Fakta

Lærested:
Sted:
Bodø
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Desentralisert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

28. februar 2024.

Om studiet

Videreutdanning i lulesamisk er et tilbud for lærere som ønsker å tilegne seg lulesamisk språkkompetanse med mål om å kunne undervise i lulesamisk som andrespråk på et grunnleggende nivå. Innholdet i studiet er rettet mot samisk andrespråksopplæring i skolen og praktisk lærerarbeid i samiskklasserommet. For å bli kvalifisert til opptak må du søke om studieplass direkte til Nord universitet via søknadsweb innen 15. mars. Innen 1. mars må du i tillegg søke om å delta i vikar- eller stipendordningen og om refusjon av studieavgift via Utdanningsdirektoratet. I søknadsskjemaet velger du "jeg ønsker å søke på et annet studietilbud", og under studieavgift oppgir du halvparten av studieavgiften på høstsemesteret og andre halvpart på vårsemesteret.

Den overordnede målsettingen med studiet er å gi deltakerne grunnleggende kompetanse i lulesamisk, og evne å legge til rette for undervisning for elever i samisk som andrespråk. Studiet vil derfor være praksisorientert. Studiet vil ikke gi kompetanse til å undervise i samisk som førstespråk eller i de øverste trinnene i samisk som andrespråk, samisk 2 og samisk 3. Studiet er heller ikke på masternivå, og kan ikke erstatte lulesamisk 1 og 2 iht. rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning. Hva gjelder kompetansekrav i skolen, er det opp til skoleeier om dette studiet kan brukes for å innfri kompetansekravene for å undervise i skolen.

I studiet lærer studenten å forstå og bruke lulesamisk innenfor temaer knyttet til opplæringen i samisk som andrespråk i skolen. I opplæringen inngår språktrening, grammatikk og praktisk språkarbeid der språkferdigheter, kunnskap om språket og fagdidaktisk kompetanse utvikles gjennom utprøving i praksis. Det legges vekt på kommunikativ språklæring og at studentene får erfaring med arbeidsformer som benyttes i andrespråksopplæringen, inkludert lek, rollespill, og andre kreative og estetiske uttrykk.

Undervisningsopplegg

Desentralisert undervisning

Opptaksinformasjon

Lærerutdanning eller tilsvarende. Søker må kunne dokumentere ansettelsesforhold i skolen.

Merk: Du må søke Utdanningsdirektoratet om å bli en del av stipend- eller vikarordningen for å få studieavgiften dekket. Se: Kostnader.

Anbefalte forkunnskapskrav: Det er en fordel om søker forstår noe lulesamisk språk.

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Studenten

 • har bred kunnskap om den grunnleggende strukturen i lulesamisk i tilknytning til fonologi, morfologi og syntaks
 • har kunnskap om samisk litteratur
 • ha kunnskap om andrespråkslæring i et samisk perspektiv

FERDIGHETER

Studenten

 • kan bruke hovedregler i lulesamisk rettskriving, ordbøyning og setningsstruktur
 • kan presentere og redegjøre for ulike temaer
 • kan delta i planlagte og spontane samtaler
 • kan forstå muntlige og skriftlige tekster om ulike temaer
 • kan produsere ulike typer muntlige og skriftlige tekster
 • kan bruke kunnskap om andrespråkslæring og gjøre greie for fagdidaktiske valg som skal fremme elevenes muntlige og skriftlige språkutvikling.

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • kan undervise i lulesamisk på et grunnleggende nivå
 • kan kommunisere på lulesamisk om temaer relevante for opplæringen i samisk som andrespråk i skolen.
 • har kunnskap om gjeldende læreplan for samisk som andrespråk i skolen
 • kan legge til rette for et læringsmiljø som fremmer språklæring

Videre studier

Studiet gir en grunnleggende innføring i lulesamisk språk og språkferdigheter til å kunne undervise på de første trinnene/nivåene i lulesamisk som andrespråk.

Karrieremuligheter

Studiet gir en grunnleggende innføring i lulesamisk språk og språkferdigheter til å kunne undervise på de første trinnene/nivåene i lulesamisk som andrespråk.

Kvalifikasjon/tittel

Generell Kvalifikasjon 30 SP