Fakta

Lærested:
Sted:
Steinkjer
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 32
Søknadskode (SO): 204388

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

28. februar 2024.

Om studiet

Er du naturinteressert? Vil du vera med å forvalte naturen? Då treng du kunnskap om dyr og planter, landskap, økologi, klima, jakt og fiske. Vil du læra meir om natur og likar ei blanding av teori og praktisk arbeid så er dette eit studium for deg.

Studiet i naturforvalting består i hovudsak av biologiske og forvaltningsrelaterte emne. Du lærer m.a. om biologisk mangfald, forvalting av vilt og fisk, landskapsplanlegging og forvalting av norsk natur. Studiet gjer ei brei biologisk basiskunnskap som grunnlag for å kunna forvalte naturressursane våre. Mykje av undervisninga er praktisk retta i form av øvingar, feltkurs og ekskursjonar. Emne som geologi, vegetasjon, økologi, zoologisk artslære, botanisk artslære, naturregistrering, naturforvalting, arealplanlegging, kart og GIS (geografiske informasjonssystem) er sentrale.

Emna i siste del av studiet legg vekt på å knyta undervisninga til reelle forvaltingssituasjonar i dagens samfunn. Gjennom bacheloroppgaven i 3. studieår får du høve til å fordjupe deg fagleg i eit sjølvvalgt tema, gjerne i samarbeid med eksterne oppdragsgjevarar eller som deltakar i eit av forskingsprosjekta våre.

Me tilbyr ei rekke valemne i 4. og 6. semester kor studentane kan velge fordjuping i naturforvaltingsemne eller ta relevante ekstra emne frå studieprogram som Husdyrvitenskap, Bærekraftig økonomi og bioproduksjon og/eller Økonomi og leiing. Det fjerde semesteret er òg tilrettelagt for utveksling. Ein kan òg få godkjend tidlegare fullførte emne frå Nord universitet eller andre universitet og høgskular. Byte av valemne skjer i samråd med studierettleiar. Merk at valemnet MAT1014 Matematikk og statistikk for biologar, er påkravd for å kvalifisera for opptak i masterprogrammet i biovitskap. Nord tek atterhald om eit tilstrekkeleg tal oppmelde studentar for å kunna gjennomføra undervisning i valemna.

Undervisninga vert gjennomført med førelesningar, gruppearbeid og øvingar. I tillegg inneheld dei fleste emne feltkurs, ekskursjonar og prosjektoppgåver. Delar av undervisninga føregår i felt: m.a. praktisk elgjakt, sporing av store rovdyr, elektrisk fiske og rypetakseringar.

Studentar må ha gjennomført eit tryggleikskurs før dei kan bruka spesialrom, spesialutstyr eller utføra prosedyrar som medfører forhøgd risiko.

Delar av undervisninga kan bli gjeven på engelsk.

Studiet er campusbasert og blir ikkje tilbode via nett eller samling.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptaksinformasjon

Opptak til studieprogrammet krev generell studiekompetanse.

Søkarar som ikkje har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

I tillegg til dei generelle krava for realkompetanse gjeld følgjande krav for dette studieprogrammet:

Relevant erfaring:
Arbeid innan landbruk, skogbruk, fiskeri, friluftsturisme, skjøtsel, miljøforvaltning, reindrift, klima og miljøvern og andre relaterte næringar/organisasjonar.

Relevant utdanning:
Skular med relevant linje/fag i forhold til utdanningen kan til dømes vera grøne fag, blå fag, tekniske fag og næringsmiddelfag.

Videre gjelder følgende faglige krav:

  • Matematikk fra Vg1
  • Naturfag fra Vg1

Videre studier

Studiet gjer det mogleg å studere vidare på master i Biovitenskap eller Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurserved Nord universitet. For opptak til master i Biovitenskap krevst tilleggsemne innan matematikk/statistikk som du kan velje i 4. eller 6. semester. Ta kontakt med studierådgjevar eller studieansvarleg for nærare informasjon om dette. Studiet kvalifiserer også for masterstudier ved andre norske eller utanlandske universitet.

Karrieremuligheter

Som naturforvalter kan du bli tilsett i ei rekkje ulike stillingar innan t.d. naturforvaltning, vilt- og fiskeforvaltning, landskapsplanlegging, informasjonsarbeid og naturoppsyn. Døme på verksemder der kandidatar frå naturforvaltning arbeider er kommunar, Statens naturoppsyn, miljøvernavdelingar hos Statsforvaltaren, i private verksemder og i organisasjonslivet.

Utveksling

Naturforvalting er eit internasjonalt fagområde med felles nasjonale og globale utfordringar. Internasjonal erfaring og kjennskap til internasjonalt fagspråk er difor viktig i utdanninga. Nord har avtalar med ei rekke universitet over heile verda som gjer det mogleg å ta eit semester i utlandet som en del av studiet. På dette studiet har du moglegheit til å reisa på utveksling i fjerde semester.

Frist for å søkje utveksling i vårsemesteret er 1. september. Ta kontakt med internasjonal koordinator på fakultetet, Jose de Pool, for å høyra meir om moglegheitene dine.

Utvekslingsavtalar FBA

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i naturforvalting/Bachelor i naturforvaltning

Alle utdanninger innen