Bachelor i dyrepleie favoritt ikon

Universitet og høgskole
Utdanningen passer for deg som liker å jobbe med dyr, men for å trives som dyrepleier må du også like å jobbe med mennesker. Dyrepleie er et serviceyrke der kommunikasjon med pasientenes eiere og kolleger er sentralt. Arbeidshverdagen er variert og ofte hektisk, og gode samarbeidsevner og teamarbeid er viktig. Utdanningen gir deg en bred og inngående forståelse av dyrehelse og dyrevelferd. Dyrepleie er et fagområde i rask utvikling, og studiet er arbeidsintenstivt og fordrer gode arbeidsvaner og motivasjon. Studiet har fokus på kjæledyr.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Formålet med studieprogrammet er å utdanne kandidater som kvalifiserer til autorisasjon som dyrepleier og samtidig kvalifisere kandidatene for videre studier. Gode kunnskaper om dyrs anatomi og fysiologi, deres atferd og behov, dyresykdommer, behandling og rekonvalesens er nødvendig for å sikre forsvarlig yrkesutøvelse og god dyrevelferd.

Sentrale emner i studiet er derfor anatomi og fysiolog, etologi, genetikk og avl, fôring, dyrehelse, mikrobiologi, farmakologi, samt kliniske prosedyrer og laboratoriearbeid. Det legges vekt på dyrs naturlige atferd og dyrevelferd, smittevernarbeid, yrkesetiske holdninger og kunnskap om yrkets rammebetingelser gitt av norsk lovverk. Deler av undervisningen kan bli gitt på engelsk.

Studiet inneholder tre praksisperioder, i henholdsvis 1., 4. og 5. semester, som skal gjennomføres på dyreklinikker.

Studiet har fokus på kjæledyr. 

Autorisasjon:
Bachelor i dyrepleie ved Nord universitet er godkjent av Mattilsynet som grunnlag for å tildele autorisasjon som dyrepleier.
Studiet bygger på Dossier of European Competencies for the Veterinay Nurse fra Accreditation Committee of Veterinary Nurse Education (ACOVENE) 2012.

Studieprogresjonskrav:
De ulike emnene i programmet bygger på hverandre, og praksisperiodene forutsetter et minimum av teoretisk og praktisk kunnskap. Studieprogrammet har derfor krav til studieprogresjon slik at bestemte emner må være bestått for å kunne gå videre i studiet. Studieprogrammet har av samme grunn obligatorisk deltakelse på ulike aktiviteter.

 • Studentene må ha bestått minimum 70 studiepoeng (inklusiv BI143F , BI145F, BI146F, BI141F og BI142) for å påbegynne BI144F Praktiske studier I i fjerde semester.
 • Videre må første og andre studieår (120 studiepoeng) være bestått for å kunne starte på tredje studieår.
 • Medikamentregning (en del av BI242F) må være bestått for å få påbegynne BI244F Praktiske studier II.
 • Flere av emnene har i tillegg forkunnskapskrav, som er beskrevet i hver enkelt emnebeskrivelse samt retningslinjer for praksis (internt dokument).

Opptaksinformasjon

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Universitetet har ingen umiddelbare planer om å innføre krav om realfagskompetanse.

Realkompetanse

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse ved Nord universitet gjelder følgende fagspesifikke krav for realkompetanseopptak

 • Bestått fagkombinasjoner og oppnådde karakterer.
 • Det vurderes som avgjørende at søkere har dokumenterte kunnskaper i engelsk.
 • Hvilke fag som mangler for å oppnå generell studiekompetanse. Dokumenterte kunnskaper i realfag og engelsk kan kompensere for øvrige mangler mht. generell studiekompetanse.
 • I tillegg kreves minimum 5 års relevant arbeidserfaring i 100 % stilling, fortrinnsvis fra dyreklinikk.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Kandidaten

 • har bred kunnskap om dyrs anatomi og fysiologi, deres naturlige atferd og behov og sykdommer
 • kjenner arbeidsmetoder og verktøy som anvendes i smådyrklinikker for å sikre god dyrevelferd
 • har kunnskap om grunnleggende kulturelle, juridiske, og økonomiske faktorer som fagområdet fungerer innenfor
 • kan forstå og forklare fagterminologi
 • kan oppdatere egen kunnskap innenfor fagområdet
 • kjenner til forskning- og utviklingsarbeid på fagområdet
 • har kunnskap om fagets opprinnelse, historie, tradisjoner, egenart og plass i dagens samfunn

 

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og gjøre faglig begrunna valg
 • kan reflektere over egen faglig utførelse og tilpasse denne ut i fra faglige tilbakemeldinger og veiledning både i praktiske øvelser og på større arbeider
 • kan finne og vurdere fagstoff, samt videreformidle dette for å belyse en problemstilling
 • har relevante praktiske ferdigheter innenfor de grunnleggende arbeidsområdene som håndtering av pasienter, prøveuttak, prøvehåndtering, undersøkelser av prøver, aseptikk og hygiene slik at hensynet til dyrevelferd, smittevern og sikkerhet er i varetatt
 • kunne kommunisere med dyreeiere i ulike situasjoner

 

Generell kompetanse:
Kandidaten

 • har innsikt i relevante juridiske og etiske problemstillinger knytta til yrkesutøvelsen, der dyrevelferd og smittevern er sentrale momenter
 • kan planlegge, gjennomføre og presentere arbeidsoppgaver både alene og i samarbeid med andre og i tråd med yrkesetiske retningslinjer og norsk lovverk
 • kan formidle sentrale tema, problemstillinger, samt foreslå mulige løsninger til kunder både muntlig, skriftlig og ved andre hensiktsmessige uttrykksformer
 • kan utveksle erfaringer og synspunkter med andre innenfor fagområdet og slik bidra til å utvikle og etablere god praksis
 • kjenner til forskning og utvikling som skjer innenfor dyrevelferd, og spesielt ivaretakelse av dyrs behov og velferd i ulike arbeidsrelaterte situasjoner

Videre studier

Studenter vil kvalifisere for master i biologi og akvakultur ved Nord universitet dersom det velges bestemte valgemner i siste semester. Fullført bachelorutdanning kvalifiserer for å søke om opptak ved det fireårige veterinærstudiet ved University of Veterinary Medicine and Pharmacy i Kosice, Slovakia.

Karrieremuligheter

Studiet kvalifiserer for et vidt spekter av jobber innen profesjonen dyrepleier, både på veterinærklinikker samt på forsøksdyravdelinger og hos fôrselskaper.

Utveksling

Har du tenkt på muligheten for å ta deler av studiet i utlandet?

Bachelor i dyrepleie er tilrettelagt for praksisopphold i utlandet i 6. semester.

Du har muligheten til å ta 15 uker med praksis i Storbritannia eller Belgia. Fakultetet hjelper deg med å finne egnet praksisklinikk basert på dine ønsker og interesseområder.

Les mer om utveksling her: data=02|01|lene [dot] nilsen [at] nord [dot] no|b12776157f934402f9fc08d763647970|fed13d9f21df485d909a231f3c6d16f0|1|0|637087155494981219&sdata=Op2TWMhBcSStXK0of+2LrIwhLsIzpWA5ooyj5+9aqW8=&reserved=0">https://www.nord.no/no/Student/utveksling/

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i dyrepleie

Tilbys ved:

 • Bodø

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

44.60 (primær)
51.30 (ordinær)

Studieplasser

32

Søknadskode (SO)

204504

Lignende utdanninger