Nøkkelinformasjon

Trøndelag høyere yrkesfagskoles hovedlogo
Trøndelag høyere yrkesfagskoles hovedlogo

Studiested

Christian Thams

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

6

Opptakskrav

F-TEK-PRT0001

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

1660-15

Om studiet

Studiet tilbys som deltids studie ved Thyf Chr. Thams. Prosessteknikk med fordypning i vann- og avløpsteknikk tar sikte på å videreutdanne driftsoperatører og annet personell som jobber med vann og avløp i kommuner, entreprenører og konsulenter.

Prosessindustrien er Norges største industrigruppe og inkluderer produksjon av aluminium, ferrolegeringer, kjemisk industri, mineralsk industri, mineralgjødsel, raffinerier, treforedling samt vannteknikk i industri og kommunale etater. Denne industrien har ofte over hundre års historie med produksjon i Norge, der energiforsyning fra fornybar vannkraft har vært en sentral årsak for etablering. Bedrifter innen prosessindustrien er lokalisert over hele Norge og er ofte hjørnesteinsbedrift i lokalsamfunnet. Studieretningen prosessteknikk er en solid, yrkesrettet utdanning som gir store arbeidsmuligheter innenfor en rekke fagfelt som for eksempel olje- og gass industri, næringsmiddelindustri, metallindustri samt kommunaltekniske etater. Studiet gir opplæring i kjemiske prosesser og driftsforhold, driftsutstyr, prosessapparatur, materialvalg og vedlikehold. Problemløsende prosjektarbeid står sentralt.

Fordypningen i vann- og avløpsteknikk gir kunnskap om dimensjoneringskriterier og ledningsnett for både vannforsyning, avløps- og overvannssystemer. I tillegg gis det grunnleggende innføring i vannbehandlings- og avløpsrensemetoder som ivaretar vannkvalitet, og også opplæring i sikkerhetskrav fra vannverkseiere og helsemyndigheter.

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er:

  • fullført og bestått videregående opplæring med fagbrevsvennebrev
  • minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs (VG1) og videregående kurs 1 (VG2) i yrkesfaglige studieretninger

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Alle utdanninger innen