Fakta

Lærested:
Sted:
Bodø
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Nøkkelinformasjon:
Bodø
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
 • 40.00 (primær)
 • 45.70 (ordinær)
Studieplasser: 47
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 204504
Bodø
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
 • 40.00 (primær)
 • 45.70 (ordinær)
Studieplasser: 47
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 204504

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

.

Om studiet

Utdanningen passer for deg som liker å jobbe med dyr, men for å trives som dyrepleier må du også like å jobbe med mennesker. Dyrepleie er et serviceyrke der kommunikasjon både med dyrenes eier og med kolleger er sentralt. Arbeidshverdagen er variert og ofte hektisk, og gode samarbeidsevner og teamarbeid er viktig. Utdanningen gir deg en bred og inngående forståelse av dyrehelse og dyrevelferd. Dyrepleie er et fagområde i rask utvikling, og studiet er arbeidsintenstivt og fordrer gode arbeidsvaner og motivasjon. Studiet har fokus på kjæledyr. Studiet forutsetter at studenten er på studiestedet.

Studieprogrammet utdanner dyrepleiere. Gode kunnskaper om anatomi, fysiologi, atferd, sykdommer, ernæring, behandling og pleie, samt gode kommunikasjonsferdigheter, er nødvendig for å sikre forsvarlig yrkesutøvelse og god dyrevelferd.

Studiet inneholder tre obligatoriske praksisperioder som gjennomføres på dyreklinikker i Norden.

Bachelor i dyrepleie ved Nord universitet bygger på Dossier of European Competencies for the Veterinary Nurse fra Accreditation Committee ot Veterinary Nurse Education (ACOVENE).

Studieprogresjonskrav

Emnene i programmet bygger direkte på hverandre, og bestemte emner må derfor være bestått for å kunne gå videre i studiet (progresjonskrav). Praksisperiodene forutsetter et minimum av teoretisk og praktisk kunnskap, og programmet har derfor obligatorisk deltakelse på ulike undervisningsaktiviteter for å sikre at studentene har oppnådd det nødvendige læringsutbytte for å gå ut i praksis.

Deler av undervisningen kan bli gitt på engelsk.

Studenter må ha gjennomført et sikkerhetskurs før de kan bruke spesialrom, spesialutstyr eller utføre prosedyrer som medfører forhøya risiko

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptaksinformasjon

Opptak til studieprogrammet krever Generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Krav til realkompetanse for bachelor i dyrepleie

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse gjelder følgende krav for dette studieprogrammet:

Relevant yrkeserfaring og utdanning:

 • Minimum tre av de fem påkrevde årene med arbeidserfaring må være fra smådyrklinikk i Norge.

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Norsk fra Vg2
 • Naturfag

Følgende emner og bakgrunn gir ekstra uttelling i den individuelle realkompetansevurderingen:

 • Biologi fra Vg2-3
 • Kjemi fra Vg2-3
 • Matematikk Vg2-3

Nord universitet vurderer å innføre krav til spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse fra videregående skole fra og med opptaket høsten 2026.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført bachelorgrad skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om ulike arters anatomi og fysiologi, deres naturlige atferd og behov, samt sykdommer, behandling og pleie
 • har kunnskap om de grunnleggende kulturelle, juridiske, og økonomiske faktorer som autoriserte dyrepleiere fungerer innenfor
 • kan forstå og forklare veterinærmedisinsk fagterminologi
 • kjenner arbeidsmetoder og verktøy som anvendes i smådyrklinikker for å sikre god dyrevelferd
 • kjenner til relevant forskning- og utviklingsarbeid på fagområdet dyrepleie
 • kan oppdatere egen kunnskap innenfor dyrepleie ved å ha kjennskap til sentrale læreverk, samt evne å finne nye valide kilder
 • har kunnskap om dyrepleiefagets opprinnelse, historie, tradisjoner, egenart og plass i dagens samfunn

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og gjøre faglig begrunna valg ved stell og overvåking av pasienter
 • kan kommunisere hensiktsmessig med dyreeiere i ulike situasjoner
 • kan reflektere over egen faglig utførelse og tilpasse denne ut i fra faglige tilbakemeldinger og veiledning
 • kan finne og vurdere fagstoff, samt presentere og videreformidle dette for å belyse en dyrepleierfaglig eller dyrevelferdsmessig problemstilling
 • kan kommunisere og videreformidle fagstoff til kolleger og dyreeiere, både skriftlig og muntlig
 • har relevante praktiske ferdigheter innenfor de grunnleggende arbeidsområdene slik at hensynet til dyrevelferd og HMS er ivaretatt

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i faglige, juridiske og etiske problemstillinger knytta til yrkesutøvelsen som autorisert dyrepleier
 • kan planlegge, gjennomføre og presentere arbeidsoppgaver (praktiske ferdigheter, teoretiske gjennomganger, oppgaveskriving) både alene og i samarbeid med andre i tråd med faglige og NDAFs* yrkesetiske retningslinjer og norsk lovverk
 • kan formidle sentrale tema og problemstillinger, samt foreslå mulige løsninger til kolleger og dyreeiere, både muntlig, skriftlig og ved andre hensiktsmessige uttrykksformer
 • kan utveksle erfaringer og synspunkter med andre innenfor fagområdet og slik bidra til å utvikle og etablere god dyrepleierpraksis og sikre god dyrevelferd
 • kjenner til forskning og utvikling som skjer innenfor dyrevelferd og dyrepleie, og spesielt ivaretakelse av dyrs behov og velferd i ulike arbeidsrelaterte situasjoner

* Norsk dyrepleier og assistenforening (NDAF).

Videre studier

Studenter vil kvalifisere for Master i biovitenskap ved Nord universitet dersom det velges bestemte valgemner i siste semester.

Det fins også andre relevante masterutdanninger i Norge og utland. Kandidaten må kontakte det enkelte studiested for informasjon om opptaksregler og -krav.

Karrieremuligheter

Autoriserte dyrepleiere jobber oftest på dyreklinikker, men også andre steder hvor teoretisk og praktisk kunnskap om dyr er etterspurt.

Utveksling

Har du tenkt på å reise til utlandet i løpet av studietida? Et utenlandsopphold vil gi deg verdifull internasjonal erfaring, samtidig som det åpner for et bredere utvalg av emner og kurs. Vi anbefaler også våre studenter å være i praksis hos en klinikk i utlandet i 6. semester.

Frist for å søke utveksling er 1. september for vårsemesteret og 20. januar for høstsemesteret. Ta kontakt med vår internasjonale koordinator, Jose de Pool, for mer informasjon.

Utvekslingsavtaler ved FBA

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i dyrepleie

Alle utdanninger innen