Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Vesterålen
Mo i Rana

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

8

Studietempo

Deltid

Om studiet

Har du lyst på en jobb der du utgjør en forskjell? Et yrke som byr på glede, kreative utfordringer og interessante oppgaver? Som barnehagelærer er du med på å lede pedagogisk arbeid i barnehagen. Du støtter barnas utvikling i en viktig periode i livene deres. En barnehagelærer har også nær kontakt med barn og foresatte, og samarbeider tett med kolleger. Barnehagelærerutdanningen består av ulike tverrfaglige emner. I løpet av studietiden vil du ha 20 ukers praksis. Studiet kvalifiserer blant annet til pedagogisk arbeid i barnehage og skolefritidsordning. Det krever mye å gi barn de beste mulighetene for lek, læring og omsorg. Derfor utdanner vi barnehagelærere med solid faglig kunnskap, engasjement, kreativitet og yrkesforståelse. Dette er en samlingsbasert deltidsutdanning med nettstøtte, som går over fire år. Studiet går parallelt på to studiesteder, Stokmarknes og Mo i Rana. Samlingsdatoene for de to studiene vil imidlertid være forskjellige. Se punktet «Samlinger» for mer informasjon.

I studiet skal studentene gjennom egne erfaringer i praksis og tilegnelse av teoretisk kunnskap utvikle fagkunnskap, skjønn, klokskap, dømmekraft og en helhetlig forståelse av barnehagelærerprofesjonen. Gjennom praksis og fortellinger om praksis gis studentene anledning til å oppdage utfordringer og dilemmaer som krever refleksjon. Utvikling av faglig, didaktisk og sosial kompetanse er sentral i studiet, samt evnen til kritisk refleksjon og kompetanse i å vurdere egen og andres yrkesutøvelse ut fra yrkesetiske, samfunnsmessige, vitenskapelige og profesjonelle kriterier.

Utdanningen vektlegger pedagogisk ledelse. Barnehagens rolle for å ivareta barns danning og allsidige utvikling i et mangfoldig og demokratisk samfunn er sentralt i studiet. Det er det hele mennesket og barnets rett til å få være kreativ, aktiv, forskende, skapende og utvikle sin egen identitet, som står i sentrum for barnehagelærerens virksomhet.

Utdanningen kvalifiserer barnehagelærere som kan gi barn muligheter til å utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger med forankring i natur og kultur, og verdier som grunnlag for videre utvikling og læring. Utdanningen fremmer pedagogisk og kulturelt entreprenørskap ved å ta i bruk varierende og utforskende læringsformer preget av kunst og kultur, natur, lek og fysisk aktivitet.

Utdanningen gir studentene kunnskap om egen profesjons samfunnsoppdrag, helsefremmende og forebyggende arbeid, barns rettigheter, mangfold og det flerkulturelle samfunnet. Barnehagelærerutdanningen vektlegger synliggjøring av samisk kultur og tradisjonsformidling.

Pedagogikk er et sentralt og sammenbindende fag som har et særskilt ansvar for progresjon og profesjonsretting i utdanningen. Som barnehagelærer innebærer det å planlegge, gjennomføre og reflektere over det pedagogiske arbeidet i barnehagen, samt lede og veilede medarbeidere. Barnehagens pedagogikk handler om å legge til rette for at alle barn skal kunne medvirke, delta i lek, og lære ut fra sine egne forutsetninger.

Det er et forpliktende samspill mellom universitet og praksisfelt som skal bidra til at studentene erfarer sammenhengen mellom praksiserfaringer og studier på universitet.

Barnehagelærerutdanningen er et profesjonsstudium der aktiv deltakelse og samarbeid står sentralt. Undervisning og timeplanfestet aktivitet er derfor obligatorisk med krav om 80% tilstedeværelse. I praksis er det et krav om 100% tilstedeværelse. Det er et progresjonskrav i praksis, som innebærer at praksisperiodene ett år må være bestått før studenten kan gjennomføre praksis det påfølgende året.

Opptaksinformasjon

Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. Det kreves politiattest (barneomsorgsattest).

