Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Kristiansand

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Studietempo

Heltid

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Kunnskapsutvikling og kompetanseheving er en hovedutfordring for bedrifter, organisasjoner og offentlige aktører. Nye arbeidsmetoder utvikles hele tiden, og medarbeiderne må stadig lære noe nytt. Pedagoger er utdannet til å lede slike endrings- og opplæringsprosesser.

Vårt masterprogram gir deg en teoretisk og praktisk spesialkompetanse om opplæring, læring, undervisning og kompetanseutvikling. Vi legger vekt på at du får en bred innføring i pedagogisk historie og ulike opplæringsmetoder. Du velger hvilke teorier og praksiser du vil fordype deg i når du skriver masteroppgave. Masterstudiet skal gi deg innsikt i mange ulike kunnskapstradisjoner og metoder. Målet er at du skal ha mye å velge mellom når du som utdannet pedagog skal organisere og legge til rette for opplæring.

Hva lærer du?

  • Å foreta selvstendige analyser og vurderinger av undervisnings- og læringsmessige problemstillinger i ulike institusjonelle og samfunnsmessige kontekster
  • beskrive ulike vitenskapsteoretiske perspektiver og vurdere deres anvendelse innenfor pedagogisk forskning
  • utarbeide relevante forskningsdesign, gjennomføre dette og forholde deg kritisk til ulike informasjonskilder
  • kritisk analysere og ta stilling til etiske problemstillinger i pedagogisk forskning og praksis
  • formidle pedagogikkfagets ulike teoretiske og empiriske tilfang
  • anvende fagområdets ulike kunnskapstilfang for å løse komplekse pedagogiske problemstillinger

Opptakskrav

  • Bachelorstudium i pedagogikk/spesialpedagogikk eller
  • lærerutdanning (grunnskolelærer-/allmennlærer-, barnehagelærer-/førskolelærer- og praktisk-pedagogisk utdanning som bygger på høyere utdanning av minst 180 studiepoeng) eller
  • fullført tre år av en 4-årig lærerutdanning eller
  • bachelorgrad i vernepleie, sykepleie, barnevern

Se utfyllende regler for opptak på uia.no/pedagogikk-master.

Kvalifikasjon/tittel

Master i pedagogikk

Alle utdanninger innen