Fakta

Lærested:
Sted:
Namsos
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: PREHOS
Studieplasser: 30
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 204554

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

.

Om studiet

Paramedisinerne er helsepersonellet som gir den første livreddende behandlingen til akutt syke mennesker eller på et skadested. Dette krever høy evne til å ta beslutninger og til å handle. Du skal gi førstehjelp, omsorg og behandling til mennesker i livsfare, ofte under krevende arbeidsforhold.Bachelorstudiet i paramedisin kvalifiserer hovedsakelig til arbeid i ambulansetjenesten, 113 sentraler og 116117 sentraler. Arbeidsmarkedet etterspør også denne kompetansen i økende grad, for eksempel i legevakt, hjemmebaserte tjenester, sprøyterom, akuttpsykiatriske institusjoner, akuttmottak, offshore, forsvaret.Yrket utøves også i andre nordiske og sammenlignbare vestlige land.

Målet med utdanningen er å kvalifisere studentene til å yte etisk og faglig forsvarlig prehospital helsehjelp til pasienter med kronisk og akutt sykdom eller skade. Ved å utdanne paramedisinere med høy faglig kunnskap og godt innlærte akuttmedisinske ferdigheter, forventes det helsemessige og økonomiske gevinster for både pasienten og for samfunnet. Utdanningen skal sikre at helsearbeiderne møter mennesker i sykdom og krise med kunnskap og refleksjon.

Studiets innhold er organisert i ulike emner som til sammen utgjør 180 studiepoeng. Emnene omhandler basale medisinske fag, akuttmedisinske fag, operative ambulansefag og praksisstudier. Emnene bygger på hverandre og gir studiet en faglig progresjon med stigende krav til kompetanse og forståelse av profesjonen. Alle emner har en avsluttende vurdering.

All praksis er obligatorisk og knyttes fortrinnsvis mot ambulansetjenesten, sykehus og prehospitale vurderingsenheter. Praksis vil være i Nord universitets område og kliniske studier utgjør til sammen 45 studiepoeng (30 uker).

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptaksinformasjon

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse og spesielle opptakskrav. Du kan lese om generell studiekompetansenettsidene til Samordna opptak.

Spesielle opptakskrav:

 • Studenten må ha hatt førerkort klasse B i 2 år før de kan påbegynne emnet - utrykningskjøring kode 160. Dette innebærer at søkeren må ha førerkort klasse B senest 1. mars det året de søker opptak til studiet.
 • Det er krav om bestått fysisk opptaksprøve. Søkere må melde seg på denne mellom 01.05-15.05. Mer informasjon om den fysiske opptaksprøven finner du her.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetanse

Relevant og særlig relevant arbeidserfaring for dette studieprogrammet:

Minimum tre av de fem påkrevde årene med arbeidserfaring må være relevant for studiet Bachelor i Paramedisin. Relevant arbeidserfaring for Bachelor i parmedisin er arbeid innen helse-, sosial-, omsorgssektor eller lignende der søker har arbeidet med pasienter brukere eller klienter. Arbeid innen ambulansetjenesten og brann- og redningstjenesten anses som særlig relevant.

Helsekrav
I andre/tredje studieår starter du opp med det ambulanseoperative fagområdet. Her vil du blant annet gjennomgå opplæring i utrykningskjøring og ervervelse av kompetansebevis for utrykningskjøretøy.

For å få kompetansebevis for utrykningskjøretøy må du tilfredsstille de samme helsekravene som gjelder for førerkort klasse D (lovdata.no). Det betyr at dersom du ikke tilfredsstiller disse kravene, får du ikke gjennomført studiet.

Du er selv er ansvarlig for å avklare at du fyller de medisinske helsekravene for førerkort klasse D.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Har bred kunnskap om anatomi, fysiologi, og vanlige akuttmedisinske problemstillinger knyttet til sykdom og skade i alle aldre, samt legemiddelhåndtering relatert til yrkesutøvelsen (§ 7a-d + f)
 • Har bred kunnskap om psykiske tilstander og lidelser, psykisk helse og rus- og avhengighetsproblematikk (§ 7 e)
 • Har kunnskap om akutt og forebyggende helsearbeid i møte med mennesker fra ulike kulturer og med ulike sosiale og helsemessige utfordringer (§ 7 g-i , k + 4d)
 • Har bred kunnskap om kommunikasjon og samhandling i team, relevante operative kommunikasjonsformer og ivaretagelse av sikkerhet under oppdragsløsning (§ 10 – a,b, § 13 a)
 • Har kunnskap om operativ ledelse og organisering ved oppdragsløsning i helse- og omsorgstjenesten og i samvirke med andre etater (§ 10 c-f + § 13 b)
 • Har kunnskap om hvordan man finner, vurderer og henviser til forskningsbasert kunnskap, og om relevante digitale løsninger for
 • har kunnskap om kvalitetsforbedring og sikkerhetskultur i helse- og omsorgstjenesten, og om hvordan ferdighetstrening og livslang læring kan brukes i pasientsikkerhetsarbeid (§ 19 a-c)
 • Har bred kunnskap om lover, forskrifter og regelverk relevant for yrkesutøvelsen (4a)
 • Har kunnskap om HMS, helse- og sosialpolitikk, lovmessige rammer og etiske perspektiver relevant for yrkesutøvelsen (4 c-f)
 • Har kunnskap om mikrobiologi, smitte- og infeksjonsforebygging, og hygieniske prinsipper for forsvarlig helsehjelp (7 j + 8f )

