Fakta

Lærested:
Sted:
Vesterålen
Mo i Rana
Levanger
Namsos
Bodø
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Nettstøttet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

13. september 2023.

Om studiet

Formålet med sykepleierutdanningen er å utdanne yrkesutøvere som er kvalifisert for å utføre sykepleie i alle ledd av helsetjenesten. Sykepleierutdanningen har som mål å utdanne selvstendige, ansvarsbevisste og reflekterte sykepleiere. Sykepleiere som er utdannet ved Nord universitet skal kjennetegnes som klinisk kompetente praktikere med sterkt sykepleiefaglig identitet. Bachelor i sykepleie er grunnlaget for å søke om autorisasjon som sykepleier. Studiets innhold og progresjon har en arbeidsmengde tilsvarende 75 % (lik 30 timer per uke) av heltidsstudiet. Å ta sykepleierutdanning over 4 år er arbeidskrevende, og det anbefales å begrense jobbing ved siden av studiene. Man må også ta høyde for at man under praksisstudier - til sammen ca. 50 uker - har 100 % studiebelastning. Undervisningen skal i stor grad være digital, med unntak av fysisk samling i studentens førstesemester, og påfølgende samlinger som innebærer ferdighetstrening, simuleringsøvelser og annen undervisning som er avhengig av en fysisk kontekst eller tilstedeværelse. Praksisperiodene gjennomføres på praksissteder som Nord universitet har samarbeidsavtaler med.

Formålet med sykepleierutdanningen er å utdanne yrkesutøvere som er kvalifisert for å utføre sykepleie i alle ledd av helsetjenesten. Sykepleierutdanningen har som mål å utdanne selvstendige, ansvarsbevisste og reflekterte sykepleiere. Sykepleiere som er utdannet ved Nord universitet skal kjennetegnes som klinisk kompetente praktikere med sterk sykepleiefaglig identitet. Helse- og velferdstjenestene og arbeidslivet er i endring. Nye medisinske og teknologiske utfordringer, samt endrede alderssammensetninger i samfunnet stiller krav til helsetjenesteutvikling. Studentene skal få kompetanse til å utvikle og iverksette fremtidsrettede løsninger i arbeidslivet gjennom nye og digitale læringsformer, og ved å legge bedre til rette for bærekraftig innovasjon.

Dette innebærer at sykepleiere

- møter faglige, etiske og mellommenneskelige utfordringer - tar ansvar for og bidrar til menneskers helse og egen og andres utvikling - utøver sykepleie på grunnlag av kunnskaper, sykepleiens verdigrunnlag og ferdigheter.

Første del av studiet har fokus på helsepersonells felles kunnskaps- og verdigrunnlag, anatomi, fysiologi, biokjemi, grunnleggende sykepleie, eldres særegne behov for sykepleie, utvalgte sykdommer, samfunnsvitenskapelige emner og ledelse av eget arbeid.

Videre i studiet skal studenten lære sykepleie til mennesker med akutt, kronisk og kritisk sykdom, både somatisk og psykisk. På slutten av femte semester er det fokus på sammensatte sykdomsbilder og komplekse pasienttilstander. Siste del av studiet ,skal omfatte komplekse og sammensatte pasienttilstander og sykdomsbilder, sykepleiefaglig ledelse og tverrfaglig samarbeid.

Sykepleiens verdigrunnlag. Sykepleierutdanningen er fundert på et menneskesyn som tar utgangspunkt i at det enkelte menneske er unikt og sammenvevd av biologiske, psykiske, sosiale og åndelige dimensjoner, der helheten er større og mer enn summen av dimensjonene. Sykepleiefagets begrunnelse er respekten for det enkelte menneskets liv og iboende verdighet. Sykepleie bygger på barmhjertighet, omsorg og respekt for menneskerettighetene, og sykepleieren skal fremme helse, forebygge sykdom, lindre lidelse og sikre en verdig død. Sykepleieren har et faglig, etisk og personlig ansvar for egne handlinger og vurderinger i utøvelsen av sykepleie, og har ansvar for å tilegne seg kunnskap om lovverk som regulerer tjenesten.

