Fakta

Sted:
Norges idrettshøgskole Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 48.10 (primær)
  • 50.50 (ordinær)
Studieplasser: 80
Søknadskode (SO): 150485

Informasjon er oppdatert av Norges idrettshøgskole

11. januar 2024.

Om studiet

Er du interessert i mennesker, fysisk aktivitet, folkehelse og prestasjon i idrett? Utdanningen gir deg mulighet til å spille en viktig rolle for andre mennesker enten det er på individ, gruppe eller samfunnsnivå gjennom arbeid med fysisk aktivitet, helse og fysisk yteevne. Gjennom studiet utvikler du forståelse og kunnskap om sammenhenger mellom ernæring, trening, helse og prestasjon slik at du kan bli den beste rådgiveren, veilederen, treneren og motivatoren enten det er arbeid med barn, unge, voksne, eldre, toppidrettsutøvere eller befolkningen generelt. Flere av fagene på førsteåret er felles på tvers av bachelorprogrammene (30 studiepoeng). De resterende fagene er programspesifikke.

Studiets oppbygging

I løpet av bachelorprogrammet kan du fordype deg i to studieretninger; fysisk aktivitet og helse eller trening og prestasjon. Programmet tilbyr ytterligere spesialisering mot ulike grupper; barn og unge, voksne, eldre, pasienter og idrettsutøvere på alle nivåer.

Studieretning fysisk aktivitet og helse
Undersøkelser viser at regelmessig fysisk aktivitet gir positive helseeffekter både fysisk, psykisk og sosialt. Individuelt tilpasset fysisk aktivitet er dermed viktig i behandling av ulike tilstander og sykdommer, samt i rehabilitering etter sykdom og skade. Utdanningen bygger på naturvitenskapelige fag og gir deg teoretisk og praktisk kunnskap til å planlegge og lede trening med ulike grupper. Du utvikler kunnskap til å forstå hvordan fysisk aktivitet, inaktivitet og systematisk trening kan påvirke vår helse og fysiske yteevne.

Studieretning trening og prestasjon
Utdanningen gir den fysiske og biologiske bakgrunnen for å forstå hvordan målrettet trening kan påvirke menneskekroppens fysiske yteevne, samt den fysiske og biologiske bakgrunnen for styring av bevegelser. Denne studieretningen egner seg godt for studenter med målsetning om å praktisere som trener på ulike nivåer og i ulike idretter (for eksempel topptrenere eller barne/ungdomstrener). I tillegg til å få en generell kompetanse innen trening er det mulig å sette sammen emner rettet mot en profesjon som for eksempel fysisk trener i ballspill eller i en individuell idrett.

På studiet lærer du blant annet om:

  • kroppens anatomi, fysiologi og bevegelsesapparatets funksjon
  • kroppens fysiske forutsetninger for at mennesker kan være i aktivitet og ha god helse
  • akutte og langsiktige fysiologiske effekter av fysisk trening og fysisk aktivitet, og hvordan dette påvirker prestasjonen og helse
  • sammenhenger mellom ernæring, helse og prestasjon
  • forebyggende og helsefremmende arbeid med vekt på fysisk aktivitet for ulike grupper i befolkningen
  • grunnleggende vitenskapelig metodelære og kritisk kildebruk

Praksis
På studieretningen fysisk aktivitet og helse gjennomføres det tilsammen 6 ukers praksis hos en av våre eksterne samarbeidspartnere, 3 uker før påske og 3 uker etter påske våren tredje året.

Arbeidsformer og organisering
Bachelorprogrammet vektlegger deltakelse i seminar og kollokvium med lærere til stede, problemløsning, prosjektarbeid, laboratoriearbeid, selvstendig arbeid/oppgave, selvstendig studium, trening/øvelser, praksis/yrkespraksis. Det forventes at studentene møter forberedt og deltar aktivt i forelesningstimene. Det gir opplæring i nødvendig bruk av IKT-verktøy og systemer.

Utveksling
Studiet legger til rette for utveksling i femte semester hos en av våre partnerinstitusjoner i Norden, Europa, Nord-Amerika og Australia.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptaksinformasjon

Opptakskrav: Generell studiekompetanse

Søk via www.samordnaopptak.no

Spørsmål vedrørende opptak til studier ved NIH kan rettes til opptak@nih.no

Karrieremuligheter

Fysisk aktivitet fremmer god helse og er et viktig og veldokumentert virkemiddel i forebygging og behandling av en rekke sykdommer. Idrett er viktig i samfunnet, som breddefenomen, elite aktivitet og som underholdning. Programmet egner seg for dem som vil jobbe som instruktør eller trener for ulike nivåer og ulike grupper (toppidrettsutøvere, barn og unge, eldre, ulike pasientgrupper), og som i studiet ønsker å fokusere mer på den fysiske og biologiske bakgrunnen for prestasjons- og helseeffekter av fysisk aktivitet.

Utdanningen kvalifiserer til arbeid i treningssentre, idrettsorganisasjoner og andre frivillige organisasjoner (turistforeningen og skiforeningen), idrettsbarnehager, offentlige etater (Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og fylkeskommuner) og i private bedrifter med tilhørende virksomhet.

Studieretningen fysisk aktivitet og helse kvalifiserer blant annet til jobber i frisklivssentraler, rehabiliterings- og helseinstitusjoner, arbeidsfysiologiske testlabber.

Studieretningen trening og prestasjon kvalifiserer blant annet til jobber som fysisk trener i ulike idretter (ballspill og individuelle idretter), barne- og ungdomstrener, arbeid på arbeidsfysiologiske testlabber.

Videre studier
Bachelorprogrammet kvalifiserer til opptak til masterstudier ved NIH. Etter fullført master, med samlet karakter på B eller bedre, er man kvalifisert til opptak på NIHs doktorgradsprogram, som er en ren forskerutdanning. Fullført mastergrad kvalifiserer også til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU påbygningsstudiet) som gir undervisningskompetanse.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i trening, helse og prestasjon

Alle utdanninger innen