Fakta

Sted:
Norges idrettshøgskole Oslo
Studietype:
Master, 5 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300
Søknadsfrist: 15 april, kl 23:59
Opptakskrav: LÆRER
Poenggrenser 2022:
  • 49.10 (primær)
  • 53.20 (ordinær)
Studieplasser: 40
Søknadskode (SO): 150566

Informasjon er oppdatert av Norges idrettshøgskole

25. januar 2023.

Om studiet

Lærerutdanningen i praktiske og estetiske fag for trinn 1 – 13, kroppsøving og idrettsfag, utdanner lærere til å arbeide profesjonelt med barn og unges utvikling og læring. Gjennom studiet blir du en kvalifisert lærer som kan inspirere elever på ulike alderstrinn til allsidig bevegelsesaktivitet, læring, glede og mestring.

Studiets oppbygging

Regjeringen har erklært at masterutdanning skal være hovedmodell for norsk lærerutdanning. Det er derfor vedtatt at lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag skal være 5-årig, altså på masternivå. Norges idrettshøgskole tilbyr derfor som den første i Norge 5-årig lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag for trinn 1 - 13.

Det vil si du kan undervise i kroppsøving på barnetrinn og ungdomstrinn og i både kroppsøving og idrettsfag på videregående skole. Lærerutdanningen er to-faglig og i tredje år av utdanninga er det lagt til rette for å studere et annet skolefag på 60 studiepoeng eller to skolefag på 30 studiepoeng, hvorav det ene kan være spesialpedagogikk.

Utdanningen gir solid faglig og fagdidaktisk kompetanse i undervisningsfagene. Lærerutdanningen skal sette fagene og det å være lærer i en historisk, kulturell og samfunnsmessig sammenheng, og bidra til kritisk refleksjon og profesjonsforståelse.

I lærerutdanningen vil du blant annet lære:

  • Hvordan du utarbeider god og målrettet undervisning som inkluderer alle elever.
  • På hvilke måter du som lærer har betydning for elevenes læring og utvikling.
  • Å bidra til gode opplevelser, kroppslig læring, mestring og utvikling av elevers selvbilde.
  • Hvordan fremme kroppsøving og idrettsfagets plass og rolle i samfunnet.

Du blir lærer gjennom arbeid med ulike bevegelsesaktiviteter, fagdidaktikk (undervisningslære), forskning og utviklingsarbeid, profesjonsfag og praksisopplæring. I studiet inngår 130 dager praksis, hovedsakelig i grunnskole og videregående opplæring. Dette gir faglig grunnlag for profesjonell utøvelse av lærerrollen.

Opptaksinformasjon

Opptakskrav: Generell studiekompetanse

Søk via www.samordnaopptak.no

Spørsmål vedrørende opptak til studier ved NIH kan rettes til opptak@nih.no

Karrieremuligheter

Ved fullført 5-årig lærerutdanning kan du undervise i grunnskole og videregående opplæring.

Etter fullført 5-årig lærerutdanning, med samlet karakter på B eller bedre, er man kvalifisert til opptak på NIHs doktorgradsprogram, som er en ren forskerutdanning.

Alle utdanninger innen