Fakta

Lærested:
Sted:
Mo i Rana
Levanger
Namsos
Bodø
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Søknadsinformasjon:
Bodø
Opptakskrav: NO3MA3
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 130
Søknadskode (SO): 204050
Levanger
Opptakskrav: NO3MA3
Poenggrenser 2023:
 • 42.20 (primær)
 • 41.50 (ordinær)
Studieplasser: 130
Søknadskode (SO): 204056
Mo i Rana
Opptakskrav: NO3MA3
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 75
Søknadskode (SO): 204055
Namsos
Opptakskrav: NO3MA3
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 80
Søknadskode (SO): 204058

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

13. september 2023.

Om studiet

Som sykepleier vil du være tett på mennesker i livets viktige øyeblikk. Ved fødsel og ved slutten av livet. Sykepleiere er i situasjoner når mennesker er blir rammet av sykdom, er hardt skadd og i kritiske situasjoner. Når noen blir friske og når mennesker må leve med sykdom og plager. Du må ofte tenke og handle fort, være faglig dyktig, og du vil ha en svært innholdsrik og meningsfull jobb. Teori og praksis går hånd i hånd. Praksisstudier utgjør halvparten av studiet, og du vil lære og erfare hvordan det er å arbeide som sykepleier. Målet er at du skal bli en trygg og faglig dyktig sykepleier.

Formålet med sykepleierutdanningen er å utdanne yrkesutøvere som er kvalifisert for å utføre sykepleie i alle ledd av helsetjenesten. Sykepleierutdanningen har som mål å utdanne selvstendige, ansvarsbevisste og reflekterte sykepleiere. Sykepleiere som er utdannet ved Nord universitet skal kjennetegnes som klinisk kompetente praktikere med sterk sykepleiefaglig identitet. Helse- og velferdstjenestene og arbeidslivet er i endring. Nye medisinske og teknologiske utfordringer, samt endrede alderssammensetninger i samfunnet stiller krav til helsetjenesteutvikling. Studentene skal få kompetanse til å utvikle og iverksette fremtidsrettede løsninger i arbeidslivet gjennom nye og digitale læringsformer, og ved å legge bedre til rette for bærekraftig innovasjon.

Dette innebærer at sykepleiere

- møter faglige, etiske og mellommenneskelige utfordringer
- tar ansvar for og bidrar til menneskers helse og egen og andres utvikling
- utøver sykepleie på grunnlag av kunnskaper, sykepleiens verdigrunnlag og ferdigheter

Første studieår har fokus på helsepersonells felles kunnskaps- og verdigrunnlag, anatomi, fysiologi, biokjemi, grunnleggende sykepleie, eldres særegne behov for sykepleie, utvalgte sykdommer, samfunnsvitenskapelige emner og ledelse av eget arbeid.

Andre studieår skal studenten lære sykepleie til mennesker med akutt, kronisk og kritisk sykdom, både somatisk og psykisk. På slutten av fjerde semester er det fokus på sammensatte sykdomsbilder og komplekse pasienttilstander. Tredje studieår skal omfatte komplekse og sammensatte pasienttilstander og sykdomsbilder, sykepleiefaglig ledelse og tverrfaglig samarbeid.

Sykepleiens verdigrunnlag: Sykepleierutdanningen er fundert på et menneskesyn som tar utgangspunkt i at det enkelte menneske er unikt, og sammenvevd av biologiske, psykiske, sosiale og åndelige dimensjoner, der helheten er større og mer enn summen av dimensjonene. Sykepleiefagets begrunnelse er respekten for det enkelte menneskets liv og iboende verdighet. Sykepleie bygger på barmhjertighet, omsorg og respekt for menneskerettighetene, og sykepleieren skal fremme helse, forebygge sykdom, lindre lidelse og sikre en verdig død. Sykepleieren har et faglig, etisk og personlig ansvar for egne handlinger og vurderinger i utøvelsen av sykepleie, og har ansvar for å tilegne seg kunnskap om lovverk som regulerer tjenesten.

Studiet består av både teoretiske, dialogbaserte og praktiske arbeids- og undervisningsformer som understøtter hverandre. Studenten må kunne uttrykke seg på norsk både skriftlig og muntlig. Gjennom at studenten er til stede i de læringssituasjonene som tilrettelegges, utvikler studenten faglig og personlig kompetanse i sykepleie. Utdanningen stiller derfor krav til aktiv deltagelse.

Det forventes at:

- studenten legger ned arbeidsinnsats tilsvarende heltidsstudium
- studenten møter og deltar aktivt i skolens tilrettelegging for læring
- studentens handlinger er i samsvar med yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere
- studenten er engasjert, løsningsorientert og samarbeider med Nord universitet i videreutviklingen av sykepleierutdanningen gjennom aktiv bruk av studentdemokratiet

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptaksinformasjon

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse med spesielle opptakskrav.

Spesielle opptakskrav

Du må ha

 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer)

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Gratis kurs i matematikk:

Fyller du ikke opptakskravet i matematikk? Studiesenter RKK Ytre Helgeland og Namdal studiesenter tilbyr gratis kurs i matematikk for deg som trenger å forbedre karakteren din. Les mer om mattekurs i Nordland og mattekurs i Namdalen.

