Fakta

Lærested:
Sted:
Bodø
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Søknadsinformasjon:
Bodø
Opptakskrav: REALFA
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 204327
Bodø
Opptakskrav: REALFA
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 204327

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

8. april 2024.

Om studiet

Hvordan oppsto det liv på jorda? Hvordan virker DNA-kodene for ulike biologiske funksjoner? Hvilke mekanismer gjør at levende organismer kan motstå bakterier, virus og parasitter? Dette er noen av spørsmålene biologene søker å finne svar på. Som student på bachelorprogrammet i biologi lærer du om grunnlaget for liv, i vakre nordnorske omgivelser. Utdanningen gir deg en bred naturvitenskapelig bakgrunn som omfatter kunnskap om fysiologi, arvestoff, artsmangfoldet i naturen, kjemiske sammenhenger, samt økologiske og evolusjonære prosesser. Kunnskap om biologiske prosesser og økt forståelse for samspillet i naturen er avgjørende for å løse utfordringene verden står overfor, enten det er klimaendringer, plastforurensning, matproduksjon eller sykdomsbekjempelse.

Studiet gir en innføring i biologiske fag som evolusjon, cellebiologi, genetikk, økologi og biodiversitet, i tillegg til grunnleggende kunnskap i kjemi, vitenskapelige metoder, statistikk og etikk knyttet til biologifaget. Dette er nøkler for å forstå alt fra hvordan variasjoner i globalt klima vil forandre naturen i årene som kommer, hvorfor noen individer er mer seksuelt attraktive enn andre til hvorfor dinosaurene aldri egentlig døde ut.

De to første årene av utdanningen består av obligatoriske emner. Flere av emnene krever deltakelse på laboratorie- eller feltkurs/ekskursjoner. På siste studieår har studentene mulighet til å fordype seg etter eget ønske. Fakultetet tilbyr avanserte biologiske valgemner begge semestrene innenfor marine forskningsmetoder, molekylær cellebiologi, akvatisk mikrobiologi, avansert økologi, bioinformatikk, og marine pattedyr. Du kan også velge å skrive bacheloroppgave, ha praksis i Norge eller utlandet, reise på utveksling, eller hva med et studieopphold på Universitetssenteret på Svalbard (UNIS)?

Fullført Bachelor i biologi kvalifiserer for Master i biovitenskap ved Nord universitet.

Studieprogrammet undervises på engelsk.

Studieprogrammet er studiestedbasert og fordrer at studentene er til stede på studiestedet.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptaksinformasjon

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse med spesielle opptakskrav:

Spesielle opptakskrav:

Du må ha Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og ett av følgende krav:

  • Matematikk R2
  • Fysikk 1 og 2
  • Kjemi 1 og 2
  • Biologi 1 og 2
  • Informasjonsteknologi 1 og 2
  • Geofag 1 og 2
  • Teknologi og forskningslære 1 og 2

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetanse

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse gjelder følgende krav for dette studieprogrammet:

Relevant arbeidserfaring i tilknytning til det biologiske fagfeltet.

Videre gjelder følgende faglige krav:

· Norsk Vg2

· Engelsk Vg1

· Matematikk R1 (eller S1 og S2)

Følgende emner og bakgrunn gir ekstra uttelling i den individuelle realkompetansevurderingen:

· Biologi fra Vg 2-3

· Kjemi fra vg Vg 2-3

· Matematikk Vg 2-3

Realfagskravet kan ikke realkompetansevurderes, der må du ha karakter i faget.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • Kan greie ut om sentrale teorier, metoder og forskingsområder i biologi, og spesielt innen fagområder som cellebiologi, genetikk, evolusjon, artskunnskap, økologi, og fysiologi.
 • Kan demonstrere en forståelse for prinsippene for evolusjon og genetikk, fra mendelsk genetikk til moderne genomikkteknikker.
 • Har innsikt i de molekylære og cellulære prosessene som ligger til grunn for livet, inkludert DNA-replikasjon, genuttrykk og celledeling.
 • Har kunnskap om mangfoldet av livsformer fra encellede til vertebrater, og deres økologiske tilpasninger.

Ferdigheter

Studenten

 • Kan bruke fagets metoder og verktøy til å undersøke fenomener og løse praktiske og teoretiske problemstillinger både på laboratorium og i felt, og kunne skrive enkle rapporter fra disse.
 • Kan innhente og vurdere informasjon og kritisk vurdere primære og sekundære informasjonskilder.
 • Kan bruke R som statistisk verktøy for enkel dataanalyse.

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan tilegne seg og ta i bruk ny kunnskap innenfor biologi.
 • Kan analysere faglige problemstillinger og data, og bruke faglige begrep og modeller.
 • Kan arbeide selvstendig og i grupper.
 • Kan formidle biologisk kunnskap til ulike målgrupper, både muntlig og skriftlig.
 • Kan utøve faglig arbeid i samsvar med god HMS-praksis.

Videre studier

Studiet kvalifiserer for Master i biovitenskap, eller for masterstudier ved andre institusjoner i Norge eller utlandet.

Master i biovitenskap har følgende spesialiseringsmuligheter:

 • akvakultur
 • genomikk
 • husdyrvitenskap
 • marin økologi
 • terrestrisk økologi og naturforvaltning

Karrieremuligheter

Verdens oppmerksomhet rundt miljø, økologi og bærekraftig utvikling har økt, og en utdanning innenfor biologi åpner for en rekke karrieremuligheter i både privat og offentlig sektor. Du kan bli ansatt i organisasjoner innen miljøvern, i laboratorier, bedrifter og direktorater. Ved å kombinere studiet med pedagogikk, kan du jobbe som lærer i ungdomsskolen og videregående skole. Bygger du på med en mastergrad, åpner det seg mer spesialiserte jobbmuligheter innen forskning og konsulentvirksomhet.

Utveksling

Har du tenkt på å reise til utlandet i løpet av studietida? Vi anbefaler våre studenter å dra på utveksling til et av våre partneruniversiteter. Et utenlandsopphold vil gi deg verdifull internasjonal erfaring, samtidig som det åpner for et bredere utvalg av emner og kurs. Du kan også søke om 15 ukers praksisopphold i en utenlandsk bedrift. Tredje studieår (enten ett eller to semestre) egner seg best for utenlandsopphold. Merk at det kun er adgang til å oppholde seg to semestre i utlandet i strekk.

Frist for å søke utveksling er 1. september for vårsemesteret og 20. januar for høstsemesteret.Ta kontakt med vår internasjonale koordinator, Jose de Pool, for mer informasjon.

Utvekslingsavtaler ved FBA

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i biologi

Alle utdanninger innen