Studiet består av både teoretiske, dialogbaserte, nettbaserte og praktiske arbeids- og undervisningsformer som understøtter hverandre. Studenten må kunne uttrykke seg på norsk både skriftlig og muntlig. Gjennom at studenten deltagelse i de læringssituasjonene som tilrettelegges, utvikler studenten faglig og personlig kompetanse i sykepleie. Utdanningen stiller derfor krav til aktiv deltagelse.

Det forventes at:

• studenten legger ned arbeidsinnsats tilsvarende 75% av et heltidsstudium

• studenten deltar aktivt i skolens tilrettelegging for læring

• studentens handlinger er i samsvar med yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere

• studenten er engasjert, løsningsorientert og samarbeider med Nord universitet i videreutviklingen av sykepleierutdanningen gjennom aktiv bruk av studentdemokratiet

Undervisningsopplegg

Nettbasert undervisning (med eller uten samlinger)

Opptaksinformasjon

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse med spesielle opptakskrav.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Les mer om hva som er relevant arbeidserfaring om du skal søke på grunnlag av realkompetanse lengre ned.

Usikker på opptaksregler osv.? Det ble arrangert søke-webinar 17. februar 2022, med følgende program:

 • Praktisk informasjon om studiet fra studieleder Berit Sjølie
 • Informasjon om opptakskrav og det du trenger å vite til du skal søke studiet fra kontorsjef ved opptakskontoret, Siv-Anita Eriksen Molid

Informasjon om hvordan du kan gjøre deg kvalifisert til opptak til studiet ved Gry Roness, Karrieresenteret

Spesielle opptakskrav:

1) Karakterkrav

Det er karakterkrav i norsk og matematikk ved norske sykepleierutdanninger. Du må ha:

 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer), omfatter både hovedmål, sidemål og muntlig karakter.
 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer).

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Gratis kurs i matematikk:

Fyller du ikke opptakskravet i matematikk? Studiesenter RKK Ytre Helgeland og Namdal studiesenter tilbyr gratis kurs i matematikk for deg som trenger å forbedre karakteren din. Les mer om mattekurs i Nordland og mattekurs i Namdalen.

Dersom du fullførte yrkesfaglig opplæring før 2009, skal du for å dekke kravet ha 14 uketimer norsk og 5 uketimer matematikk.

Er du usikker på om du fyller opptakskravene? Ta kontakt med rådgiver på videregående skole eller opptakskontoret ved Nord universitet.

Les mer om fag og fagkoder for studiekompetanse på Utdanningsdirektoratets nettsider


2) Bostedskrav

Du må ha registrert bostedsadresse i en av følgende regioner:

Lofoten/Vesterålen med studiested Vesterålen (Stokmarknes)

Salten med studiested Bodø

Helgeland med studiested Mo i Rana

Namdalen med studiested Namsos

Innherred, Fosen og Værnes-regionen (Meråker/Stjørdal) med studiested Levanger.


Nord universitet henter inn informasjon fra Folkeregisteret om hvilken kommune søker er bosatt i.

Realkompetanse

Relevant og særlig relevant arbeidserfaring for dette studieprogrammet:

Minimum tre av de fem påkrevde årene med arbeidserfaring må være relevant for studiet Bachelor i sykepleie. Relevant arbeidserfaring for Bachelor i sykepleie er arbeid innen sosial- og undervisningssektor eller lignende der søker har arbeidet med klienter eller elever. Særlig relevant er arbeidserfaring og fagbrev som helsefagarbeider og praksis i helse- og omsorgssektoren der søker har arbeidet med pasienter.

Spesielle opptakskrav må også dekkes når du søker på bakgrunn av realkompetanse:

gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer), omfatter både hovedmål, sidemål og muntlig karakter.

gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer).

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått S1, S2, R1 eller R2.

Du kan ikke søke på realkompetanse dersom du har generell studiekompetanse.


