Bachelor i naturforvaltning favoritt ikon

Universitet og høgskole
Er du naturinteressert? Vil du være med å forvalte naturen? Da trenger du kunnskap om dyr og planter, landskap, økologi, klima, jakt og fiske. Vil du lære mer om natur og liker en blanding av teori og praktisk arbeid så er dette et studium for deg.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Studiet i naturforvaltning består hovedsakelig av biologiske og forvaltningsrelaterte emner. Du lærer bl.a. om biologisk mangfold, forvaltning av vilt og fisk, landskapsplanlegging og forvaltning av norsk natur. Studiet gir en bred biologisk basiskunnskap som grunnlag for å kunne forvalte våre naturressurser. Mye av undervisningen er praktisk rettet i form av øvelser, feltkurs og ekskursjoner. Emner som geologi, vegetasjon, økologi, zoologisk artslære, botanisk artslære, naturregistrering, naturforvaltning, arealplanlegging, kart og GIS (geografiske informasjonssystemer) er sentrale.

Emnene i siste del av studiet legger vekt på å knytte undervisningen til reelle forvaltningssituasjoner i dagens samfunn. I emnet Naturforvaltning (NAT330) gjennomføres en ekskursjon til utlandet. Gjennom bacheloroppgaven i 3. studieår får du anledning til å fordype deg faglig i et selvvalgt tema, gjerne i samarbeid med eksterne oppdragsgivere eller som deltaker i et av våre forskningsprosjekter.

Undervisningen foregår som forelesninger, gruppearbeid og øvinger. I tillegg består de fleste emner av feltkurs, ekskursjoner og prosjektoppgaver. Deler av undervisningen foregår i felt: bl.a. praktisk elgjakt, sporing av store rovdyr, el-fiske og rypetakseringer. I enkelte emner er deler av undervisningen nettbasert eller samlingsbasert.

Studiet gir et godt grunnlag for yrkeslivet.

Opptaksinformasjon

Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Videre studier

Studiet gir muligheter for videre studium på masternivå ved Nord universitet eller andre norske og utenlandske universitet. Ta kontakt med studieveileder eller studieansvarlig for nærmere informasjon om dette.

Karrieremuligheter

Som naturforvalter kan du bli ansatt i en rekke ulike stillinger innen f.eks. naturforvaltning, vilt- og fiskeforvaltning, landskapsplanlegging, informasjonsarbeid og naturoppsyn. Eksempler på virksomheter, der kandidater fra naturforvaltning jobber; kommunene, Statens naturoppsyn, miljøvernavdelinger hos Fylkesmannen og private bedrifter.

Utveksling

Naturforvaltning er et internasjonalt fagområde med felles nasjonale og globale utfordringer. Derfor er internasjonal erfaring og kjennskap til internasjonalt fagspråk viktig i utdanningen.
Nord har en avtale med University of Minnesota, College of Natural Resources som gir mulighet for å ta et semester der som en del av studiet.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i Utmarksforvaltning

Tilbys ved:

  • Steinkjer

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2018

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

35

Søknadskode (SO)

204388