Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Bodø

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • 38.50 (primær)
  • 44.40 (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

204070

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Har du et ønske om å arbeide med barn, unge og familier i vanskelige livssituasjoner? Som barnevernspedagog kan du bidra til å løse eller redusere utfordringer som omhandler barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner. Barnevernspedagogutdanningen utdanner kvalifisere profesjonsutøvere som kan identifisere behov og gi rett hjelp til rett tid til barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner. Gjennom studiet får studentene særlig kompetanse til å løse oppgaver innenfor barnevernet og på andre arenaer hvor barn og unge i en utsatt livssituasjon befinner seg.

Barnevernspedagogutdanningen utdanner kvalifisere profesjonsutøvere som kan identifisere behov og gi rett hjelp til rett tid til barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner. Gjennom studiet får studentene særlig kompetanse til å løse oppgaver innenfor barnevernet og på andre arenaer hvor barn og unge i en utsatt livssituasjon befinner seg. Kjernekompetansen i utdanningen er knyttet til barnevernsfaglig forsknings- og praksisbasert kunnskap, samt kunnskap fra barn, unge og deres foresatte.

Barnevernsfaglig arbeid tar utgangspunkt i barn og unges livssituasjon og rettigheter og anerkjenner barn og unges behov for trygghet, omsorg, forståelse og kjærlighet. Studentene skal etter endt utdanning kunne forebygge og avdekke omsorgssvikt og bidra til forsvarlige tjenester. Etter endt utdanning skal kandidaten være etisk bevisst, reflektert og samarbeidsorientert. Med utgangspunkt i barnevernets samfunnsmandat skal studentene kunne møte barn, unge og familier i en utsatt livssituasjon med forståelse, empati og anerkjennelse. Utdanningen skal også sikre kompetanse og holdninger som danner grunnlag for likeverdige tjenestetilbud for alle grupper i samfunnet, deriblant samers status som urfolk og deres rettigheter til språklige og kulturelt tilrettelagte tjenester. Integrering av teori og praksis, faglig progresjon, gjennomgående profesjonsretting og forskningsforankring er vektlagt i utdanningen, og studiet er tilrettelagt slik at studentene får trening i kritisk og etisk refleksjon samt praktiske ferdigheter. Fullført utdanning kvalifiserer til tittelen barnevernspedagog.

Opptaksinformasjon

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

For søkere som er 25 år eller eldre i opptaksåret, og som ikke har generell studiekompetanse, kan opptak gjøres etter vurdering av realkompetanse etter gjeldende regler beskrevet i opptaksforskriften. I vurderingen av realkompetanse vektlegger vi at søkeren har erfaringer fra brukerrettet virksomhet i barnevern og sosialt arbeid, arbeid innen helsesektoren eller erfaringer fra pedagogisk/kulturelt arbeid. Erfaringer fra andre typer kunde/service- eller brukerorientert arbeid kan også være relevant. Et sentralt kriterium er vurderingen av hvor sentralt samhandlingen og samarbeidsprosessene med brukere/kunder/deltakere sto i den praksis som kreves gjort gjeldende.

Det kreves politiattest etter politiregisterloven §39, første ledd (barneomsorgsattest).

Læringsutbytte

Barnevernspedagogutdanningen skal gi læringsutbytte i tråd med kravene i Forskrift om nasjonal retningslinje for barnevernspedagogutdanning kapittel 2 til 5 under de fire følgende kompetanseområder:

  1. Barnevernsfaglig kompetanse
  2. Oppvekst og familieliv
  3. Yrkesrolle, etikk og samarbeid til barnets beste
  4. Innovasjon, kritisk tenkning og kunnskapsbasert praksis

Læringsutbytte for kompetanseområde 1 - Barnevernsfaglig kompetanse

Kunnskap

Kandidaten

a) har bred kunnskap om barnevernets samfunnsmandat, samarbeidspartnere, ansvars- og oppgavefordeling i velferdsforvaltningen

b) har bred kunnskap om gjeldende norsk og internasjonal rett som er relevant for barnevernsfeltet, og relevant juridisk metode, deriblant kunnskap om FNs barnekonvensjon art. 3, 12 og 30

c) har kunnskap om samiske barns rett til oppvekstforhold der deres etniske, språklige og kulturelle tilknytning vektlegges

d) har bred og flerfaglig kunnskap om sentrale barnevernsfaglige temaer, problemstillinger og prosesser

e) har bred kunnskap om omsorgssvikt, overgrep og vold; mulige årsaksforhold, uttrykk og konsekvenser

f) kan oppdatere sin organisasjonsteoretiske kunnskap

g) kan oppdatere sin kunnskap om barnevern som fagområde

h) har kunnskap om ulike pedagogiske metoder og tiltak innenfor miljøterapeutisk og annet barnevernsfaglig arbeid.

