Samfunns- og idrettsvitenskap - bachelorstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

På studiet samfunns- og idrettsvitenskap får du kunnskap om dagsaktuelle utfordringer i idrettsfeltet. Du lærer om kropp, idrett og fysisk aktivitet slik at du kan forstå idrettens plass i samfunnet og samfunnets nærvær i idretten. I tillegg lærer du hvordan kjønn, klasse, etnisitet, generasjon og funksjonshemming skaper ulike forutsetninger og konsekvenser for involvering i idretten. Du får også innsikt i utøvelse av trenerrollen, spenningsfeltet mellom bredde- og toppidrett og tidlig ferdighetsutvikling.

Du får også kunnskap om den moderne idretten med fokus på organisering, konsum, kommersialisering og differensiering. Du studerer idrettens regulering, verdigrunnlag og økende grad av kommersialisering og ser dette ut fra et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Med en bachelorgrad i samfunns- og idrettsvitenskap får du kompetanse rettet mot undervisning, formidling og forvaltning, og du kan arbeide i organisert idrett, offentlig forvaltning, skole, treningsstudioer og turisme- og rekreasjonsmarkedet. Du vil være i stand til å møte dagsaktuelle utfordringer i idrettsfeltet gjennom en bred, tverrfaglig og fleksibel kompetanse tilpasset et samfunn i kontinuerlig endring.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i samfunns- og idrettsvitenskap

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

42.90 (primær)
46.30 (ordinær)

Studieplasser

55

Søknadskode (SO)

194486

Lignende utdanninger