Fakta

Sted:
NTNU VIDERE
Studietype:
Enkeltemne
Oppstart: 27. mars
Pris:

19100

Studiepoeng:
7.5
Søknadsfrist: 20. februar

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

3. februar 2023.

Om studiet

Bygge- og anleggsbransjen er i rivende utvikling og endring hvor aktørene blir utfordret med tanke på bærekraftig utvikling, sirkulærøkonomi og det grønne skiftet. Dette stiller krav til aktørene med hensyn til praktisk og formell kompetanse, spesielt når det gjelder samspill og ledelse av tverrfaglige team. Det er i tidligfase av prosjekter man har størst påvirkningsmuligheter med tanke på både byggbarheten og ikke minst brukbarheten av bygg og anlegg. Tradisjonelle gjennomføringsmodeller endres med mer samspill og tidlig involvering av entreprenører, leverandører, brukere og driftspersonale for å håndtere utfordringene i bransjen.

Prosjekterings- og samspillsledelse handler om å koordinere, styre og lede et tverrfaglig team av spesialister for å få til et best mulig resultat ut fra de rammene som er gitt, fra tidligfase prosjekt til ferdig prosjekt. Prosjekterings- og samspillsledelse er derfor et spesielt viktig fagområde med tanke på å bidra til bedre og mer bærekraftige prosjekter.

Kurset gir en introduksjon til fagområdet med hensyn til aktualitet, utfordringer og viktighet når det gjelder verdiskaping både for bransjen og for samfunnet. Deltakerne blir presentert for nyere forskning og teori knyttet til prosjekteringsledelse, samspillsledelse, og gjennomgang av relevante metoder og verktøy med tanke på faglig og administrativ ledelse av prosjekteringen. Kurset er praktisk rettet med øvinger og prosjektoppgave som tar utgangspunkt i deltakernes egne erfaringer med mål om å utvikle og forbedre deres tilnærming til faget.


Kurset gir en introduksjon til fagområdet prosjekteringsledelse hvor samspillet i byggeprosessen blir vektlagt. Ledelseskonsepter i BAE-næringen blir gjennomgått og diskutert. Evne til å etablere og lede flerfaglige team er en nøkkelkompetanse for prosjekteringsleder og fokus på koordinering, samordning, samspill og integrasjon for å få til riktig resultat, er avgjørende. Byggeprosjekters utfordringer, oppgaver, roller og ansvar vil bli belyst. Gjennomføringsstrategier for organisering av prosjekt, anskaffelsesprosesser og kontrahering vil også gjennomgås. Deltakerne vil bli utfordret til å dele sine erfaringer for å få til en aktiv læringssløyfe mellom egen praksis, sin bedrift og ny teoretisk kunnskap om rollen.

Muliggjørende teknologier vil være et viktig tema i kurset, og vil bli berørt i flere sammenhenger. Erfaringer med bruk av BIM i nyere prosjekter vil bli presentert. BIM-relevante temaer som samspill og koordinering, effektivitet og kvalitet vil bli drøftet av relevante aktører både fra bestillersiden og fra utførersiden.

Kurset vil gi en innføring i de administrative prosessene for styring av kvalitet, tid, kostnader og ressurser i byggeprosjekter.

Læringsutbytte

KUNNSKAP - kandidaten;

 • har inngående kunnskap om prosjekteringsprosessen, dens plass i
  byggeprosessen, og spesielle utfordringer knyttet til prosjekteringsledelse
 • har god kunnskap om ulike ledelseskonsepter for byggeprosjekter
 • har omfattende kunnskaper om aktuelle muliggjørende teknologier i prosjekteringen
  og hvordan dette kan understøtte informasjon, dokumentasjon og kommunikasjon
 • har god kunnskap om system for kvalitetssikring i prosjekter og verktøy for håndtering av kostnad, tid og ressurser

FERDIGHETER - kandidaten;

 • kan anvende kunnskapen i praktisk gjennomføring av prosjekteringsprosesser, enten i
  rollen som prosjekteringsleder, som rådgivende eller som byggherre/bestiller/bruker
 • kan identifisere viktige mål, interessenter og rammefaktorer for et prosjekt og vurdere
  relevante tiltak i forhold til disse kan analysere og reflektere kritisk over informasjon og
  nytte denne på en relevant og nyttig måte
 • kan samarbeide konstruktivt om flerfaglige oppgaver innenfor planlegging og
  gjennomføring av prosjekteringen

GENERELL KOMPETANSE - kandidaten;

 • forstår moderne byggeprosjekters kompleksitet og behovet for tverrfaglighet og
  håndtering av grensesnitt knyttet til dette
  forstår viktigheten av faglig ledelse av prosjekteringen, rammefaktorenes betydning
  for gjennomføringen
 • har god forståelse for utfordringer knyttet til bærekraftig utvikling, sirkulærøkonomi
  og det grønne skiftet
 • forstår prosjekteringens betydning i forhold til byggverkets egnethet til sitt formål

 

Se også https://www.ntnu.no/videre/byggenaeringens-prosjektskole

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Utdanning som sivilarkitekt, sivilingeniør eller ingeniør, og
2. Minst tre års arbeidserfaring innen bygg, anlegg og eiendom.
Annen bakgrunn og praksis kan etter vurdering godkjennes.

Hvis det blir flere søkere enn plasser på kurset, vil plassene bli fordelt slik at både arkitekter, rådgivere, entreprenører og byggherrer blir representert.

Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp sammen med søknaden din. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Les mer om krav til dokumentasjon her

Vi kan dessverre ikke godta CV som dokumentasjon på arbeidserfaring.