Fakta

Lærested:
Sted:
Steinkjer
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 204738

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

.

Om studiet

Er du interessert i å jobbe for et mer framtidsrettet og bærekraftig samfunn? Ønsker du å være med på å skape nye grønne arbeidsplasser basert på fornybare bioressurser fra både hav og land? Da er en bachelorgrad i Bærekraftig økonomi og bioproduksjon noe for deg.Studieløpet er flerfaglig. Du får kompetanse i bærekraftig utvikling med basis i både biovitenskap og bedriftsøkonomi. Du øves i entreprenørskap og forretningsutvikling. Du får også innsikt i hvordan bioproduserte råvarer og avfall kan utvikles til høy-kvalitative og trygge produkter, inkludert mat til mennesker, fôr til dyr og fisk, biologisk nedbrytbar plast, legemidler, biodrivstoff, kosmetikk og mer. I studiet tilbyr vi flere fordypningsfag og en praksisperiode. Du kan velge det du synes er mest spennende. En bachelor i Bærekraftig økonomi og bioproduksjon gir et godt grunnlag for en rekke jobber, men også for videre studier i økonomi eller bioproduksjon.

Bachelorgradsstudiet i Bærekraftig økonomi og bioproduksjon vil gi bred kunnskap og kompetanse slik at du kan arbeide framtidsrettet med å skape verdier av fornybare ressurser og ha et godt grunnlag for videre studier. Studiet er flerfaglig og gir basiskunnskap i biovitenskap og bedriftsøkonomi som grunnlag for å utvikle handlingskompetanse innen bærekraft og bio-basert verdiskaping.

Bærekraftig økonomi og bioproduksjon er et stort område, som er i rivende utvikling. Det dreier seg om å forstå biologisk fornybare ressurser, moderne teknologi, bedriftsøkonomi og samfunnsutvikling. Studiet gjør deg godt rustet til en framtid som krever faglig kompetanse, endringsvilje og ikke minst tverrfaglige tilnærminger.

Bærekraftig økonomisk tenking er allment akseptert som en nødvendig holdning i framtidas samfunnsutvikling. Økt bruk av fornybare ressurser og mer gjenbruk av materialer bidrar til bærekraftige samfunn og lønnsomme bedrifter ved å minimere de alvorlige konsekvensene av klimaforandringer.

Kunnskap i Bærekraftig økonomi og bioproduksjon vil gi mange framtidige arbeidsmuligheter. Noen av dem finnes i dag innen analyser, utprøving og forretningsutvikling. Men de fleste jobbene og mulighetene er ikke skapt ennå og vil dukke opp som en følge av samfunnets økende interesse for fornybare ressurser og mer gjenbruk av materialer. Innholdet i studiet gir bredde kunnskap i grunn disiplinene naturfag (biokjemi, biologi, kjemi, matematikk) og bedriftsøkonomi, med et gjennomgående fokus på hvordan disse grunn disiplinene sammen (tverrfaglig) er nødvendig for å møte framtidas utfordringer og arbeidsoppgaver innen bærekraftig økonomi og bioproduksjon.

Deler av undervisningen kan bli gitt på engelsk.

Studentene vil få mulighet til å ha en praksisperiode ved lokale bedrifter i Norge eller i utlandet.

Studentene på dette studieprogrammet må gjennomføre et sikkerhetskurs/sikkerhetsopplæring før de kan bruke spesialrom som laboratorier, spesialutstyr eller utføre prosedyrer med forhøya risiko.

Studieprogrammet er studiested-basert og fordrer at studentene er tilstede på studiested.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptaksinformasjon

Opptak til studieprogrammet krever Generell studiekompetanse.

Informasjon til de som søker på bakgrunn av realkompetanse (frist 1.mars):

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. I det følgende skisseres eksempler på relevant realkompetanse: arbeid innen økonomi, bedriftsøkonomi, landbruk, skogbruk, fiskeri, oppdrett, næringsmiddelindustri, kjemisk industri, industriell prosessteknologi, klima og miljøvern og andre relaterte næringer. Skoler med relevant linje/fag i forhold til utdanningen er for eksempel økonomisk-administrative fag, grønne fag, blå fag, tekniske fag og næringsmiddelfag.Når det gjelder opptak på bakgrunn av realkompetanse gjelder følgende faglige krav; norsk fra Vg2 og matematikk fra Vg1.