Andre krav:

For adgang til praksisstudier kreves politiattest for kommunale helse og omsorgstjenester og fullstendig utfylt skjema for tuberkulose- og MRSA-testing. Gå inn på Fakultet for sykepleie og helsevitenskap sin praksisside for mer informasjon og lenker

Læringsutbytte

Det forventes at studenten etter fullført bachelorutdanning i sykepleie:

Kunnskaper

 • Har bred kunnskap om menneskets grunnleggende behov, menneskekroppens anatomi og fysiologi og de vanligste sykdommer, symptomer, sykdomsforløp og behandling.
 • Har bred kunnskap om sykepleierens funksjonsområder (helsefremming, forebygging, behandling, rehabilitering, lindring og palliasjon). (§4)
 • Har kunnskap om digitale verktøy, E-læringsprogram og online tilgjengelig læringsmateriell. (§19)
 • Kjenner til sykepleievitenskap og annen relevant helsevitenskap og det teoretiske grunnlaget for hvordan det vitenskapelige arbeidet er utviklet innen fagområdet. (§10)
 • Kan oppdatere sin fagkunnskap både i teoretiske og i praktiske problemstillinger. (§10)
 • Kjenner til verktøy og metoder for tjenesteutvikling og innovasjon. (§16)
 • Har bred kunnskap om sentrale verdier og begreper i sykepleie, sykepleiens historiske utvikling og dens betydning for profesjons- og tjenesteutvikling. (§7)
 • Har kunnskap om ledelse og organisering av helsetjenestene. (§13)

Ferdigheter

 • Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid i teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg. (§11)
 • Kan anvende systematisk observasjon, vurdere, beslutte, iverksette og dokumentere hensiktsmessige sykepleietiltak i praksis, samt evaluere effekten og justere ved behov. (§5)
 • Har kulturkompetanse til å vurdere, planlegge, gjennomføre og evaluere sykepleie i nasjonal og internasjonal kontekst (§5)
 • Kan reflektere over egen faglig utøvelse av sykepleie til pasienter og pårørende og justere denne under veiledning. (§8)
 • Kan finne og kritisk vurdere aktuell informasjon i fag- og forskningslitteratur for å belyse en sykepleiefaglig problemstilling. (§11)
 • Kan beherske kartleggings-, vurderings-, dokumentasjons- og kommunikasjonsverktøy i sykepleieutøvelsen. (§14)

Generell kompetanse

 • Har innsikt i sykepleiens yrkesetiske retningslinjer og faglige problemstillinger og kan håndtere ulike situasjoner med bakgrunn i disse. (§9)
 • Kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter over tid, alene og i samarbeid med pasienter, pårørende, medstudenter og andre, og i tråd med etiske krav og retningslinjer. (§12)
 • Kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig, og ved bruk av teknologi og digitale løsninger. (§12, 21)
 • Kan planlegge og gjennomføre kommunikasjon og samhandlingsprosesser med andre faggrupper og gjennom tverrfaglig samarbeid bidra til utvikling av god sykepleiepraksis. (§9, 12)
 • Kjenner til kvalitetsutfordringer som krever innovasjon og kan planlegge og gjennomføre tjenesteutvikling i samarbeid med pasienter og pårørende. (§18)

Videre studier

Ved fullført program tildeles graden bachelor i sykepleie. Bachelor i sykepleie gir grunnlag for opptak til videreutdanninger i sykepleie, tverrprofesjonelle helsefaglige videreutdanninger og mastergradsstudier.

Karrieremuligheter

Som sykepleier kan du blant annet arbeide: i kommunene, på sykehus (offentlig/privat), i utlandet, innen offshore, i krigs- og katastrofeområder, på videregående skoler, høgskoler og universitet.

Utveksling

Som sykepleierstudent kan du ta deler av utdanningen i utlandet. Erfaring fra utenlandsopphold vil gi deg kunnskap og minner for livet.

Du kan reise på utveksling i fjerde eller femte semester.

Sykepleierutdanningen ved Nord universitet samarbeider med rundt 30 institusjoner i Asia, Europa og USA.

Alle utdanninger innen