Fakta

Sted:
Universitetet i Bergen
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Bergen

31. januar 2023.

Om studiet

Mål:

Spansk er dagleg bruksspråk for nærare 500 millionar menneske. På verdsbasis er interessa for spansk stor, og Noreg har eit aktivt tilhøve til Latinamerika via investeringar, miljøsatsing, menneskeretts- og demokratitiltak. Solide kunnskapar om spansk språk og Latin-Amerika kan gje deg gode arbeidsutsikter i ei verd der språkkunnskap og interkulturell kompetanse er viktigare enn nokon gong.

Programmet sitt læringsmål er å gje kunnskap om og teoretisk innsyn i Latin-Amerikas språk, litteratur, historie og kultur. Programmet kombinerer tre disiplinar, språk, litteratur og historie, med sikte på å utvikle analytiske og metodiske evner som gjer denne kunnskapen nyttig i både norsk og internasjonal samanheng.

Innhald:

Det første året av programmet inneheld emne på til saman 60 studiepoeng som har som mål å gje studenten teoretisk og metodologisk grunnlag for å kunna utføre sjølvstendig forskingsarbeid innan latinamerikastudier. Gjennom teoretiske og praktiske tilnærmingar vil studenten kunne utvikle god evne til kritisk tolking og analyse av spanskspråklege tekstar i vid meining.

I det andre året i programmet er føremålet å skrive ei masteroppgåve. Arbeidet med masteroppgåva utgjer 60 studiepoeng. Emnet for oppgåva skal liggje innanfor tematikken i studieprogrammet (spansk språk, latinamerikansk litteratur, historie eller kultur). Det er også mogeleg å skrive masteroppgåve med ei fagdidaktisk vinkling. Oppgåva skal vise studentane si evne til å gjere vitskapleg utgreiings- og forskingsarbeid ved å analysere kritisk større mengder informasjon.

Kvalifikasjon/tittel

Master i spansk og latinamerikastudier

Alle utdanninger innen