Fakta

Lærested:
Sted:
Steinkjer
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Nøkkelinformasjon:
Steinkjer
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 32
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 204321
Steinkjer
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 32
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 204321

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

.

Om studiet

Samfunnet vårt gjennomgår store endringer, hvor matsikkerhet blir stadig viktigere. Hvordan vi produserer maten vår og hva vi ser på som god dyrevelferd er i stadig utvikling. Samtidig gjør klimaendringer at landbruket utfordres til å finne nye og mer klimavennlige løsninger. Ny teknologi, som roboter, virtuelle gjerder, droner og big data, gir nye muligheter for smartere matproduksjon.Bachelor i husdyrvitenskap gir deg kunnskap om dyr, dyrevelferd, teknologi og klima. Studiet knytter teoretisk kunnskap til praktiske problemstillinger gjennom tett kontakt med næringslivet. Til sammen gir dette deg kompetansen du trenger for å bidra til at vi i framtida kan produsere trygg mat på en bærekraftig måte.

Bachelor i husdyrvitenskap er en tverrfaglig utdanning som kombinerer biologiske og husdyrfaglige emner med tekniske og økonomiske emner. Dette gir deg en unik kompetanse som er ettertraktet i yrkeslivet. Studiet gir deg også bred biologisk basiskunnskap som er etterspurt i en rekke ulike jobber.

I første del av studiet lærer du om dyrevelferd, husdyrmiljø, klima, bærekraft, fôrdyrking, husdyrernæring, bygningsplanlegging og økonomi. Kunnskapen fra disse emnene knyttes sammen og anvendes når vi senere i studiet tar for oss produksjon og hold av de ulike husdyrartene. Artene vi fokuserer på er storfe, sau, geit, svin, fjørfe, hest og hund. Gjennom en slik faglig progresjon i studiet, og med flere prosjektoppgaver sammen med næringslivet, lærer du å analysere og planlegge husdyrhold under varierende betingelser. Dyrevelferd, produksjon og driftsoptimalisering er gjennomgående tema i studiet.

Gjennom bacheloroppgaven i siste studieår får du anledning til å fordype deg faglig i et tema som du er spesielt interessert i. Du kan gjerne skrive oppgaven sammen med en medstudent, i samarbeid med næringslivet eller som deltaker i et av forskningsprosjektene våre.

I vårsemestrene har studieplanen ett eller flere valgemner. Valgemnene kan du erstatte med emner fra andre studieprogram som f.eks. Naturforvaltning, Bærekraftig økonomi og bioproduksjon eller Økonomi og administrasjon. Du kan også få godkjent tidligere fullførte emner fra Nord universitet eller andre universiteter og høgskoler. Bytte av valgemner må du avklare med studieveileder. Merk at valgemnet Matematikk og statistikk for biologer (MA116F) er påkrevd for å kvalifisere for opptak til master i biovitenskap. Nord universitet tar forbehold om et tilstrekkelig antall oppmeldte studenter for å gjennomføre undervisning i valgemnene.

Utdanningen ligger på InnoCamp, som er Nord universitet sitt studiested på Steinkjer. På InnoCamp er universitetet samlokalisert med en rekke virksomheter innen forskning, næringsutvikling og landbruk. Dette gir deg som student en unik mulighet til å koble utdanningen til relevant forskning og næringsliv. Studiestedet ligger dessuten i et viktig område for norsk matproduksjon, og flere øvinger og utferder legges til gårdsbruk og andre bedrifter lokalt. Vi samarbeider også med Mære landbruksskole, hvor vi benytter skolens husdyravdelinger både til forskning og undervisning.

Studenter må ha gjennomført et sikkerhetskurs før de kan bruke spesialrom, spesialutstyr eller utføre prosedyrer som medfører forhøyet risiko.

Deler av undervisningen kan bli gitt på engelsk.

Studiet er campusbasert og tilbys ikke via nett eller samling.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptaksinformasjon

Opptak til studieprogrammet krever Generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse gjelder følgende krav for dette studieprogrammet:

Relevant yrkeserfaring:

Arbeid innen jordbruk, skogbruk, veterinær-/dyreklinikk, service- og foredlingsbedrifter tilknyttet landbruket, landbrukets fagorganisasjoner, offentlig landbruksforvaltning og andre relaterte næringer/organisasjoner.

Relevant utdanning:

Skoler med relevant linje/fag i forhold til utdanningen er for eksempel grønne fag, økonomisk-administrative fag og tekniske fag.

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Matematikk fra Vg1
 • Naturfag fra Vg1

Videre studier

Studiet kvalifiserer for Master i biovitenskap og Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurser ved Nord universitet. For opptak til biovitenskap kreves tilleggsemne innen matematikk/statistikk som vil være mulig å ta fortrinnsvis 6. semester, alternativt 4. semester. Ta kontakt med studieveileder eller studieprogramansvarlig for nærmere informasjon. Studiet kvalifiserer også for masterstudier ved andre norske eller utenlandske universiteter.

Karrieremuligheter

Studiet gir kompetanse for arbeid innen

 • rådgivning- og konsulenttjenester
 • utviklings- og informasjonsarbeid
 • driftsledelse
 • innovasjon og entreprenørskap
 • planlegging og mekanisering av bygninger for husdyr
 • eget husdyrhold
 • undervisning (dersom du i tillegg har pedagogikk)

Kandidater fra husdyrstudiet jobber i dag blant annet i bedrifter tilknyttet landbruk og matproduksjon (som f.eks. samvirkebedrifter og private varemottakere), i landbrukets fagorganisasjoner, i offentlig forvaltning (statsforvaltere, kommuner, landbruksdirektoratet, m.fl.), hos fôr- og utstyrsleverandører til landbruket, på eget gårdsbruk, på naturbruksskoler og i frivillige organisasjoner.

Utveksling

Har du tenkt på å reise til utlandet i løpet av studietida?Landbruk er ei internasjonal næring. For videre utvikling av norsk landbruk er det viktig å utveksle erfaringer og kompetanse med internasjonale fagmiljøer. Vi oppfordrer derfor våre studenter til å studere et semester i utlandet. Fjerde semester egner seg vest for utenlandsopphold

Våre ansatte hjelper deg gjerne med råd og veiledning. Ta kontakt med vår internasjonale koordinator, Jose de Pool, for mer informasjon.

Frist for å søke utveksling i vårsemesteret er 1. september.

Utvekslingsavtaler ved FBA

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i husdyrfag - velferd og produksjon

Alle utdanninger innen