Læringsutbytte

Etter fullført barnehagelærerutdanning skal kandidaten ha følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse, som grunnlag for pedagogisk arbeid i barnehagen og videre kompetanseutvikling og utdanning på mastergradsnivå.

Kunnskaper

Kandidaten:

 • har kunnskap om barnehager i Norge, herunder barnehagens egenart, historie, samfunnsmandat, lovgrunnlag og styringsdokumenter.
 • har bred kunnskap i pedagogikk og i barnehagens fagområder, om ledelse og tilrettelegging av pedagogisk arbeid og om barns lek og læringsprosesser.
 • har bred kunnskap om hvordan barns danning foregår, om moderne barndom, barnekultur, barns ulike oppvekstvilkår, bakgrunn og utvikling i et samfunn preget av språklig, sosialt, religiøst, livssynsmessig og kulturelt mangfold.
 • har bred kunnskap om barns språkutvikling, flerspråklighet, sosiale, fysiske og skapende utvikling og gryende digitale-, lese-, skrive og matematikkferdigheter.
 • har bred kunnskap om barns rettigheter og om hva som kjennetegner et inkluderende, likestilt, helsefremmende og lærende barnehagemiljø.
 • skal ha kunnskap om barn i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn og hvordan sette i gang nødvendige tiltak etter gjeldende lovverk.
 • kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings og utviklingsarbeid med relevans for barnehagelærerprofesjonen og kan oppdatere sin kunnskap innen fagområdet.

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan bruke sin faglighet og relevante resultater fra FoU til å lede og tilrettelegge for barns lek, undring, læring, og utvikling og til å begrunne sine valg.
 • kan vurdere, stimulere og støtte ulike barns allsidige utvikling i samarbeid med hjemmet og andre relevante instanser.
 • kan bruke sin faglighet til improvisasjon i lek, læring og formidling.
 • kan vurdere, stimulere og støtte barns ulike evner, og ta hensyn til barns ulike bakgrunn og forutsetninger.
 • kan fremme kreative prosesser og kultur og naturopplevelser, med fokus på barns skapende aktivitet, helhetlige læring og opplevelse av mestring.
 • kan anvende relevante faglige verktøy, strategier og uttrykksformer i egne læringsprosesser, i pedagogisk arbeid, i samhandling med hjemmet og relevante eksterne instanser.
 • kan identifisere særskilte behov hos enkeltbarn, herunder identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten kunne etablere samarbeid med aktuelle tverrfaglig og tverretatlige samarbeidspartnere til barnets beste.
 • kan lede og veilede medarbeidere, reflektere kritisk over egen praksis og justere denne under veiledning.
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling.

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har innsikt i profesjonsetiske problemstillinger, særlig knyttet til ansvar, respekt og maktperspektiver.
 • kan planlegge, lede, gjennomføre, dokumentere, og reflektere over pedagogisk arbeid knyttet til barnehagens innhold og oppgaver i tråd med etiske krav og retningslinjer, og med utgangspunkt i forsknings og erfaringsbasert kunnskap.
 • mestrer norsk språk, både bokmål og nynorsk, på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng.
 • kan trekke globale, nasjonale, regionale, lokale og flerkulturelle perspektiver, preget av respekt og toleranse, inn i barnehagens arbeid.
 • har endrings og utviklingskompetanse, kan lede pedagogisk utviklingsarbeid og bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser for fremtidens barnehage.
 • kan formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig, kan delta i faglige diskusjoner innenfor utdanningens ulike fagområder og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Videre studier

Barnehagelærerutdanning gir grunnlag for videre kompetanseutvikling og utdanning på mastergradsnivå.

Karrieremuligheter

Barnehagelærerutdanning kvalifiserer for pedagogisk arbeid med barn i barnehage, faglig/administrativ ledelse, drift av barnehager og SFO.

Utveksling

Det legges til rette for internasjonalisering i utdanningen, og studie- eller praksisopphold i utlandet kan gjennomføres i høstsemesteret fjerde studieår.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor barnehagelærerutdanning

Alle utdanninger innen