Fakta

Sted:
Kristiansand
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Agder

29. januar 2024.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Fagspråklig kommunikasjon er en bærebjelke i næringsliv, organisasjoner og offentlig virksomhet. Tekster av ulik art, fra teknisk dokumentasjon til årsrapporter, utredninger, juridiske dokumenter og nettsider, produseres og oversettes i stor skala til intern og ekstern bruk. Arbeidet som utføres krever en helt spesiell språklig og kommunikativ kompetanse. Den økte digitaliseringen av samfunnet medfører at stadig mer innhold produseres. Dette gjelder også tekster på flere språk. Behovet for dyktige språkarbeidere øker, og dette studiet er for deg som vil arbeide på dette feltet.

Den økte produksjonen av tekst og en stadig mer global kommunikasjonsarena betyr at kommunikasjonen ofte må skje på tvers av språk. Dette krever at språkarbeideren også må besitte en unik tverrspråklig kompetanse i å overføre mening og innhold fra ett språk til et annet. Dette studiet utdanner deg til å arbeide med fagspråklig formidling og kommunikasjon på høyt nivå, der oversettelse er et vesentlig element.

Engelsk og norsk er sentrale språk i studietilbudet, men norsk i kombinasjon med andre språk vil også være del av tilbudet. Aktuelle språkpar utover engelsk/norsk vil bli rullert fra opptak til opptak. Høsten 2024 tilbys språkparene engelsk/norsk, spansk/norsk og arabisk/norsk.

I første semester legges det opp til en oppstartsamling på campus over to dager. Samlingen gjennomføres i forbindelse med studiestart i august og er obligatorisk. Nærmere informasjon kommer ved studiestart.

Hva lærer du?

  • Å forstå de viktigste vitenskapelige tilnærminger og funn fra språk-, kommunikasjons- og oversettelsesforskning og metodene som brukes for å frembringe ny kunnskap
  • Å forstå hvordan globalisering og digitalisering påvirker fagspråklig kommunikasjon og oversettelse
  • Å forstå og bruke språkressurser og språkteknologiske verktøy som termbaser, oversetterverktøy, tekstsamlinger, databaser, m.m.
  • Å arbeide med fagspråklig kommunikasjon på høyt nivå i de språkene du behersker samt fagspråklige oversettelser på tvers av språk
  • Å anvende de viktigste teknologiske løsningene for språk- og kommunikasjonsarbeid og for samarbeid
  • Å analysere og forholde deg kritisk til forskningslitteraturen innenfor de relevante disiplinene
  • Å utvikle egne problemstillinger og velge forskningsdesign og relevante metoder
  • Å gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt
  • Å analysere og drøfte viktige forskningsetiske og yrkesetiske problemstillinger
  • Å formidle selvstendig arbeid og beherske fagområdets viktigste termer og begreper

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Generelt opptakskrav er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minimum tre års omfang (180 studiepoeng).

I opptaksgrunnlaget skal det inngå:

1. Enten

a) bachelorgrad i språk, lingvistikk, oversettelse eller tolking

eller

b) annen bachelorgrad med 30 studiepoeng språkanalytiske emner (f.eks. oversettelse, tolking, fonologi, morfologi, syntaks, semantikk, pragmatikk, tekst-/diskursanalyse). De språkanalytiske emnene kan enten være tatt som del av, eller som et tillegg til bachelorgraden.

Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre. Kravet beregnes på grunnlag av hele opptaksgrunnlaget.

2. I tillegg til språkparet norsk/engelsk vil det tilbys undervisning i to andre språkpar hvert år. Det er krav om B2-nivå i begge språk. For studieåret 2024/25 tilbyr vi norsk/spansk og norsk/arabisk. Gyldig dokumentasjon er vitnemål/karakterutskrift fra bachelorgrad eller godkjent språktest. Ett av språkene kan dokumenteres med morsmålskompetanse.

For øvrig skjer opptak etter forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder.

Kvalifikasjon/tittel

Master i oversettelse og fagspråklig kommunikasjon

Alle utdanninger innen