Fakta

Lærested:
Sted:
Bodø
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 204454

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

10. mai 2022.

Om studiet

Nysgjerrig? Samfunnsinteressert? Lyst å skrive, fotografere eller lage podkast? Synes du det er interessant å snakke med folk, og lar deg engasjere av urettferdighet eller maktovergrep? Da kan journalistyrket passe for deg. Som journaliststudent vil du lære å finne informasjon, bedømme den kritisk og formidle den på en etisk forsvarlig, tilgjengelig og engasjerende måte . Studiehverdagen på journalistutdanninga er allsidig og variert. Læringa foregår mange steder; på universitetet, i redaksjoner og mediehus, på kulturhus og fotballbaner, og ellers ute i lokalsamfunnene. Studiet er arbeidsintensivt, og veksler mellom teoriundervisning og praktisk øvingsproduksjon. Du jobber både alene og i mindre grupper der du må bidra aktivt. Gjennom hele studiet skal du levere teoretiske og praktiske arbeidskrav, med veiledning og tilbakemelding både fra erfarne lærere og medstudenter. Studiet inneholder flere korte praksisopphold i nærliggende redaksjoner. I tredje studieår avsluttes studiet med en tre måneder lang redaksjonspraksis. Du får tildelt praksisplass, og får lønn og veiledning fra praksisredaksjonen.

Bachelorstudiet i journalistikk er en yrkesrettet utdanning over tre år. Etter endt utdanning skal studentene kunne arbeide som journalister i redaksjoner eller som selvstendige frilansere. Målet er å utdanne kunnskapsrike, kritiske og kreative journalister, med en bevisst holdning til medienes oppgaver og rolle i samfunnet. Studentene skal tilegne seg bred mediekompetanse, slik at de som framtidige yrkesutøvere kan forholde seg til et omskiftelig yrkesliv, med stadig nye muligheter og krav.

I studiet legges det vekt på at kunnskap om journalistikk skal utvikles parallelt med yrkesbevissthet og praktiske ferdigheter i faget. Derfor er journalistiske øvinger knyttet sammen med teoriundervisning, veiledning og systematisk refleksjon. Studentene øver på alle deler av den journalistiske arbeidsprosessen, fra idéutvikling og research til publisering. Undervisninga vil dels være felles for alle studenter på utdanninga, dels vil den foregå i mindre grupper. Gruppene fungerer også som lese-, verksted- og refleksjonsarenaer.

En kyndig journalist må kunne kommunisere ved hjelp av både tekst, bilder og lyd, på en hensiktsmessig måte. Gjennom hele studiet skal studentene arbeide systematisk med å utvikle egen språkbruk, tilpasset ulike sjangrer, publiseringsmåter og målgrupper.

Opptaksinformasjon

Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten...

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, av journalistikk- og mediefaglig art
 • har bred kunnskap om journalistrollen og redaksjonelle prosesser og rutiner, verktøy og metoder
 • kjenner til det etiske rammeverket for journalistisk virksomhet
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor journalistikk
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor journalistikk • har kunnskap om journalistikkens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter

Kandidaten...

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • kan treffe begrunnede journalistiske valg ut fra etisk refleksjon
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff både av journalistisk og vitenskapelig karakter, og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • kan beherske relevante verktøy, teknikker og uttrykksformer innenfor journalistikk

Generell kompetanse

Kandidaten...

 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger i journalistikken
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor journalistikk, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser i mediene
 • kjenner til internasjonale forhold og trender innenfor journalistikk og media.

Videre studier

Studiet kvalifiserer blant annet for opptak til masterstudier ved Nord universitet og andre institusjoner.

Se under beskrivelsen av de enkelte masterstudier.

Karrieremuligheter

Med en bachelorgrad i journalistikk kan du jobbe i tradisjonelle massemedier som radio, TV, aviser og nettaviser. Du kan også skape din egen arbeidsplass som frilanser.

Etter år med mediekrise og nedbemanning, har trenden snudd. Redaksjoner over hele landet har nå et stort behov for flinke journalister. Folk med journalistutdanning er også etterspurt i mange andre typer bedrifter og organisasjoner som driver med formidling og informasjon.

Utveksling

Studieprogrammet gir mulighet for studieopphold i utlandet i 4. eller 5. semester. Journalistutdanningen har utvekslingsavtale med Gøteborgs universitet, og er behjelpelig med å etablere kontakt og planlegge studieoppholdet.

Her kan du lese mer om utveksling.

Studenten må ha bestått minimum 60 studiepoeng med karakteren C eller bedre ved utreise. Før et utenlandsstudium må studenten søke om å få det godkjent som del av sin bachelorgrad i journalistikk.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i journalistikk

Alle utdanninger innen