Ferdigheter

 • kan anvende oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, regelverk og faglige retningslinjer i sin tjenesteutøvelse (§ 5a)
 • kan beherske systematisk undersøkelse, behandling og overvåkning av akutt syke og skadde pasienter, og gi anbefaling om riktig omsorgsnivå (§ 8a)
 • kan anvende kunnskap om forebyggende helsearbeid, og identifisere og ivareta pasienter med psykiske helseproblemer, rus- og avhengighetsproblematikk (§ 8 b, i)
 • kan beherske forsvarlig legemiddelhåndtering, relevant diagnostisk og medisinskteknisk utstyr og dokumentasjon (§ 8 d, g, h)
 • Kan anvende kunnskap om barn og unges behov i sin yrkesutøvelse og håndtere normal fødsel utenfor sykehus (§ 8 c, e)
 • Kan anvende prinsipper og modeller for risiko- og sikkerhetsstyring, operativ ledelse på skadested og samvirke med andre etater og samarbeidende aktører (§ 11a, b, f, § 14c, § 20c)
 • Kan beherske relevant utstyr for oppdragsløsning inkludert utrykningskjøring (§ 11 c-e)
 • Kan anvende kunnskap om trygg, effektiv og relasjonsfremmende kommunikasjon imøte med pasienter og pårørende i ulik alder og med ulik språklig og kulturell bakgrunn (§ 14a, b), samt i team, andre etater og samarbeidende aktører
 • Kan anvende forskningsbasert kunnskap og veiledning til å reflektere over, diskutere, og justere faglig utøvelse (§ 17 a, 14d)
 • Kan vurdere sikkerhet og risiko for uønskede hendelser i helhetlige pasientforløp (§ 20 a, b)

Generell kompetanse

 • Kan identifisere, reflektere over og håndtere etiske og juridiske utfordringer i sin tjenesteutøvelse (§ 6a)
 • Har innsikt i sammenhengene mellom helse, helsekompetanse og sosioøkonomiske faktorer, og kan i samvirke med samarbeidende aktører bidra til helhetlige helsetjenester, god folkehelse og arbeidsinkludering (§ 9 a, b, § 15 d)
 • Kjenner til organiseringen av beredskapen i Norge, ambulansetjenestens plass i denne, og kan bidra i forebyggende beredskapsarbeid i helse- og omsorgstjenesten (§ 12 a, b)
 • Kan planlegge og gjennomføre samhandling med brukere, pasienter og pårørende, samt samarbeidende personell i egen og andre sektorer (§ 15 a, b)
 • Har innsikt i eget kunnskaps- og læringsbehov, og kan reflektere over paramedisinerens kompetanse og faglige handlingsrom i relasjon til øvrige profesjoner (§ 18 a, § 15 c)
 • Har innsikt i sammenhengene mellom helse, helsekompetanse og sosio-økonomiske faktorer, og kan i samvirke med samarbeidende aktører bidra til bærekraftige og helhetlige helsetjenester, god folkehelse og arbeidsinkludering
 • Kjenner til innovasjon, teknologi og digitale løsninger relevant for yrkesutøvelsen, og kan tilegne seg nye kunnskaper og ferdigheter gjennom nasjonal og internasjonal forskningslitteratur (§ 18a, b c)
 • Kan gjennomføre sikker og trygg pasientbehandling gjennom planlegging, monitorering, dokumentasjon og systematisk kvalitetsarbeid (§ 21 a, b)

Kan vurdere, bearbeide og formidle sentralt fagstoff skriftlig og muntlig

Videre studier

Kandidater som har fullført utdanningen kvalifiserer til Master i beredskap og kriseledelse ved HHN.

Karrieremuligheter

Bachelorstudiet i paramedisin kvalifiserer hovedsakelig til arbeid i ambulansetjenesten, 113 sentraler og 116117 sentraler. Arbeidsmarkedet etterspør også denne kompetansen i økende grad, for eksempel i legevakt, hjemmebaserte tjenester, sprøyterom, akuttpsykiatriske institusjoner, akuttmottak, offshore, forsvaret.

Utveksling

Det legges til rette for studentutveksling i studiets åttende semester, i emnet Praksisstudier 3.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i paramedisin

Alle utdanninger innen