Fakta

Lærested:
Sted:
Bodø
Studietype:
Høyere nivå
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

.

Om studiet

Andelen eldre mennesker øker i Norge og i verden. Dette gir utfordringer for pleie og omsorg for de eldre, da alder er den vanligste faktoren for sykdom. Videreutdanning i geriatri, gerontologi og faglig ledelse bygger på den kompetanse som er resultat av bachelorutdanningen i sykepleie. Ved å ta denne videreutdanningen får studenten en faglig fordypning, og tilegner seg mer spesifikk kompetanse enn i bachelorutdanningen. Videreutdanningen i geriatri, gerontologi og faglig ledelse gir sykepleiere en fordypning og kompetanse i å arbeide med sentrale utfordringer i møtet med eldre mennesker med naturlig og sykelig aldring, på ulike nivåer i omsorgstjenesten. På denne måten skal videreutdannelsen bidra til at de eldre får sykepleie, pleie og omsorg av god kvalitet. Videreutdannelsen utgår fra Forskrift til rammeplan for videreutdanning i aldring og eldreomsorg.

Videreutdanningen i geriatri, gerontologi og faglig ledelse skal gi helsepersonell kompetanse til å arbeide med sentrale utfordringer i møte med syke og funksjonshemmede gamle mennesker på ulike nivå i omsorgstjenesten.

Utdanningen er et teoretisk studium med fokus på eldre menneskers behov for helsetjenester og helse og sosialarbeiderens rolle og funksjon i et tverrfaglig og samordnet tjenestetilbud. I tillegg til å formidle omfattende kunnskap om sykdomsspekteret hos gamle mennesker, har forebyggende, behandlende og rehabiliterende tiltak på ulike nivå i helsetjenesten en sentral plass i studiet.

Utdanningen er tverrfaglig og det vil derfor være en verdifull arena for styrking av samhandlingskompetanse. Studiet skal øke kandidatens forutsetninger for å delta i kvalitetsutvikling på eget arbeidssted. Studiet gir innsikt i faglig ledelse som grunnlag for pasientomsorg og endringsarbeid.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptaksinformasjon

Bachelor i sykepleie.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten skal

Ha inngående kunnskap om hvordan holdninger til alderdom konstrueres.

Ha inngående kunnskap om behandlingsprinsipper av geriatriske sykdommer, herunder forebygging og rehabilitering som fokus.

Ha avansert kunnskap om de eldres forutsetninger for mestring av funksjonssvikt og overgangssituasjoner i eldre år.

Ha inngående kunnskap om betydningen av faglig ledelse i pasientomsorg og endringsarbeid.

Ferdigheter

Kandidaten

Kan vise til hvordan rehabiliterende tiltak kan iverksettes i en tverrfaglig sammenheng.

Kan kritisk analysere problemstillinger med bakgrunn i fagområdets verdigrunnlag, kunnskaper i gerontologi og geriatri.

Kan kritisk analysere egen yrkesrolle og yrkesutførelse i eldreomsorg

Kan vurdere helsemessige følger av overgangssituasjoner

Generell kompetanse

Kandidaten

Kan bidra til faglig nytenkning og endringsprosesser i eldreomsorg.

Kan faglig begrunne og argumentere for pasientens helsebehov til relevante samarbeidspartnere.

Kan analysere relevante fag og yrkesetiske problemstillinger i utøvelse av eget fag, tverrfaglig samarbeid og faglig ledelse.

Videre studier

Studiet inngår som en valgfri del av Master i Klinisk sykepleie ved Nord universitet.

Karrieremuligheter

Studiet gir helsearbeideren kompetanse for arbeid i eldreomsorgen, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten i forhold til forebyggende, rehabiliterende og behandlende virksomhet. Utdanningen vektlegger også faglig ledelse og deltaking i utviklings- og utredningsarbeid i eldreomsorgen.

Utveksling

Ikke aktuelt

Kvalifikasjon/tittel

Generell Kvalifikasjon 30 SP

Alle utdanninger innen