Ferdigheter

Kandidaten

a) kan anvende forskningskunnskap, erfaringskunnskap og kunnskap fra barn, unge og foreldre som grunnlag for kunnskapsbasert praksis i møte med barn, unge og familier i egne tjenester, og henvise videre ved behov

b) kan anvende et bredt og flerfaglig kunnskapsgrunnlag for å arbeide systematisk og målrettet med barn

c) kan anvende et bredt og flerfaglig kunnskapsgrunnlag i miljøterapeutisk arbeid d) kan anvende aktiviteter for å fremme lek, læring, inkludering, mestring og deltakelse e) kan anvende relevant lovverk, regelverk og veiledere.

Generell kompetanse

Kandidaten

a) kan bruke kunnskaper og erfaringer til å undersøke, tilrettelegge, gjennomføre, dokumentere, analysere, vurdere og evaluere barnevernsfaglig arbeid på en etisk og faglig forsvarlig måte.

Læringsutbytte for kompetanseområde 2- oppvekst og familieliv

Kunnskap

Kandidaten

a) har bred kunnskap om barns oppvekst, barndom, sosialisering, læring, danning og utvikling, med særlig forståelse for barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner

b) har bred kunnskap om familie- og nettverksarbeid

c) har bred kunnskap om samspill og utviklingsstøttene omsorg

d) har bred kunnskap om rus, psykisk helse, mulige problemskapende sammenhenger, uttrykk og konsekvenser

e) har kunnskap om urfolk, etniske minoriteter og flyktningers livssituasjoner og rettigheter. Kandidaten skal også kjenne til samers rettigheter, og ha kunnskap om og forståelse for samenes status som urfolk

f) har kjennskap til ulike former for familieliv og familiepolitiske føringer

g) kan oppdatere sin kunnskap om sammenhenger mellom helse, utdanning, arbeid, sosioøkonomiske faktorer, levekår, både overfor enkeltpersoner og grupper i samfunnet, for å bidra til god folkehelse og arbeidsinkludering

h) kan oppdatere sin kunnskap om helse- og sosialpolitikk

i) kan oppdatere sin kunnskap om barns digitale hverdagsliv.

Ferdigheter

Kandidaten

a) kan anvende faglig kunnskap og skjønn til å veilede barn, unge, deres foreldre og foresatte i lærings-, mestrings- og endringsprosesser

b) kan anvende forsknings-, praksis- og erfaringsbasert kunnskap for å utrede barn og unges omsorgssituasjon og atferd og tilrettelegge hensiktsmessige tiltak

c) kan anvende relevante tiltak som bidrar til at unge vanskeligstilte inkluderes i arbeid

d) kan beherske forebyggende og helsefremmende arbeid på arenaer der barn og unge oppholder seg.

Generell kompetanse

Kandidaten

a) kan planlegge, gjennomføre, dokumentere, evaluere og formidle tiltak og tjenesteutforming med utgangspunkt i barnets beste.

Læringsutbytte for kompetanseområde 3 - Yrkesrolle, etikk og samarbeid til barnets beste.

Kunnskap

Kandidaten

a) har bred kunnskap om tverrfaglig, tverretatlig og tverrprofesjonelt samarbeid

b) har bred kunnskap om vurdering og forståelse av barns beste og barn og familiers rettigheter, deriblant samiske barns rett til eget språk og kultur

c) har bred kunnskap om kommunikasjon, konflikthåndtering og samarbeid i et samfunn preget av mangfold

d) har kunnskap om velferdsstatens strukturer og profesjoner

e) har kunnskap om inkludering, ikke-diskriminering og likestilling, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder, slik at kandidaten bidrar til å sikre likeverdige tjenester for alle grupper i samfunnet

f) har kunnskap om profesjonsetikk, etiske verdier, dilemma og problemstillinger i barnevernsfeltet

g) har kunnskap om egen profesjon og barnevernfeltets historie

h) har kunnskap om og kan vurdere risiko for uønskede hendelser og kjenner til metoder for å følge opp dette systematisk.

