Fakta

Sted:
NTNU VIDERE
Studietype:
Enkeltemne
Studieform: Nettstøttet
Oppstart: 22. august
Pris:

11180

Studiepoeng:
7.5
Søknadsfrist: 30. juli

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

.

Om studiet

Dette kurset gir en introduksjon til prosjektfaget, både for de som skal lede prosjekter, være medarbeidere i prosjekter, eller være kunde/bestiller/mottaker av leveransene til prosjekter. Hovedfokus vil være på hvordan prosjektet/prosjektleder og prosjekteier i samarbeid kan bidra til å sikre prosjektets suksess.

Det vil bli endringer i studentbetalingen for studenter på masterprogrammet fra og med 2025 på grunn av nytt regelverk for finansiering. Hvilke endringer det blir avklares først høsten 2024.


Prosjekter som arbeidsform er viktig i mange organisasjoner. Emnet tar for seg ledelse og lederskap i prosjekter, og gir en innføring i bl.a. prosjektet som arbeidsform, prosjektlederrollen, interessenthåndtering, prosjektmål, prosjektmodeller, konsept- og prosjektvalg, prosjektorganisering, teamutvikling, ledelse av globale og distribuerte prosjekter, kunnskapsledelse, kommunikasjon, konflikt, håndtering av media, prosjektstyring, bærekraftig utvikling, tidligvarsling og prosjektavslutning.

Læringsformer og aktiviteter: Emnet gjennomføres som nettbasert undervisning, med en introduksjonssamling og to samlinger à to dager. Undervisningen vil være basert pånettbasertesamlinger med gruppearbeidog felles refleksjon, samtfrivilligegruppebaserte øvingsoppgaver mellom samlingene.Gruppearbeidene er viktige for å oppnå læringsutbyttet i emnet.Vi tilbyr også veiledning gjennom nettbaserte “åpne kontor” underveis i kurset.Eksamenbestårav en semesteroppgave som man gradvis utvikler gjennom kurset.

Undervisningsopplegg

Nettstudium med digitale samlinger

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Nye søkere må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden behandlet.

Hvis det er flere søkere enn antall plasser følges gjeldende rangeringsregler

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanseLast opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon når du søker.