Fakta

Lærested:
Sted:
Bodø
Studietype:
Høyere nivå
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

.

Om studiet

HMS-lovgivningen stiller krav om et systematisk arbeid i virksomhetene for å skape et trygt arbeidsmiljø for alle ansatte. Studiet har som mål å gi deg nødvendige kunnskaper til å arbeide systematisk med helse, miljø og sikkerhet, innsikt i de samfunnsmessige og organisatoriske rammer som påvirker dette arbeidet, og forståelse for sammenhengen mellom arbeidsmiljø og helse. Studiet har en ramme på 30 studiepoeng og gjennomføres som et deltidsstudium over to semestre.

Studiet gir en bred introduksjon til en rekke sentrale emner innen fagområdet helse, miljø og sikkerhet (HMS). HMS-­arbeidet skal både forebygge sykdom, skader og sosiale problemer, og fremme de ansattes helse. Sykefravær og Inkluderende arbeidsliv er også et sentralt tema. Internkontroll introduseres som en lovpålagt arbeidsmetode og som et organisatorisk verktøy i det systematiske HMS-­arbeidet. Blant hovedemnene inngår: Arbeid, arbeidsmiljø og arbeidsmiljøloven, Forebyggende og helsefremmende arbeid, Inkluderende arbeidsliv, Organisasjoner, ledelse, medvirkning og internkontroll, Psykososialt arbeidsmiljø, og Fysisk-­kjemisk arbeidsmiljø.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptaksinformasjon

Bachelorgrad eller tilsvarende grad på minst 180 studiepoeng, og minimum et års yrkespraksis etter fullført utdanning.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten skal

ha avansert kunnskap om sentrale temaer, teorier, begrep, problemstillinger og arbeidsmetoder innen fagområdet helse, miljø og sikkerhet

ha avansert kunnskap om innføring og utøvelse av internkontroll av helse, miljø og sikkerhet

Ferdigheter

Kandidaten skal

kunne redegjøre for og anvende fagterminologien som benyttes innen fagområdet, og kunne kommunisere med og informere andre om sentrale temaer og problemstillinger ved hjelp av fagets begreper

kunne analysere faglige problemstillinger og reflektere over hvordan systematiske tiltak kan planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i overenstemmelse med kravene i HMS-lovgivningen

Generell kompetanse

Kandidaten skal

kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter slik at det fremmer et systematisk forbedringsarbeid på HMS-området og god praksis i det daglige HMS-arbeidet

kunne kommunisere om faglige problemstillinger med både spesialister og allmennheten

kunne bidra til en bærekraftig utvikling i arbeidslivet, både miljømessig, sosialt og økonomisk

Karrieremuligheter

Studiet gir kompetanse på et fagområde som er aktuelt i alle deler av arbeidslivet, og hvor satsingen hos både arbeidsgivere og offentlige myndigheter er økende.

Utveksling

Det er ikke tilrettelagt for utenlandsopphold.

Kvalifikasjon/tittel

Generell Kvalifikasjon 30 SP

Alle utdanninger innen