Fakta

Sted:
Kristiansand
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Agder

22. mars 2023.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Fagspråklig kommunikasjon er en bærebjelke i næringsliv, organisasjoner og offentlig virksomhet. Tekster av ulik art, fra teknisk dokumentasjon til årsrapporter, utredninger, juridiske dokumenter og nettsider, produseres og oversettes i stor skala til intern og ekstern bruk. Arbeidet som utføres krever en helt spesiell språklig og kommunikativ kompetanse. Den økte teknologiseringen medfører at stadig mer innhold produseres. Dette gjelder også tekster på flere språk. Behovet for dyktige språkarbeidere øker, og dette studiet er for deg som vil arbeide på dette feltet.

Den økte produksjonen av tekst og en stadig mer global kommunikasjonsarena betyr at kommunikasjonen ofte må skje på tvers av språk. Dette krever at språkarbeideren også må besitte en unik tverrspråklig kompetanse i å overføre mening og innhold fra ett språk til et annet. Dette studiet utdanner deg til å arbeide med fagspråklig formidling og kommunikasjon på høyt nivå, der oversettelse er et vesentlig element.

Engelsk og norsk er sentrale språk i studietilbudet, men norsk i kombinasjon med andre språk vil også være del av tilbudet. Aktuelle språkpar utover engelsk/norsk vil bli rullert fra opptak til opptak. Siden vil oppdateres med språkpar for opptak høsten 2023.

Hva lærer du?

  • Å forstå de viktigste vitenskapelige tilnærminger og funn fra språk-, kommunikasjons- og oversettelsesforskning og metodene som brukes for å frembringe ny kunnskap
  • Å forstå hvordan globalisering og teknologisk utvikling påvirker fagspråklig kommunikasjon og oversettelse
  • Å forstå og bruke språkressurser og språkteknologiske verktøy som termbaser, oversetterverktøy, korpora, databaser, m.m.
  • Å arbeide med fagspråklig kommunikasjon på høyt nivå i de språkene du behersker samt fagspråklige oversettelser på tvers av språk
  • Å anvende de viktigste teknologiske løsningene for språk- og kommunikasjonsarbeid og for samarbeid
  • Å analysere og forholde deg kritisk til forskningslitteraturen innenfor de relevante disiplinene
  • Å utvikle egne problemstillinger og velge forskningsdesign og relevante metoder
  • Å gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt
  • Å analysere og drøfte viktige forskningsetiske og yrkesetiske problemstillinger
  • Å formidle selvstendig arbeid og beherske fagområdets viktigste termer og begreper

Opptakskrav

Generelt opptakskrav er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minimum tre års omfang (180 studiepoeng).

I opptaksgrunnlaget skal det inngå:

1. Enten bachelorgrad i språk eller oversetting eller bachelorgrad i økonomi, rettsvitenskap, teknologi eller kommunikasjon.

Søkere med slik ikke-språklig bachelorgrad må ha 60 studiepoeng i språkemner, enten som del av bachelorgraden eller i tillegg.

Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre. Kravet beregnes på grunnlag av hele bachelorgraden.

2. Ferdigheter i to språk, det vil si norsk og et annet språk.

I tillegg til språkparet norsk/engelsk vil ferdigheter i to andre språkpar gjelde som opptaksgrunnlag hvert år. Høsten 2022 tar vi opp studenter med språkparene engelsk/norsk, spansk/norsk, og russisk/norsk.

Språkferdigheter i begge språk må være på minst CEFR B2-nivå, enten dokumentert gjennom vitnemål/karakterutskrift fra bachelorgrad, jfr. pkt. I over, eller gjennom annen dokumentasjon.

Morsmålskompetanse gjelder som tilstrekkelig opptaksgrunnlag for ett av språkene.

For øvrig skjer opptak etter forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder.

Alle utdanninger innen