Få gratis karriereveiledning på Karriereveiledning.no

Nøkkelinformasjon

Image
Image

Lærested

Studiested

Bodø

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Semester

6

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2019

 • 38.40 (primær)
 • 44.30 (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

204070

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Har du et ønske om å arbeide med barn, unge og familier i vanskelige livssituasjoner? Som barnevernspedagog kan du bidra til å løse eller redusere utfordringer som omhandler rus, vold, fattigdom, psykiske problemer og omsorgssvikt. I tillegg vil du få kunnskap om velferdsstaten, kommunalt barnevern og flerkulturelle utfordringer i samfunnet.

Barnevernspedagogutdanningen er basert på grunnleggende etiske prinsipper som respekt for livets ukrenkelighet, respekt for menneskets egenverd og solidaritet med de svakstilte. I studiet vektlegges kunnskaper og holdninger knyttet til menneskesyn og menneskeverd, og FNs menneskerettserklæring og FNs barnekonvensjon danner bakteppet for de verdier utdanningen ønsker å fremme. I barnevernspedagogutdanningen legges det også vekt på at studentene oppøves i evnen til kritisk refleksjon over egne verdier, holdninger og menneskesyn. Studiet ønsker med dette å utdanne brukerorienterte, reflekterte og analytiske yrkesutøvere som er kvalifisert til å utøve omsorg for mennesker i en utsatt livssituasjon. Som student vil du også trenes opp og utfordres på kommunikasjons- og relasjonsferdigheter, etisk bevissthet og personlig kompetanse.

Opptaksinformasjon

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Det kreves politiattest for kommunale helse og omsorgstjenester

Realkompetanse

For bachelor i barnevern er det i tillegg et krav at minimum 2 år av realkompetansen må være relevant for studiet.

For dette studiet har vi vurdert relevant erfaring slik:

 • Erfaring  fra omsorgsyrke eller annet yrke som innebærer arbeidsoppgaver knyttet til å gi omsorg, som for eksempel arbeid med barn eller oppfølging av mennesker i utfordrende situasjoner.
 • Omsorg for eget barn med spesielle utfordringer som innebærer ekstra oppfølging fra foreldre.
 • Omsorg for fosterbarn.
 • Andre spesielle erfaringer knyttet til omsorg og tilrettelegging.

Omsorg for egne barn uten spesielle utfordringer, eller verv og oppgaver knyttet til skole- og fritidsaktiviteter tas ikke med i vurderingen.

Læringsutbytte

Kunnskap.

Kandidaten

 • Har bred kunnskap om barn og unges oppvekst og utvikling.
 • Har bred kunnskap om barn og unges sosiale problem, inkludert hvilke konsekvenser voksnes sosiale problem har for barn og unge.
 • Har bred kunnskap om psykologiske og sosiologiske teorier som er relevant for å forstå barn og unges oppvekst, utvikling og deres sosiale problemer.
 • Har bred kunnskap om majoritets- og minoritetsperspektivers betydning i sosialt arbeid med barn og unge.
 • Har bred kunnskap om metoder som kan forebygge, redusere eller løse sosiale problemer hos barn og unge, inkludert fordypet kunnskap om barnevernsarbeid.
 • Har bred kunnskap om velferdsstatens idegrunnlag og oppbygning, samt velferdspolitikkens funksjon og rolle i samfunnet
 • Har bred kunnskap om lovverk og velferdspolitiske ordninger som er relevant for sosialt arbeid med barn og unge.
 • Har bred kunnskap om vitenskapsteori, etikk, samfunnsvitenskapelige forutsetninger og metode.
 • Kjenner til aktuelt forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til sosialt arbeid med barn og unge.
 • Kjenner til fremgangsmåter for å søke fag- og forskningslitteratur for å oppdater kunnskap.
 • Har kunnskap om sosialt arbeid historiske utvikling, inkludert sosialpedagogikkens bidra til sosialt arbeid
 • Har kunnskap om barnevernspedagogutdanningen opprinnelse og utvikling, samt forholdet mellom sosialarbeiderprofesjonene.

Ferdigheter

Kandidaten

 • Kan anvende relevant teori og forskningsresultater til å analysere ulike sosiale problemer hos barn og unge, sammenhenger de står i og samspill mellom dem.
 • Kan anvende faglig kunnskap, inkludert relevant lovverk, til å velge metode og foreslå tiltak i sosialt arbeid med barn og unge.
 • Kan reflektere over sentrale verdier i sosialt arbeid og etiske utfordringer innenfor ulike deler av fagfeltet.
 • Kan gjøre forsvarlige etiske valg og begrunne disse i sosialt arbeid med barn og unge.
 • Kan reflektere over verdier og holdninger som har betydning for egen faglige praksis, og hvordan dette kan utvikles gjennom veiledning.
 • Kan kommunisere med brukere på en tillitsfull måte, og bidra til å fremme barn og unges deltagelse og medvirkning.
 • Kan fremstille faglige problemstillinger skriftlig og finne, vurder og henvise til relevant kunnskap for faglig arbeid.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Har innsikt i fag- og yrkesetiske problemstillinger som er relevant for sosialt arbeid med barn og unge.
 • Har innsikt i forpliktelsene som er nedfelt i verdigrunnlaget i sosiale arbeid til kritisk å stille spørsmål og avsløre samfunnsmessige og strukturelle forhold som medfører utstøtning og marginalisering, særlig sårbare gruppe av barn og unge.
 • Kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • Har innsikt i muligheter og utfordringer ved tverrprofesjonelt samarbeid og betydningen av samhandling på tvers av virksomheter og tjenestenivåer.
 • Kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av sosialt arbeid med barn og unge.
 • Kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser innenfor sosialt arbeid med barn og unge.

Videre studier

Studiet kvalifiserer blant annet for opptak ved flere masterstudier ved Nord universitet, som eksempelvis Master i samfunnsvitenskap eller Master in Social Science

Karrieremuligheter

Barnevernspedagoger arbeider i det kommunale og statlige barnevernet og på institusjoner innen barne- og ungdomspsykiatri. De kan også jobbe forebyggende innen institusjoner som eksempelvis utekontakten, kriminalomsorgen, rusomsorgen og i boliger for utviklingshemmede. Også innenfor barne- og ungdomsskoler øker etterspørselen etter barnevernspedagoger.

Utveksling

Studentene kan søke om å gjennomføre praksisperioden utenlands. 

Vi tilbyr praksis i utlandet. Våre samarbeidspartnere er:

Studenter som ønsker praksis på et av stedene universitetet har avtale med i utlandet kan søke om dette innen 20. Juni. Søkere må levere personlig søknad, anbefalingsbrev og gjennomføre personlig intervju. Søkere rangeres etter en samlet vurdering av karakterresultater fra første studieår, søknad, anbefalingsbrev og intervju.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i Barnevern

Alle utdanninger innen