Fakta

Sted:
Grimstad
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Agder

29. januar 2024.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Dette studiet gir deg kompetanse for arbeid med psykososial helse, altså fysiske, psykiske, kulturelle, sosiale og eksistensielle dimensjoner knyttet til helse. Det kan omfatte både klinisk praksis, forskning, samt utvikling og kvalitetssikring av tjenester. Arbeid med psykososial helse handler om å fremme og bedre menneskers psykososiale helse, samt påpeke og søke å endre forhold i samfunnet som skaper uhelse og bidrar til funksjonsvansker, stigmatiseringsprosesser og sosial utstøting.

Du skal lære å styrke menneskers opplevde egenverd og livskraft, bistå i prosesser som utvikler opplevelser av sammenheng og muligheter for å mestre hverdagens utfordringer, samt skape inkluderende og bærekraftige lokalmiljø.

Studiet er bygget opp rundt to hoveddeler: En profesjonsdel og en forskningsdel, som utdyper og styrker hverandre slik at du i sum utvikler en bred praksisrettet profesjons- og forskningskompetanse på masternivå. I profesjonsdelen kan du velge mellom tre spesialiseringer:

 • Psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid - opptak hvert år
 • Miljøterapeutisk arbeid - opptak partallsår
 • Sexologi - opptak oddetallsår

Den felles forskningsdelen gir kompetanse til systematisk kunnskapsutvikling og avslutter med masteroppgaven. Undervisningen i spesialiseringsdelene foregår sammen med videreutdanningene i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid, sexologi og miljøterapeutisk arbeid.

Det anvendes ulike undervisningsformer som forelesninger, seminarer, veiledninger, øvelser, gruppearbeid, prosjektarbeid, selvstudier og praksis (kun i psykisk helse, rus- og avhengighetsarbeid). Det forventes et samlet arbeidsomfang på ca. 405 timer per semester, som tilsvarer halvparten av et fulltidsstudium.

Forelesninger og seminarer gjennomføres som tre til fire samlinger hvert semester, men det må påregnes selvstendig arbeid mellom samlingene. Samlingene gjennomføres hovedsakelig på Campus Grimstad. Hver av samlingene har en varighet på tre til fem dager. Undervisningen foregår på dagtid. Siden studiet er et deltidsstudium, vil mange være i arbeid. Vi gjør derfor oppmerksom på at der det er aktuelt, må du ta deg fri for å delta på undervisningen.

Hva lærer du?

Studiets formål er å gi deg selvstendig kompetanse for arbeid med psykososial helse. Dette kan omfatte både klinisk praksis, ulike typer behandling, forskningsmetoder, samt utvikling og kvalitetssikring av tjenester. Du får kunnskap om ulike perspektiver på psykososiale problemer, det menneskelige mangfold, inkluderende og ekskluderende forhold i samfunnet, og helsefremmende prosesser.

Sosialpolitiske føringer presenteres, analyseres og diskuteres i studiet. Du lærer kritisk analyse, refleksjon og forskningsmessig evaluering av tjenester og arbeidsformer. Dette blir sett i lys av helse- og sosialpolitiske føringer, erfaringer fra brukere og fagfolk og nyere forskning. Slik gir masterprogrammet deg kompetanse i å arbeide kunnskapsbasert.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Generelt opptakskrav er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minimum tre års omfang (180 studiepoeng).

Alle spesialiseringene tilbys ikke hvert år.

 • Opptak til masterprogrammet i psykososial helse med spesialisering i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid forutsetter bachelorgrad eller tilsvarende i barnevernspedagogikk, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid, sykepleie, folkehelse, barnehagelærer, grunnskolelærer eller vernepleie. I tillegg kreves det minst ett års dokumentert relevant yrkespraksis etter fullført utdanning. Opptak hvert år.
 • Opptak til masterprogrammet i psykososial helse med spesialisering i sexologi forutsetter bachelorgrad eller tilsvarende i barnevernspedagogikk, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid, sykepleie, folkehelse eller vernepleie eller profesjonsutdanning i medisin eller psykologi. I tillegg kreves det minst ett års dokumentert relevant yrkespraksis etter fullført utdanning. Opptak i oddetallsår.
 • Opptak til masterprogrammet i psykososial helse med spesialisering i miljøterapeutisk arbeid forutsetter bachelorgrad eller tilsvarende i barnevernspedagogikk, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid, sykepleie, barnehagelærer, grunnskolelærer, spesialpedagogikk eller vernepleie. Opptak i partallsår.

Søkere med annen høgskole- eller universitetsutdanning på tilsvarende utdanningsnivå og minst ett års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning, kan søke opptak ved disse spesialiseringene, og bli vurdert individuelt.

Søkere om har fullført én av følgende 60 studiepoengs videreutdanninger ved UiA kan søke om innpassingsopptak til forskningsdelen av masterprogrammet i psykososial helse:

 • Psykisk helsearbeid
 • Psykososialt arbeid med barn og unge
 • Sexologi
 • Rusrelatert arbeid og psykososial helse
 • Psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid
 • Miljøterapeutisk arbeid

Introduksjonsemnet i psykososial helse (PSY424) er obligatorisk og må inngå i mastergraden.

Kvalifikasjon/tittel

Master i psykososial helse