet gjennom Erasmus+ eller Washington semester program.

Vi anbefaler å reise på utveksling fjerde semester, altså vårsemesteret i andre studieår.

Jobb i kulturfeltet eller ta en mastergrad

En bachelor i kulturhistorie er relevant for jobb i hele kulturfeltet og offentlig forvaltning. Kulturhistorikere jobber gjerne i kultursektoren, som på museer, i arkiver og med samlinger eller med administrativt arbeid, som i kommune, fylke og departementer. I tillegg vil du tilegne deg kompetanse til å jobbe med oppgaver innen kunnskaps- og informasjon- og kommunikasjonsarbeid.

Med en grad fra programmet kan du søke opptak til master i

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Alle utdanninger innen