Fakta

Lærested:
Sted:
Steinkjer
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Søknadsinformasjon:
Steinkjer
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 32
Søknadskode (SO): 204321
Steinkjer
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 32
Søknadskode (SO): 204321

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

9. mai 2023.

Om studiet

Er du interessert i dyr, dyrevelferd eller hvordan vi skal produsere maten vår i framtida? Eller har du lyst til å være med på å utvikle morgendagens landbruk? Da er dette studiet for deg. Samfunnet vårt gjennomgår store endringer og matvaresikkerhet blir stadig viktigere. Hvordan vi produserer maten vår og hva vi ser på som god dyrevelferd - både for produksjonsdyr og kjæledyr - er i stadig utvikling. Ny teknologi, som for eksempel roboter, virtuelle gjerder, droner og big data, gir nye muligheter og fører til smartere matproduksjon. Samtidig gjør klimaendringer at landbruket utfordres til å finne nye og mer klimavennlige løsninger. Kunnskap om dyr, dyrevelferd, teknologi og klima blir dermed viktig for at vi i framtida skal kunne produsere trygg mat og nok mat på en bærekraftig måte.

Bachelor i husdyrfag er en tverrfaglig utdanning som kombinerer biologiske og husdyrfaglige emner med tekniske og økonomiske emner. Dette gir deg en unik kompetanse som er ettertraktet i yrkeslivet. Studiet gir deg også en bred biologisk basiskunnskap som kan anvendes i en rekke ulike jobber.

I første del av studiet lærer du om dyrevelferd, dyrehelse, klima, bærekraft, fôrdyrking, ernæring, bygningsplanlegging og økonomi. Kunnskapen fra disse grunnleggende emnene knyttes sammen og anvendes når vi senere i studiet tar for oss produksjon og hold av de ulike husdyrartene. Artene vi fokuserer på er storfe, sau, geit, svin, fjørfe, hest, hund og katt. Gjennom en slik faglig progresjon i studiet, og med flere prosjektoppgaver som gjennomføres i samarbeid med næringslivet, lærer du å analysere og planlegge husdyrhold under varierende betingelser. Dyrevelferd, produksjon og driftsoptimalisering er gjennomgående tema i studiet.

Gjennom bacheloroppgaven i siste studieår får du anledning til å fordype deg faglig i et tema som du er spesielt interessert i. Du kan gjerne skrive oppgaven sammen med en medstudent, i samarbeid med eksterne oppdragsgivere eller som deltaker i et av forskningsprosjektene våre.

Studiet har totalt tre valgemner i 4. og 6. semester som kan erstattes med andre relevante emner. Slike emner kan du f.eks. hente fra studieprogram som Naturforvaltning, Sirkulær bioøkonomi eller Økonomi og ledelse. Du kan også få godkjent tidligere fullførte emner fra Nord universitet eller andre universiteter og høgskoler. Bytte av valgemner avklares med studieveileder. Merk at valgemnet MA116F, Matematikk og statistikk for biologer, er påkrevd for å kvalifisere for opptak til Master i Biovitenskap.

Studiested Steinkjer er en del av InnoCamp, hvor universitetet er samlokalisert med en rekke virksomheter og organisasjoner innen forskning, næringsutvikling og landbruk. Dette gir oss en unik mulighet til å koble utdanningen til relevant forskning og næringsliv. Studiestedet ligger dessuten i et viktig område for norsk matproduksjon, og flere øvinger og utferder legges til gårdsbruk og andre bedrifter lokalt. Vi samarbeider også med Mære landbruksskole, hvor vi benytter skolens husdyravdelinger både til forskning og undervisning.

Deler av undervisningen kan bli gitt på engelsk.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptaksinformasjon

Opptak til studieprogrammet krever Generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetanse:

 • Arbeid innen jordbruk, skogbruk, veterinær-/dyreklinikk, service- og foredlingsbedrifter tilknyttet landbruket, landbrukets fagorganisasjoner, offentlig landbruksforvaltning og andre relaterte næringer/organisasjoner.
 • Skoler med relevant linje/fag i forhold til utdanningen er for eksempel grønne fag, økonomisk-administrative fag og tekniske fag.

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Matematikk fra Vg1
 • Naturfag fra Vg1

Videre studier

Studiet kvalifiserer for master i biovitenskaphttps://www.nord.no/no/studier/biologi-akvakultur-masterog nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurser ved Nord universitet. For opptak til biovitenskap kreves tilleggsemne innen matematikk/statistikk som vil være mulig å ta fortrinnsvis 6. semester (alternativt 4. semester). Ta kontakt med studieveileder eller studieprogramansvarlig for nærmere informasjon. Studiet kvalifiserer også for masterstudier ved andre norske eller utenlandske universiteter.

Karrieremuligheter

Studiet gir kompetanse for arbeid innen

 • rådgivning- og konsulenttjenester
 • utviklings- og informasjonsarbeid
 • driftsledelse
 • innovasjon og entreprenørskap
 • planlegging og mekanisering av bygninger for husdyr
 • eget husdyrhold
 • undervisning (dersom du i tillegg har pedagogikk)

Kandidater fra husdyrstudiet jobber f.eks. i bedrifter innen dyrehold eller matproduksjon, i landbrukets fagorganisasjoner, i offentlig forvaltning (Statsforvaltere, kommuner, landbruksdirektoratet, m.fl.), hos fôr- og utstyrsleverandører til landbruket, på eget gårdsbruk, på naturbruksskoler og i frivillige organisasjoner .

Utveksling

Landbruk er ei internasjonal næring. For videre utvikling av norsk landbruk er det viktig å utveksle erfaringer og kompetanse med internasjonale fagmiljøer. Vi oppfordrer derfor våre studenter til å studere et semester i utlandet.

Studiet er tilrettelagt for utveksling i fjerde semester. For studenter på Bachelor i Husdyrfag – velferd og produksjon er det særlig aktuelt å reise til utvalgte universiteter i Sverige (Swedish University of Agricultural Sciences), Nederland og USA.

Ta kontakt med internasjonal koordinator på fakultetet, Jose de Pool, for å høre mer om mulighetene dine

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i husdyrfag - velferd og produksjon

Alle utdanninger innen