Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Steinkjer

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

15

Semester

1

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Om studiet

Er du på jakt etter formell kompetanse for å kunne tildeles begrenset politimyndighet? Kanskje du allerede har politimyndighet, men savner naturfaglig kompetanse? Da er basiskurs i naturoppsyn studiet for deg!

Studiet gir 15 studiepoeng, og har ca. 80 undervisningstimer i løpet av 2 samlinger, à 4-5 dager.

Studiet består av emnet NKO106 Innføring i politi- og naturoppsynsfag (15stp). Emnet avsluttes med en individuell hjemmeeksamen. På dette studiet benyttes det mange eksterne forelesere. Dette for å sikre spisskompetanse innenfor de ulike tema. Grunnleggende økologiske og miljømessige tema undervises av våre egne fagfolk. Forvaltningsmessige- og politifaglige tema undervises av ansatte i hhv. offentlig miljøforvaltning og politiet.

Basiskurs i naturoppsyn, eller tilsvarende utdanning innen rettslære og politifag, er av Justis- og beredskapsdepartementet anbefalt som forutsetning for tildeling av begrenset politimyndighet.

Samlingene er lagt til våre lokaler i Steinkjer og inneholder forelesninger, rollespill og gruppearbeid. Deler av undervisningen kan bli gitt på engelsk. Merk at det er krav til minst 80% oppmøte.

Studentene skal gjennom emnet tilegne seg kunnskap om rollefordeling og arbeidsoppgaver knyttet til de ulike oppsynsinstitusjonene vi har i Norge i dag. I emnet blir det videre lagt vekt på en innføring i innhold, organisering, planlegging og gjennomføring av helhetlig oppsynstjeneste.

Vektlagte tema vil være:

  • rolle- og oppgavefordeling innenfor natur- og kulturminneoppsynet i Norge i dag
  • innføring i politifag: herunder sentrale plikter og rettigheter knyttet til kontrollfunksjonsoppgavene av oppsynsarbeidet
  • eksempler på praktiske oppsynsoppgaver som kan utføres med og uten begrenset politimyndighet
  • rettslig tankegang, straffeprosess, strafferett, samt praktisk åsteds- og sporsikring
  • sentrale aspekter ved miljøkriminalitet og det lovverket som omhandler dette: herunder spesielt naturmangfoldsloven oppsynsrapporter

Undervisningsopplegg

Forelesninger, rollespill og gruppearbeid.

Opptaksinformasjon

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse. Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetanse: I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse ved Nord universitet gjelder følgende fagspesifikke krav for realkompetanseopptak på studiet: Relevant arbeidserfaring i tilknytning til naturoppsyn, kulturminner, naturguiding, vilt- og fiskeforvaltning eller andre biologiske fagområder.

Videre studier

Kurset er et av emnene som inngår i årsstudiet i Natur- og kulturminneoppsyn. Mange velger senere å søke opptak til dette årsstudiet.

Karrieremuligheter

Bestått eksamen kvalifiserer blant annet til følgende: naturoppsyn knyttet til allmenninger og statsgrunn, miljøkontakt ved lokale lensmannskontor, naturoppsyn knyttet til foreninger, grunneierlag og organisasjoner og administrativt og organisatorisk arbeid med naturoppsyn.

Kvalifikasjon/tittel

11 - 30 studiepoeng