Fakta

Lærested:
Sted:
Bodø
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 204605

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

13. september 2023.

Om studiet

Dette studiet gir gode muligheter til å utvikle egenferdigheter innen ulike friluftslivsaktiviteter, samtidig som man får teoretisk kunnskap til å bruke friluftsliv i ulike faglige sammenhenger. Studiet inneholder rundt 60 utedøgn i ulike naturmiljø, og er i stor grad praktisk rettet, med et bredt spekter av friluftslivsaktiviteter, samtidig som også relevant teoretisk kunnskap blir vektlagt. Studentene skal i tillegg til undervisningen gjennomføre minimum ti dager selvorganisert, friluftslivsrelatert praksis. Studentene skal også planlegge, gjennomføre og vurdere egenferder med en total varighet på minimum åtte døgn.

Friluftsliv årsstudium er for deg som ønsker å utvikle bedre kunnskaper og ferdigheter innenfor friluftsliv og friluftslivsaktiviteter som for eksempel:

 • bre
 • kajakk- og kanopadling
 • klatring
 • vinterfriluftsliv

Lofoten, Svartisen, Hamarøy og Beiar-/Saltfjellet gir gode rammevilkår for den praktiske læringen. Studiet gir også en innføring i pedagogiske og samfunnsfaglige perspektiver ved friluftslivet, og skal sammen med den praktiske læringen bidra til å gjøre studenten i stand til å planlegge, gjennomføre og vurdere friluftsliv for aktuelle målgrupper, og se fenomenet friluftsliv i en større samfunnssammenheng.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptaksinformasjon

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Det kreves politiattest (barneomsorgsattest) for studiet.

Læringsutbytte

Etter fullført studie skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

Kandidaten skal:

 • Ha grunnleggende kunnskaper knyttet til aktuelle friluftslivsaktiviteter
 • Ha grunnleggende kunnskaper om sikkerhetsperspektiver ved friluftsliv
 • Ha grunnleggende kunnskaper om friluftslivspedagogikk, vegledning i friluftsliv, bruk av friluftsliv som pedagogisk verktøy og grupper og gruppeprosesser.
 • Ha innsikt i økosofi, friluftsliv som fenomen, friluftslivets historie og tradisjoner, og friluftslivets roller og betydning i det norske samfunnet, og i lys av dette, kunne se friluftsliv i en større samfunnssammenheng.
 • Ha grunnleggende kunnskaper om naturforvaltning, kommersialisering av friluftslivet og naturbasert turisme.

Ferdigheter

Kandidaten skal:

 • Ha grunnleggende ferdigheter innen aktuelle friluftslivsaktiviteter i ulike naturkategorier og årstider
 • Beherske grunnleggende teknikker innen aktuelle friluftslivsaktiviteter
 • Kunne planlegge, gjennomføre og vurdere friluftsliv for aktuelle målgrupper,
 • Kunne reflektere rundt de pedagogiske og samfunnsmessige perspektivene ved friluftslivet
 • Kunne ivareta sikkerheten i de aktuelle friluftslivsaktivitetene
 • Kunne fungere som medlem i en gruppe og bidra til gruppens utvikling

Generell kompetanse

Kandidaten skal:

 • Ha innsikt i sammenhengen mellom gode egenferdigheter, kunnskaper og overskudd, og betydningen av dette for trygt friluftsliv
 • Ha innsikt i hvordan man kan bruke friluftsliv som pedagogisk verktøy og hvilke muligheter dette gir i forhold til læring og utvikling
 • Ha innsikt i de etiske dilemmaer som er knyttet til ferdsel i og bruk av naturen
 • Kunne se kunnskapen og ferdighetene i sammenheng, og bruke kombinasjonen av disse i praktiske situasjoner

Videre studier

Årsstudium i Friluftsliv kan tas som et selvstendig studium eller inngå i bachelorstudium.

Ved Nord universitet kan du bruke studiet i en selvvalgt bachelorgrad i friluftsliv, som igjen kvalifiserer for opptak på masterprogrammet Kroppsøvings- og idrettsvitenskap, campus Levanger. Etter dette kan man være kvalifisert for opptak til Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) med fordypning kroppsøving.

30 studiepoeng kan innpasses i grunnskolelærerutdanningene.

Karrieremuligheter

Kombinert med andre relevante fag gir studiet i friluftsliv grunnlag for arbeid i barnehage, grunnskole, videregående skole, leirskole og folkehøgskole, innen forebyggende helsearbeid og rehabilitering, innen friluftslivsorganisasjoner, innen reiseliv og turisme og innen natur- og friluftslivsforvaltning.

Utveksling

Les mer om muligheter for utveksling her

Kvalifikasjon/tittel

Generell Kvalifikasjon 60 SP

Alle utdanninger innen