Fakta

Sted:
NMBU Campus Ås
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

3. januar 2024.

Om studiet

Det naturlige valget for deg som vil ha en karriere innen bærekraftig forvaltning av skog! Vær med på å utvikle og forvalte en av våre viktigste fornybare ressurser. Skogfaglig kompetanse er ettertraktet både nasjonalt og internasjonalt.

Hva blir jeg?
Du blir kvalifisert for stillinger innen skogforvaltning, skognæring og -industri, og til å videreutdanne deg til forsker (ta doktorgrad). Du blir en fagperson som skal kunne planlegge og lede både operativ og strategisk virksomhet knyttet til bruk og forvaltning av skogarealer og skogressurser. Du kan både jobbe som faglig rådgiver og som leder.

Du kan for eksempel jobbe som faglig rådgiver i en kommune, skogeierforening, i treindustrien, hos statsforvalteren, i miljø- eller landbruksdirekoratet eller i et departement. Som faglig rådgiver kan det for eksempel være du som utfører kontroller av hogst og planting, fordeler økonomiske tilskudd, og bidrar til at den nasjonale skogpolitikken blir omsatt i praksis.

Hva lærer jeg?
Du har stor innvirkning på valg av emner og studieplan. Du tar noen obligatoriske emner, men majoriteten av emnene er valgfrie.

Følgende emner er obligatoriske:

 • Skogplanlegging
 • Flerbruk i skog
 • Vitenskapelig metode
 • Tverrfaglig samarbeid og kontroverser om bærekraft

Utover disse velger du minst to av følgende fordypninger:

 • Bioenergi
 • Prosjektøkonomi
 • Skogskjøtsel og skogproduksjon
 • Skogkartlegging
 • Driftsteknikk og logistikk
 • Skogøkologi
 • Treteknologi

Valgfrie emner: I tillegg til de nevnt over, tilbyr NMBU også andre valgfrie fordypningstema, som for eksempel viltforvaltning, naturbasert reiseliv og juss- og eiendomsfag. Du kan ta valgfrie emner fra de fleste av NMBUs fakulteter. Utdanningsbakgrunnen din (emnene fra bacheloren din) kan legge føringer for valg av emner.

Les mer om master i Skogfag

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i Skogfag

Alle utdanninger innen