Nøkkelinformasjon

Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen

Studiested

Universitetet i Bergen

Nivå

Årsenhet og kortere

Studiepoeng

15

Semester

1

Studieform

Samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Om studiet

Kurset Å forske i og på museum rettar seg mot museumstilsette som ynskjer å styrke kompetansen sin innan planlegging av sjølvstendige forskingsprosjekt. Å forske i og på museum er eit praktisk og teoretisk kurs som skal gi oppdatert kunnskap om relevant teori, metode og forskningsetikk samt trening i å konkretisere forskingstema. Med hjelp frå rettleiar og medstudentar skal studentane skrive ei prosjektskisse som kan danne grunnlag for eit konkret forskingsprosjekt. Prosjekta kan til dømes vere basert på samlingane i eit bestemt museum, vere formulert innan ein museumsrelevant tematikk, eller dreie seg om musea si rolle i samfunnet.

Å forske i og på museum er eit deltidsstudium på 15 studiepoeng, basert på tre samlingar à tre dagar i haustsemesteret, med forelesingar, seminardiskusjonar og grupperettleiing, samt individuell rettleiing på nett mellom samlingane.

Alle utdanninger innen