Realkompetanse

Relevant og særlig relevant arbeidserfaring for dette studiet:

Minimum tre av de fem påkrevde årene med arbeidserfaring må være relevant for studiet Bachelor i sykepleie. Relevant arbeidserfaring for Bachelor i sykepleie er arbeid innen sosial- og undervisningssektor eller lignende der søker har arbeidet med klienter eller elever. Særlig relevant er arbeidserfaring og fagbrev som helsefagarbeider og praksis i helse- og omsorgssektoren der søker har arbeidet med pasienter.

Spesielle opptakskrav må også dekkes når du søker på bakgrunn av realkompetanse:

 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer)

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Andre krav

For adgang til praksisstudier kreves politiattest for kommunale helse og omsorgstjenester og fullstendig utfylt skjema for tuberkulose- og MRSA-testing. Mer informasjon på Fakultet for sykepleie og helsevitenskap sin praksisside.

Læringsutbytte

Forventet sluttkompetanse: Paragrafene det vises til i læringsutbyttene er fra «Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning»

Kunnskap

 • Kandidaten
 • har bred kunnskap om menneskets grunnleggende behov, menneskekroppens anatomi og fysiologi og de vanligste sykdommer, symptomer, sykdomsforløp og behandling (§4)
 • har bred kunnskap om sykepleierens funksjonsområder (helsefremming, forebygging, behandling, rehabilitering, lindring og palliasjon) (§4)
 • har kunnskap om digitale verktøy, E-læringsprogram og online tilgjengelig læringsmateriell (§19)
 • kjenner til sykepleievitenskap og annen relevant helsevitenskap og det teoretiske grunnlaget for hvordan det vitenskapelige arbeidet er utviklet innen fagområdet (§10)
 • kan oppdatere sin fagkunnskap både i teoretiske og i praktiske problemstillinger (§10)
 • kjenner til verktøy og metoder for tjenesteutvikling og innovasjon (§16)
 • har bred kunnskap om sentrale verdier og begreper i sykepleie, sykepleiens historiske utvikling og dens betydning for profesjons- og tjenesteutvikling (§7)
 • har kunnskap om ledelse og organisering av helsetjenestene (§13)

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid i teoretiske problemstillinger og kan treffe begrunnede valg (§11)
 • kan anvende systematisk observasjon, vurdere, beslutte, iverksette og dokumentere hensiktsmessige sykepleietiltak i praksis, samt evaluere effekten og justere ved behov (§5)
 • har kulturkompetanse til å vurdere, planlegge, gjennomføre og evaluere sykepleie i nasjonal og internasjonal kontekst (§5)
 • kan reflektere over egen fagutøvelse av sykepleie til pasienter og pårørende og justere denne under veiledning (§8)
 • kan finne og kritisk vurdere aktuell informasjon i fag- og forskningslitteraturen for å belyse en sykepleiefaglig problemstilling (§11)
 • kan beherske kartleggings-, vurderings-, dokumentasjons- og kommunikasjonsverktøy i sykepleieutøvelsen (§14)

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i sykepleiens yrkesetiske retningslinjer og faglige problemstillinger og kan håndtere ulike situasjoner med bakgrunn i disse (§9)
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter over tid, alene og i samarbeid med pasienter, pårørende, medstudenter og andre, og i tråd med etiske krav og retningslinjer (§12)
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig, og ved bruk av teknologi og digitale løsninger (§12, 21)
 • kan planlegge og gjennomføre kommunikasjon og samhandlingsprosesser med andre faggrupper og gjennom tverrfaglig samarbeid bidra til utvikling av god sykepleiepraksis (§9, 12)
 • kjenner til kvalitetsutfordringer som krever innovasjon og kan planlegge og gjennomføre tjenesteutvikling i samarbeid med pasienter og pårørende (§18)

Videre studier

Ved fullført program tildeles graden bachelor i sykepleie. Bachelor i sykepleie gir grunnlag for opptak til videreutdanninger i sykepleie, tverrprofesjonelle helsefaglige videreutdanninger og mastergradsstudier.

Karrieremuligheter

Med en bachelor i sykepleie har du mange muligheter for jobb både i offentlig og privat sektor. Blant annet kan du jobbe ved:

 • Sykehus
 • Kommunehelsetjenesten - hjemmesykepleie og sykehjem
 • Ambulansetjenesten
 • Rehabilitering
 • Legevakt
 • Offshore
 • Forsvaret
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Helseopplysning
 • Internasjonal bistand

Utveksling

Som sykepleierstudent kan du ta deler av utdanningen i utlandet. Erfaring fra utenlandsopphold vil gi deg kunnskap og minner for livet.

Du kan reise på utveksling i fjerde eller femte semester.

Sykepleierutdanningen ved Nord universitet samarbeider med rundt 30 institusjoner i Asia, Europa og USA.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i sykepleie

Alle utdanninger innen