Bachelor i husdyrfag - velferd og produksjon favoritt ikon

Universitet og høgskole
Landbruket og husdyrproduksjonene står overfor store og interessante utfordringer hvor god og relevant kompetanse blir viktig. Studiet passer for deg som er interessert i å arbeide innen husdyrsektoren, for eksempel som rådgiver, lærer og instruktør, innen planlegging av husdyrbygg eller innen offentlig forvaltning. Studiet passer også for de som planlegger å drive eget husdyrhold.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Bachelorstudiet i husdyrfag – velferd og produksjon har som mål å gi en yrkesutdanning som kvalifiserer til kunnskapskrevende stillinger innen rådgivning og planlegging i husdyrsektoren, og til ulike arbeidsoppgaver i de faglige organisasjonene i landbruket, i landbruksforvaltningen og i service- og foredlingsbedrifter som er orientert mot dyrehold og husdyrbruk. Kandidater fra studiet arbeider f. eks hos Tine, Norsk landbruksrådgiving, Felleskjøpet, Norsvin og i landbruksforvaltningen i kommunene. Studiet har også som mål å gi en tilfredsstillende yrkesutdanning for husdyrbrukere som planlegger å drive et økonomisk forsvarlig husdyrhold basert på god dyrevelferd. Mange kandidater fra studiet driver nå egen gård.

Det første studieåret er i stor grad felles med Årsstudiet i husdyrvelferd. Foruten grunnleggende emner som fysiologi og anatomi, genetikk og kjemi, er det fokus på husdyras atferd, helse og velferd. I tillegg inngår examen philosophicum. I andre og tredje studieår rettes fokus mot emner relatert til ernæringsfag, fôrmidler, bygningsplanlegging og innendørsmekanisering, økonomi, landbrukspolitikk og husdyrproduksjon. I produksjonsemnene er driftsledelse, analyse og planlegging sentrale emner. Kunnskaper fra tidligere emner kobles sammen og anvendes på konkrete problemstillinger. Regnskaps- og produksjonsdata hos aktive gårdbrukere analyseres med tanke på å gi råd om forbedringer i driftsopplegget. Gjennom en slik faglig progresjon i studiet, og med flere prosjektoppgaver som gjennomføres i samarbeid med aktive gårdbrukere, utvikles studentenes evne til å analysere, planlegge og drive husdyrhold under varierende betingelser. Studiet avsluttes med en bacheloroppgave på 15 studiepoeng som skrives i 3. studieår. Gjennom denne oppgaven får studentene anledning til å fordype seg i et selvvalgt tema. Deler av undervisningen kan bli gitt på engelsk.

Studentene må minst velge 2 av følgende 3 emner: HUS2030 Hest og hund, HUS2501 Sau og geit og HUS2510 Fjørfe. HUS2030 Hest og hund gjennomføres hvert år, mens de to andre emnene gjennomføres hvert andre år. HUS2501 Sau og geit går i oddetallsår, mens HUS2510 Fjørfe går i partallsår. Totalt antall studiepoeng i valgemner er 15 stp.
For øvrig kan studentene velge emner fra Bachelor i naturforvaltning eller Bachelor i økonomi og ledelse. 

Undervisningsopplegg

Undervisningen består av forelesninger, øvinger, gruppearbeid og prosjektarbeid. Nærmere beskrivelse av undervisningsopplegget finnes under hvert enkelt emne. Studieplanen er hele tida gjenstand for vurdering, og mindre endringer kan bli foretatt underveis.

Steinkjer er midt i et aktivt landbruksmiljø. Dette utnyttes i studiet ved at det i mange emner er lagt opp til øvinger og utferder til gårdsbruk og andre bedrifter lokalt. Vi har samarbeid med Mære landbruksskole, slik at deres husdyravdelinger også brukes aktivt i undervisningen. Hvert studieår blir det arrangert kortere eller lengre utferder.

Opptaksinformasjon

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.
Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetanse:
I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse ved Nord universitet gjelder følgende fagspesifikke krav for realkompetanseopptak på studiet:
Relevant arbeidserfaring i tilknytning til husdyrproduksjon, dyrehold og stell av dyr.

Videre studier

Studiet gir muligheter til videre studier på norske eller utenlandske universitet eller høgskoler. Studiet er egnet med tanke på videre studier ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) fram til en mastergrad i husdyrvitenskap. En annen mulighet er mastergradsstudier i utlandet.

Karrieremuligheter

Studiet kvalifiserer for ulike stillingskategorier på konsulent- og mellomledernivå der det er behov for teoretisk kompetanse og praktisk innsikt i spørsmål om husdyrhold.

Utveksling

Den enkelte student kan søke om å ta et semester av studiet ved et studiested i utlandet. Ta kontakt med faglærerne på studiet eller studieveileder for å få nærmere informasjon om mulighetene.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i husdyrfag - velferd og produksjon

Tilbys ved:

  • Steinkjer

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2018

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

32

Søknadskode (SO)

204321

Lignende utdanninger