Nøkkelinformasjon

Trøndelag høyere yrkesfagskoles hovedlogo
Trøndelag høyere yrkesfagskoles hovedlogo

Studiested

Levanger

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Studieform

Samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Om studiet

Utdanningen har et overordnet mål om å gi yrkesutøveren mulighet til å øke sin fagkompetanse og faglige bevissthet. Utdanningen gir opplæring i helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid, behandling, pleie og omsorg ved sykdom, skader og funksjonsnedsettelse.

Fagskolestudiet «Helse, aldring og aktiv omsorg» er en 1-årig fagskoleutdanning,
gjennomført som et 2-årig deltidsstudium ved THYF Levanger. Undervisningen er
samlingsbasert med heldagssamlinger på fast ukedag. For eventuelle studentgrupper
andre steder enn hos THYF Levanger, blir studiet organisert som et desentralisert
studium ved hjelp av videokonferanse.


I tillegg til teorisamlinger, er det kommunikasjon med studentene ved hjelp av nettbasert
læringsplattform. Utlevering/innlevering av oppgaver og veiledning til disse fra lærer vil i
hovedsak skje via læringsplattformen. Det blir gjort opptak av alle teorisamlingene og lagt
tilgjengelig på nettet som hjelp for repetisjon ved fravær og som støtte for studenter med
lærevansker, f.eks. dysleksi. Ordinære samlinger har for øvrig frivillig oppmøte.


Studiet skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for kompetanse i tråd
med dagens og framtidas oppgaver og utfordringer innen eldreomsorg. Det innebærer å
utdanne reflekterte utøvere med høy yrkesetisk forståelse. Man må da kunne ta initiativ
til, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med eldre, deres pårørende, frivillige
medarbeidere og andre yrkesgrupper innenfor eldreomsorgen. Studiet har obligatorisk
praksis med veiledning og obligatoriske ekskursjoner, som vil kunne bidra til dette.

Opptakskrav

1. Opptakskrav til fagskolen er:


a. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev, svennebrev eller vitnemål fra relevant yrkesutdanning. Informasjon om hvilke kompetanser som gir rett til opptak på den enkelte utdanning finnes i de enkelte studieplaner.

b. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende kompetanse som i a etter gjennomført realkompetansevurdering. Ved opptak med bakgrunn i realkompetanse, må søkeren fremlegge dokumentasjon på realkompetanse tilsvarende de ordinære opptakskravene.

c. For enkelte studier kan studiekompetanse være opptaksgrunnlag. 

2. For enkelte studier kan det være avvikende opptakskrav. Det henvises til de respektive studieplaner. 

3. Søkere som ikke har dokumentert fullført og bestått fag- eller svenneprøve innen fristen for å sende inn dokumentasjon, og som derfor ikke er kvalifisert for opptak, kan få opptak til fagskoleutdanning dersom de kan dokumentere at de skal gjennomføre fag- eller svenneprøven i løpet av det påfølgende semesteret. Studieplassen gis på vilkår av bestått prøve.

4. Søkere som har fått opptak uten bestått fag- eller svenneprøve, kan ikke reservere studieplassen jf. §2-12.

5. Studenter med opptak på visse vilkår som ikke oppfyller opptakskravene i løpet av første semester etter opptak, mister studieplassen og studieretten.

§2-4 Søkere med utenlandsk utdanning

1. Søkere med utdanning tilsvarende norsk videregående opplæring, eller med realkompetanse fra de andre nordiske landene, vurderes ut fra kravene i § 2-3.

2. Søkere utenfor Norden må, ved autorisert translatør, dokumentere likeverdig opplæring og praksis. Søkerne må ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i fellesfagene tilsvarende Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram. De må også oppfylle krav om relevant praksis eller utdanning fra hjemlandet. Søkere må ha kunnskaper tilsvarende nivå B2 i "Test i norsk - høyere nivå".

Realkompetanse 

Har du praksis og/eller utdanning som kan kompensere for opptakskravet til et studium, kan du søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Realkompetansen må være relevant for studiet du søker opptak til, og må gi deg de nødvendige faglige forutsetningene for å gjennomføre det aktuelle studiet. Realkompetanse er definert som de samla kunnskapene du har fått gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning eller på en annen måte.

Når du søker, gjør vi en individuell vurdering av dine kvalifikasjoner til det spesifikke studiet du søker om opptak til. For å få tilbud om studieplass må du dokumentere likeverdige ferdigheter og kunnskaper som andre søkere som får tilbud om plass etter ordinære rangeringsregler.

Kriterier for godkjent realkompetanse:

  • Du må være 23 år eller eldre i opptaksåret
  • Du må ha minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i Vg1 (grunnkurs) og Vg2 (videregående kurs) i yrkesfaglige utdanningsprogram (studieretninger).

Usikker på om du fyller kriteriene for realkompetanse i felles allmenne fag? Ta kontakt med en videregående skole og sjekk ut om du fyller vilkårene for en realkompetansevurdering.

Dokumentasjon

  • Utdanning må dokumenteres med vitnemål, kompetansebevis, årskursbevis, karakterutskrift eller lignende fra høyere utdanning, videregående skole eller annen utdanningsinstitusjon.
  • Realkompetanse i felles allmenne fag dokumenteres med kompetansebevis/vitnemål fra Vg1+Vg2.
  • Relevant praksis dokumenteres med attest fra arbeidsgiver. Du kan få tilleggspoeng for praksis, med unntak av læretid.

Attesten må inneholde følgende: 
Start- og sluttdato, stillingsstørrelse, arbeidsoppgaver og signatur fra arbeidsgiver.
Attesten lastes opp i et ikke-redigerbart format (pdf-fil) sammen med din søknad på www.samordnaopptak.no.

All nødvendig dokumentasjon må lastes opp sammen med din søknad på www.samordnaopptak.no.

Alle utdanninger innen