Fakta

Lærested:
Sted:
Steinkjer
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstøttet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
20

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

.

Om studiet

GIS er et studium for deg som ønsker basiskunnskap innen digitale kart og geografiske informasjonssystem (GIS). Studiet gir en teoretisk forståelse av hva GIS er, og legger stor vekt på praktisk anvendelse av GIS innenfor flere fagområder. For å ta studiet bør du ha god kunnskap i databehandling og grunnleggende ferdigheter i bruk av PC.

Studiet er i stor grad bygd opp rundt konkrete problemstillinger. Gjennom dette bygges det opp øvinger innen datainnsamling, geografiske analyser, terrengmodeller og kartpresentasjoner. Øvingene understøttes av teori i forelesninger. Studentene vil arbeide med konsekvensutredning, egnethetsanalyse, risiko- og sårbarhetsanalyse og arealplanlegging. Studiet er basert på forelesninger som blir gjort tilgjengelig på Nords løsning for nettundervisning. Det er en forutsetning med god kunnskap i databehandling og ferdigheter i bruk av PC.

I løpet av studieåret er det seks obligatoriske samlinger, hver på fire dager. Tre av samlingene har fysisk oppmøte på Steinkjer (den første samlingen på høstsemesteret, den første og den siste samlingen på vårsemesteret). På disse samlingene vil det være fokus på praktiske øvinger på GIS-lab og øvinger i felt. De tre øvrige samlingene er basert på undervisning over nett, hvor studenten følger nett-undervisning hjemmefra i sanntid, (alternativt i ettertid ved bruk av opptak av forelesninger/øvinger). Studenten vil i studieåret ha kostnadsfri tilgang til GIS programvare på egen PC. Deler av undervisningen kan bli gitt på engelsk.

Undervisningsopplegg

Nettbasert undervisning (med eller uten samlinger)

Opptaksinformasjon

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Yrkeserfaringen må være knyttet til arbeid innen kart, oppmåling, arealplanlegging eller forvaltning/planlegging innen andre områder hvor kart og geografiske data utgjør en vesentlig del.

Læringsutbytte

Etter fullført studium skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

  • har god forståelse av hvilke elementer et GIS består av, og hvordan disse elementene virker sammen
  • har inngående kunnskap om ulike datagrunnlag, særlig knyttet til naturforvaltning og arealplanlegging
  • har god kunnskap om ulike metoder for innsamling, bearbeiding, analyse og presentasjon av stedfestet informasjon
  • har god kunnskap om GIS programvare og hvordan disse kan anvendes for å løse oppgaver
  • har god kunnskap om hvilke standarder som gjelder for geografisk informasjon

Ferdigheter

  • kan planlegge og gjennomføre datainnsamling i felt, basert på bruk av GNSS, drone og håndholdte datainnsamlingsenheter
  • kan anvende GIS-program for innsamling, bearbeiding, analyse og presentasjon av geografisk informasjon

Generell kompetanse

  • kan formidle, både skriftlig og muntlig, GIS-faglig kunnskap til ulike målgrupper
  • kan utveksle synspunkter med andre og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis innen fagområdet GIS

Karrieremuligheter

Innenfor offentlig forvaltning, både lokalt og regionalt, er det mange oppgaver som løses ved hjelp av GIS. Du kan f.eks jobbe med fagfelt hvor bruk og analyse av geografisk informasjon inngår som en av oppgavene. Du kan også jobbe innen privat konsulentvirksomhet, f.eks med naturregistrering og temakartproduksjon. Studiet passer også godt for lærere som ønsker å bruke kart, GPS og geografisk informasjon i undervisningen.

Kvalifikasjon/tittel

Generell Kvalifikasjon 20 SP

Alle utdanninger innen