Ferdigheter

Kandidaten

a) kan reflektere over maktforhold, profesjonalitet og egen rolle som yrkesutøver i møte med barn og familier

b) kan anvende faglig kunnskap og kompetanse til å initiere og lede tverrfaglig, tverretatlig og tverrprofesjonelt samarbeid

c) kan anvende faglig kunnskap fra barn og unge som del av grunnlaget for å sikre barn og unges deltakelse og medvirkning

d) kan anvende faglig kunnskap til å kommunisere og samarbeide hensiktsmessig med barn, unge og foresatte, og kan samtale med barn om tema som omsorgssvikt, vold og overgrep

e) kan bruke erfaringer og kunnskap til å bygge relasjoner, samarbeide og kommunisere på en måte som fremmer inklusjon, deltakelse og medvirkning

f) kan vurdere og ivareta barns beste og barn og familiers rettigheter

g) kan anvende kunnskapsbaserte metoder, teorier og faglig skjønn til det beste for barn og familier

h) kan anvende faglig kunnskap om kulturell mangfold og vise flerkulturell forståelse og kultursensitivitet i tjenesteutøvelsen

i) kan anvende erfaringer og faglig kunnskap til å støtte og veilede medarbeidere, samt reflektere kritisk over egen og tjenestens praksis og justere praksis under veiledning.

Generell kompetanse

Kandidaten

a) har innsikt i egen forforståelse, holdninger og verdier og betydningen av relasjonskompetanse i barnevernfaglig arbeid

b) har innsikt i og kan håndtere etiske problemstillinger innen fagområdet og egen tjenesteutøvelse

c) har innsikt i og kan ivareta barn, unge og familiers rettigheter og bidra til å sikre likeverdige tjenester i et samfunn preget av mangfold

d) kan bruke kunnskap, ferdigheter og erfaringer til å møte barn, unge og familier i en utsatt livssituasjon med forståelse, empati og anerkjennelse

e) kan dokumentere og formidle faglige vurderinger, muntlig og skriftlig.

Læringsutbytte for kompetanseområde 4 - Innovasjon, kritisk tenkning og kunnskapsbasert praksis

Kunnskap

Kandidaten

a) har kunnskap om vitenskapsteori og hvordan kunnskap utvikles og forstås

b) har kunnskap om samfunnsvitenskapelig metode og dets muligheter og begrensinger

c) har kjennskap til relevante fagdebatter, forsknings- og utviklingsarbeid

d) har kjennskap til nytenkning og innovasjonsprosesser

e) har digital kompetanse, deriblant kunnskap om digital sikkerhet, og kan bistå i utviklingen av og bruke egnet teknologi både på individ- og systemnivå.

Ferdigheter

Kandidaten

a) kan anvende faglig kunnskap til fagutvikling, kvalitetsforbedring og tjenesteinnovasjon

b) kan anvende ny faglig kunnskap på en metodisk og vitenskapelig måte

c) kan anvende digitale verktøy og relevant teknologi.

Generell kompetanse

Kandidaten

a) kan planlegge, gjennomføre, begrunne, evaluere og dokumentere barnevernfaglig arbeid selvstendig og sammen med andre

b) kan utrede og analysere barnevernfaglig arbeid selvstendig og sammen med andre.

Videre studier

Studiet gir blant annet grunnlag for å søke opptak på master i barnevern, master i sosialt arbeid og andre samfunnsvitenskapelige masterprogrammer. En rekke universiteter og høyskoler tilbyr også relevante videreutdanninger.

Karrieremuligheter

Barnevernspedagoger arbeider i det kommunale og statlige barnevernet og på institusjoner innen barne- og ungdomspsykiatri. De kan også jobbe forebyggende innen institusjoner som eksempelvis utekontakten, kriminalomsorgen, rusomsorgen og i boliger for utviklingshemmede. Også innenfor barne- og ungdomsskoler øker etterspørselen etter barnevernspedagoger.

Utveksling

Femte semester er definert som utvekslingssemester. Studenter kan i dette semesteret utveksle til utenlandske utdanningsinstitusjoner, og ta emner som erstatter hele femte semester. Studentene kan også søke om å gjennomføre hovedpraksisperioden i fjerde semester utenlands. Studenter som ønsker praksis på et av stedene universitetet har avtale med i utlandet kan søke om dette innen 20. Juni. Søkere må levere personlig søknad, anbefalingsbrev og gjennomføre personlig intervju. Søkere rangeres etter en samlet vurdering av karakterresultater fra første studieår, søknad, anbefalingsbrev og intervju.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i barnevern

Alle utdanninger innen