Læringsutbytte

Studiets kompetansemål er å utdanne kandidater med bred kunnskap og kompetanse i bærekraftig og lønnsom verdiskaping av biobaserte ressurser (bærekraftig økonomi og bioproduksjon). Det innebærer å forstå biologi (levende organismer) og biokjemi (interaksjon mellom biomolekyler) som ressurs, og det å produsere og verdiforvalte (økonomien) fornybare bioressurser innenfor tema som bærekraft, sirkulærtenking, bioteknologi og digital transformasjon.

Kandidaten skal etter endt utdanning

Kunnskap

 • ha bred kunnskap om biobaserte ressurser, prosesser og teknologiske muligheter
 • ha bred kunnskap om bedriftsøkonomiske teorier og konsepter for bærekraftig forvaltning av biologiske ressurser
 • ha bred kunnskap om endringsprosesser og forretningsutvikling for anvendelse av biobaserte ressurser
 • kjenner til forskning og utviklingsarbeid innen bærekraftig økonomi og bioproduksjon både nasjonalt og internasjonalt
 • ha kunnskap om bærekraftig økonomi og bioproduksjon sin rolle i samfunnet, og påvirkning for en bærekraftig transformasjon

Ferdigheter

 • kan bruke fagets metoder og verktøy til å undersøke fenomen og løse praktiske og teoretiske problemstillinger både på laboratorium og gjennom økonomisk analyse og livsløpanalyser
 • kan reflektere over egen praksis med utgangspunkt i forskning/fakta og justere denne under veiledning
 • har evne til å identifisere, organisere og gjennomføre tverrfaglig problemløsning/arbeid sammen med andre
 • kan reflektere over den bærekraftig økonomi og bioproduksjon sin betydning for statlig forvaltning og regional utvikling

Generell kompetanse

 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet bærekraftig økonomi og bioproduksjon
 • evner å identifisere og evaluere fag og yrkesetiske problemstillinger i balansen mellom bærekraftig økonomi og bioproduksjon
 • kan planlegge og gjennomføre en selvstendig, avgrenset utredning under veiledning, både individuelt og i gruppe
 • kan formidle fagstoff om bærekraftig økonomi og bioproduksjon både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn i kunnskap om bærekraftig økonomi og bioproduksjon og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis

Videre studier

Studentene kan studere videre på Nord universitet sine mastergrader: Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurser, Master of Science i global ledelse og Master i biovitenskap.

Studiets valgmuligheter når det gjelder fordypningsfag, valgfag, praksis utveksling og bachelorgradsoppgave gir mulighet for å tilpasse innholdet til spesifikke opptakskrav på ulike mastergradsstudier ved og eventuelt senere doktorgradsstudier.

Det finnes etter hvert mange muligheter for videre studier i bioøkonomi i Norge og internasjonalt, hvor studiet gir et godt søkergrunnlag og kan tilpasses spesielle opptakskrav gjennom bevisste valg av fordypningsfag/bacheloroppgave og praksisopphold. Studentene er selv ansvarlige for å sette seg inn i opptakskrav for videre studier ved andre institusjoner i Norge eller utlandet.

Karrieremuligheter

Kunnskap i Bærekraftig økonomi og bioproduksjon vil gi mange framtidige arbeidsmuligheter. Noen av dem ser vi i dag innen analyser, utprøving og forretningsutvikling. Andre aktuelle arbeidsgivere vil for eksempel være bedrifter som trenger kompetanse innen industriell prosessteknologi, næringsmiddel- eller bioteknologibedrifter, renovasjonsselskaper, statlig forvaltning, kunnskapsklynger, forskningsinstitutter med mere.

Det er stor interesse for studiet fra næringslivet. Det er lagt opp til samarbeid med samfunns - og næringsliv i hele studieløpet innen de naturfaglige- og økonomiske fagene. Det sikrer relevansen både for studentene og næringslivet. Studiet gir gode muligheter for dialog med framtidige arbeidsgivere blant annet gjennom gjesteforelesere og praksisperiode.

Utveksling

Har du vurdert å ta deler av utdanninga di et annet sted i verden? Nord universitet ønsker å legge til rette for at alle studenter får svært gode muligheter til å ta deler av utdanninga i utlandet. På dette studiet kan du velge å dra på utveksling i femte semester til ett av våre partneruniversitet i Europa eller andre deler av verden.

Våre ansatte hjelper deg gjerne med råd og veiledning. Ta kontakt med vår internasjonale koordinator, Jose de Pool, for mer informasjon.

Frist for å søke utveksling i høstsemesteret er 20. januar.

Utvekslingsavtaler ved FBA

Alle utdanninger innen