Fakta

Lærested:
Sted:
Bodø
Studietype:
Høyere nivå
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

.

Om studiet

Diabetes er en utbredt sykdom og sykepleiere møter personer med diabetes i alle deler av helsetjenestene. Kvalitativt god behandling og oppfølging av personer som lever med diabetes krever at sykepleiere har høy kompetanse innen medisinske, så vel som psykologiske og pedagogiske emner. Gjennom dette studiet oppnår sykepleiere spesialkompetanse til å arbeide til det beste for personer med diabetes i og utenfor institusjon, og i ulike livsfaser.

Studieprogrammet i Diabetessykepleie har et helhetlig fokus på diabetes, diabetesrelaterte komplikasjoner og sykepleie til personer som lever med diabetes, herunder bl.a. veiledning, behandling og oppfølging av personer med diabetes. Programmet har til hensikt å utdanne sykepleiere med spisskompetanse innen fagområdet diabetes.

Studieprogrammet består av to emner på 15 studiepoeng hver og gjennomføres på deltid, over to semester. Emnene bygger på hverandre hvor det første emnet i «Diabetes – sykdomslære, komplikasjoner og behandling» legger det teoretiske grunnlaget for å kunne gå videre på det andre emnet i «Sykepleie til personer med diabetes», som er mer praktisk rettet.

I hvert emne gjennomføres tre samlinger à tre dager, hvor en av samlingene gjennomføres fysisk ved Nord universitet, campus Bodø, og to samlinger digitalt. Det gjennomføres avsluttende eksamen i hvert emne. Studentene gjør selvstudier og arbeidskrav mellom samlingene.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptaksinformasjon

Bachelorgrad i sykepleie.

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • har avansert kunnskap om diabetes og diabetesrelaterte komplikasjoner
 • har avansert kunnskap om forebygging, behandling og oppfølging av personer som lever med diabetes
 • kan anvende sine kunnskaper på helhetlige og innovative måter, for å utrede livssituasjonen for personer med diabetes

Ferdigheter:

 • kan kritisk anvende ulike informasjonskilder til å løse kliniske problemstillinger og formulere faglige resonnementer
 • kan analysere eksisterende teorier, gjeldende praksis, egen praksisutøvelse og tverrfaglig samarbeid innen fagområdet diabetes
 • kan på en selvstendig måte gjennomføre undersøkende, behandlende og forebyggende tiltak, i en tverrfaglig sammenheng.

Generell kompetanse:

 • kan analysere og reflektere over etiske og faglige problemstillinger innen fagområdet diabetes
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å kvalitetssikre tjenestetilbudet, forbedre prosedyrer og kritisk vurdere om helsetjenestene tilbys i tråd med gjeldende retningslinjer
 • behersker fagområdets uttrykksformer, og kan formidle og begrunne egne faglige synspunkter i helsetjenesten og samfunnet
 • kan kommunisere og samhandle tverrfaglig med relevante yrkesgrupper og etater, for å sikre sammenheng og kvalitet på tvers av tjenestesteder og -nivå.
 • kan bidra til nytenking innen fagområdet diabetes, og til å utvikle kunnskapsbasert praksis

Videre studier

Studieprogrammet er lagt på mastergradsnivå, og kan innpasses som del av mastergrad innen klinisk sykepleie ved Nord universitet.

Karrieremuligheter

Personer som lever med diabetes utgjør store samfunnsgrupper og krever ofte oppfølging fra ulike faggrupper over lang tid. Studiet i Diabetessykepleie kvalifiserer sykepleiere for fagutvikling og klinisk arbeid med mennesker som lever med diabetes, eksempelvis i den private og offentlige helse- og velferdstjenesten på kommunalt nivå eller i spesialisthelsetjenesten.

Et studietilbud innen diabetessykepleie er etterspurt i praksisfeltet i kommune- og spesialisthelsetjenesten. I en landsdel med store avstander og en yrkesgruppe som ofte kombinerer studier med fulltidsjobb, er det i tillegg ønskelig med et studietilbud som tilrettelegger for primært digital deltakelse. Studiet vil således bidra til å dekke et kompetansebehov og heve kvalitet i helsetjenestetilbudet både i spesialist-, og kommunehelsetjenesten, og samhandlingen innad og mellom tjenestenivå.

Kvalifikasjon/tittel

Generell Kvalifikasjon 30 SP

Alle utdanninger innen